Fan­cy fiets

C’t Magazine - - Lifestyle -

De ma­kers van Kvae­rn wil­den een nieuw ty­pe e-bi­ke bou­wen waar­mee je com­for­ta­be­ler, goed­koop en op een leu­ke ma­nier van A naar B kunt ko­men. De e-bi­ke heeft ve­ring in de voor­vork voor com­fort en het fra­me is op­ge­bouwd uit ge­a­van­ceerd, licht­ge­wicht ma­te­ri­aal. De tor­que-sen­sor zorgt voor een ge­ba­lan­ceer­de mix tus­sen je ei­gen spier­kracht en elek­tri­sche aan­drij­ving. Je kunt hem puur op spier­kracht ge­brui­ken, of met 25%, 50% of 90% as­sis­ten­tie van­uit de elek­tro­mo­tor. In 4,5 se­con­den tel tik je de 25 km/u aan. De ran­ge van de e-bi­ke is 50+ ki­lo­me­ter en zijn li­thi­um-ac­cu­pack is ver­wis­sel­baar. Een los­se ac­cu kost 150 eu­ro. De mo­tor be­vat 250W aan po­wer. De fiets is te krij­gen in drie kleu­ren, is voor­zien van schijf­rem­men en heeft naast in­ge­bouw­de voor- en ach­ter­ver­lich­ting ook nog eens een 5W-blue­tooth spea­ker in­ge­bouwd. Bij de crowd­fun­ding was ook een perk be­schik­baar voor een so­lar po­wer pack (zon­ne­pa­neel in­clu­sief ener­gie­op­slag voor thuis!).

igg.me/at/kvae­rn-bi­ke • van­af 1099 eu­ro

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.