Ge­heu­gen­kaar­ten on­der An­droid

C’t Magazine - - Knowhow | Android benchmarken -

Tot en met An­droid 4.3 Jel­ly Bean kon­den apps de ge­heu­gen­kaart naar wens be­schrij­ven en le­zen. El­ke app kon al­le fo­to's, vi­deo's en an­de­re be­stan­den be­na­de­ren die op de kaart wa­ren op­ge­sla­gen.

Van­af An­droid 4.4 KitKat kon­den apps om­wil­le van de vei­lig­heid de ge­heu­gen­kaart niet meer be­na­de­ren. Ze had­den al­leen nog lees- en schrijf­toe­gang tot de app-spe­ci­fie­ke map /An­droid/da­ta/<pack­a­ge>/fi­les. Via spe­ci­a­le API's kon­den be­paal­de de­len van de kaart daar­naast ge­le­zen wor­den, zo­als een ge­meen­schap­pe­lijk map voor fo­to's of films. Dat be­te­kent ook dat apps niet meer in hun ge­heel in­clu­sief al­le da­ta naar de kaart ver­plaatst kun­nen wor­den.

Sinds An­droid 5 Lol­li­pop kun­nen apps via een nieu­we Do­cu­ment-API weer wil­le­keu­ri­ge de­len van de kaart le­zen en schrij­ven. Die moet je dan via een sys­teem­di­a­loog wel spe­ci­fiek se­lec­te­ren en vrij­ge­ven.

Bij An­droid 6 Marsh­mal­low hiel­den de ont­wik­ke­laars re­ke­ning met het feit dat veel goed­ko­pe toe­stel­len maar wei­nig flash­ge­heu­gen heb­ben en ge­brui­kers dat graag uit­brei­den met een ge­heu­gen­kaart. Die kan door het An­droid-toe­stel wor­den 'ge­a­dop­teerd' en wordt dan op een spe­ci­a­le ma­nier ge­for­mat­teerd. Ver­vol­gens werkt de kaart bij­na als­of het om in­tern ge­heu­gen gaat. Apps en ge­ge­vens kun­nen er dan naar­toe wor­den ver­plaatst. Een op die ma­nier ge­for­mat­teer­de kaart kan ech­ter niet meer bui­ten het toe­stel ge­le­zen wor­den.

An­droid 7 Nou­gat biedt met de klas­se Stor­ageVo­lu­me nieu­we API's, die apps na be­ves­ti­ging toe­gang ver­le­nen tot ge­meen­schap­pe­lijk ge­deel­de op­slag.

An­droid 8 Oreo brengt nau­we­lijks ver­an­de­rin­gen mee wat be­treft ge­heu­gen­kaar­ten. Het nieu­we be­stands­sys­teem SDCar­dFS heeft, in te­gen­stel­ling tot wat de naam doet ver­moe­den, al­leen be­trek­king op het in­ter­ne ge­heu­gen. Dat moet dan be­ter gaan pres­te­ren. Daar­naast ver­helpt het ook het ou­de pro­bleem dat apps de wij­zi­gings­da­tum van be­stan­den niet kun­nen aan­pas­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.