Cur­sus­sen met diep­gang

htt­ps://ocw.mit.edu

C’t Magazine - - Websites -

Mas­sa­chu­setts In­sti­tu­te of Tech­no­lo­gy is een van de meest pres­ti­gi­eu­ze tech­ni­sche uni­ver­si­tei­ten in de we­reld. Ze staan voor­al be­kend om na­tuur­we­ten­schap­pen en tech­no­lo­gie. Het feit dat er on­der de hui­di­ge en voor­ma­li­ge le­den van MIT ruim ze­ven­tig No­bel­prij­zen zijn ver­deeld zegt toch wel wat.

De uni­ver­si­teit biedt gra­tis toe­gan­ke­lij­ke cur­sus­sen aan via ocw.mit.

edu (MITopen­cour­se­wa­re). Ze zijn van het ni­veau Gra­du­a­te (mas­ter, PhD) en Un­der­gra­du­a­te (ba­che­lor). Wat dacht je van Cell-Ma­trix Mecha­nics, of een in­tro­duc­tie in de bi­o­lo­gie met de ba­sics op het ge­bied van bi­o­che­mie, mo­le­cu­lai­re bi­o­lo­gie en ge­ne­ti­ca?

Er is vol­op keu­ze, en er zijn ook een groot aan­tal les­sen in vi­deo- of au­dio­for­maat be­schik­baar ge­maakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.