Sy­no­lo­gy DS216­se

C’t Magazine - - Test | NAS: goedkope netwerkopslag -

De Disk­sta­ti­on 216se van Sy­no­lo­gy wordt Sep­tem­ber dit jaar drie jaar oud. Maar met pen­si­oen hoeft hij nog niet: de fa­bri­kant blijft ko­men met soft­wa­reup­da­tes, waar­door de DS216­se de­zelf­de ac­tu­e­le soft­wa­re heeft als de rest van zijn fa­mi­lie.

Dat er in de­ze NAS slechts een 800MHz-pro­ces­sor met één kern en 256 MB RAM zit, merk je bij de vlot re­a­ge­ren­de me­nu’s he­le­maal niet.

Sy­no­lo­gy heeft clients voor een he­le­boel cloud­dien­sten ge­ïn­te­greerd en back-ups naar de cloud zijn in een paar stap­pen ge­au­to­ma­ti­seerd. Re­gel­ma­ti­ge SMART-con­tro­les kun je ook mak­ke­lijk in­stel­len en je kunt via een app of via e-mail be­richt krij­gen als er een de­fect dreigt te ont­staan of al op­ge­tre­den is.

Sy­no­lo­gy’s Pack­a­ge Cen­ter werkt ook op de DS216­se feil­loos. Sy­no­lo­gy zorgt er daar­mee voor dat het ap­pa­raat ja­ren­lang com­pa­ti­bel blijft – bij veel toe­pas­sin­gen is de DS216­se zelfs een re­la­tief nieuw mo­del op de lijst. Des­on­danks merk je wel wat van de min­de­re hard­wa­re. We kon­den de DS216­se zon­der pro­ble­men ge­brui­ken als web- en mail­ser­ver, maar het in­dexe­rings­pro­ces van de me­dia­ser­ver Plex liet de pro­ces­sor aar­dig te­gen zijn gren­zen aan­lo­pen. Toen wer­den de me­nu’s wel traag.

De Disk­sta­ti­on 216se is on­danks zijn leef­tijd een aan­trek­ke­lijk mo­del voor ge­brui­kers die wat speel­ruim­te voor an­de­re toe­pas­sings­ge­bie­den wil­len. Sy­no­lo­gy’s be­stu­rings­sys­teem is uit­ge­rijpt en ver­vult al­le NAS-wen­sen. On­danks de min­de­re hard­wa­re doet het 135 eu­ro kos­ten­de ap­pa­raat dan ook nog pri­ma mee.

om­vang­rijk pack­a­ge-cen­ter goe­de mo­ni­to­ring­func­ties lang­za­me hard­wa­re geen USB 3.0

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.