Asus­tor AS6102T

C’t Magazine - - Test | NAS: x86-netwerkopslag -

Als jong­ste telg tus­sen de NAS-aan­bie­ders is het Asus­tor ge­lukt om in kor­te tijd een aan­zien­lijk port­fo­lio op te bou­wen. Wat de mo­ge­lijk­he­den be­treft loopt hun be­stu­rings­sys­teem ADM nog iets ach­ter, ech­ter wint het lang­zaam maar ze­ker ter­rein.

De 'desktop' via de brow­ser ziet er mo­dern uit en lijkt op twee drup­pels wa­ter op die van QNAP. De­ze over­een­kom­stig­heid wordt voort­ge­zet in de in­stel­lin­gen-as­sis­tent, waar­bij je net als bij de con­cur­ren­ten kunt kie­zen tus­sen de in­stal­la­tie voor thuis­ge­bruik of pro­fes­si­o­neel ge­bruik ('bu­si­ness'). In dit laat­ste ge­val wor­den en­ke­le ser­vi­ces, bij­voor­beeld voor de me­dia­ser­ver, niet ge­ac­ti­veerd.

Als je in de add-on re­po­si­to­ry 'App cen­tral' op zoek gaat naar Doc­ker, kom je in eer­ste in­stan­tie de Com­mu­ni­ty Edi­ti­on te­gen (doc­ker­ce 17.06.1-ce.r5). De­ze werkt wel, maar bij de userin­ter­fa­ce Shi­py­ard 1.0.1.r1 heeft Asus­tor de plank mis­ge­sla­gen. We kon­den Shi­py­ard – wat in­mid­dels niet meer wordt door­ont­wik­keld – wel­is­waar in­stal­le­ren, maar ver­vol­gens luk­te het ons niet om het via de brow­ser te be­na­de­ren. Je hebt daar­door geen keu­ze dan doc­ker-ce op de AS6102T via de com­mand­line (ssh) te be­he­ren.

Als je een beet­je rond­neust vind je tus­sen de be­ta-apps de iets ou­de­re Doc­ker ver­sie 1.10.3, en de bij­be­ho­ren­de doc­ker-ui 1.0.0r2. De­ze com­bi­na­tie werk­te wel via de brow­ser.

De AS6102T kan ook al Let's En­crypt-cer­ti­fi­ca­ten op­vra­gen, zelfs met ex­tra do­mein­na­men, hoe­wel dat in on­ze test niet luk­te. heel stil

Doc­ker-toe­pas­sing met fou­ten

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.