Waar­om we geen na­men noe­men

C’t Magazine - - Achtergrond | Vergeet wachtwoorden: dieper duiken -

We heb­ben be­slo­ten om in dit ar­ti­kel geen na­men van pro­gram­ma's te ver­mel­den. Dit heeft meer­de­re re­de­nen. De plat­te tekst-test in het werk­ge­heu­gen is slechts een mo­ment­op­na­me. We heb­ben geen re­pe­ti­tie­ve tes­ten uit­ge­voerd en ook niet ge­pro­beerd of er ook random wacht­woor­den in het ge­heu­gen op­do­ken. Het feit dat je daar bij elk pro­gram­ma dat we in het voor­gaan­de ar­ti­kel heb­ben ge­test wat van kunt vin­den was al dui­de­lijk. Voor een dui­de­lijk ver­schil moet je veel meer moei­te doen, zon­der dat de re­sul­ta­ten on­der de streep re­le­van­ter zou­den wor­den. We gaan er van­uit dat dit soort in­for­ma­tie ook bij an­de­re wacht­woord­ma­na­gers te vin­den valt. In het ge­val van het door c't uit­ge­brach­te Qt-Se­sam on­der Win­dows geldt het ook. Om die re­den zijn al­le af­beel­din­gen in dit ar­ti­kel af­kom­stig uit dat pro­gram­ma.

En er is spra­ke van nog een an­de­re on­be­ken­de fac­tor in dit ge­heel: Win­dows. Som­mi­ge ont­wik­ke­laars heb­ben de in­druk dat je niet met ze­ker­heid kunt zeg­gen hoe Win­dows om­gaat met ge­ge­vens die een pro­gram­ma aan Win­dows door­seint. Win­dows biedt pro­gram­ma's con­tro­le-ele­men­ten om bij­voor­beeld tek­st­in­for­ma­tie in te voe­ren (dus ook voor wacht­woor­den). Een pro­gram­ma par­keert ge­ge­vens die je in­voert en vraagt ze op. Werk­be­stan­den be­lan­den dan in de adres­ran­ge van het pro­gram­ma. On­der wel­ke om­stan­dig­he­den Win­dows de­ze op een an­de­re ma­nier ge­bruikt, of­te­wel over­schrijft, is niet vast­ge­legd. Het zou dus kun­nen dat te­rug te vin­den wacht­woor­den in plat­te tekst-for­maat 'slechts' door Win­dows in het ge­heu­gen ach­ter­ge­la­ten in­for­ma­tie is. Dit kun je con­tro­le­ren door in No­te­pad een 'Op­slaan Als'ven­ster te ope­nen, een reeks te­kens in te voe­ren en naar de­ze te­kens te zoe­ken in het ge­heu­gen van het pro­ces. Ze zijn meest­al op te dui­ke­len, zon­der dat No­te­pad ze ooit weer laat zien.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.