Dy­son 360 Eye

C’t Magazine - - Test | Stofzuigrobots -

Van­we­ge de voor Dy­son ty­pi­sche cen­tri­fu­ge is de Dy­son 360 klei­ner qua dia­me­ter, maar wel ho­ger dan de an­de­re bots. De zuig­kracht is de bes­te in de test. Het na­deel is wat meer la­waai, de laag­ste snel­heid van het test­veld en de min­ste ran­ge. Op de hoog­ste zuig­kracht haal­de hij in de wo­ning van 60 vier­kan­te me­ter niet al­les in één keer en moest hij tus­sen­door bij­la­den.

De na­vi­ga­tie via de ca­me­ra luk­te vrij goed. De ro­bot deelt de ruim­te op in meer­de­re de­len en rei­nigt ze één voor één. In de sche­me­ring hield hij op met schoon­ma­ken en ging pas weer ver­der toen er vol­doen­de licht was. Maar ook bij op­ti­maal zicht bleef hij vaak staan, draai­de zich om en ging dan pas weer ver­der.

Voor de her­ken­ning van ob­sta­kels lijkt de Dy­son al­leen zijn sen­so­ren aan de voor- en zij­kan­ten te ge­brui­ken. Zijn her­ken­nings­per­for­man­ce is mid­del­ma­tig waar­door hij kort te­gen een aan­tal meu­bels aan botste. Klei­ne hin­der­nis­sen ont­week hij, voor gro­te­re draai­de hij zich om en stop­te met het stof­zui­gen in die baan. Gro­te ga­ten wor­den la­ter weer op­ge­zocht. Klei­ne vlak­ken ach­ter de hin­der­nis­sen wor­den ech­ter niet schoon­ge­maakt.

Zijn hoofd­bor­stel zit in het ach­ter­ste der­de deel en door­breekt de ver­der com­pleet ron­de be­hui­zing. Dit zou moe­ten com­pen­se­ren voor het ont­bre­ken van bor­stels aan de zij­kant tij­dens het stof­zui­gen langs ran­den. Maar bij veel draai­mo­men­ten schijnt hij te ver­ge­ten dat hij niet com­pleet rond is en dan blijft hij han­gen aan plin­ten en ran­den.  zeer goe­de zuig­kracht  kor­te ac­cu­duur  prij­zig

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.