Xiao­mi Sweep One

C’t Magazine - - Test | Stofzuigrobots -

De Xiao­mi-stof­zuig­ro­bot vindt zijn weg voor­al dank­zij de Li­dar-sen­sor die de lay-out van je huis en de (gro­te­re) hin­der­nis­sen goed her­kent. Bij het stof­zui­gen gaat hij eerst de ran­den af en daar­na in pa­ral­lel­le ba­nen ver­der. Als hij een ob­sta­kel te­gen­komt, remt hij zijn snel­le schoon­maak­ac­ties af en tast het met de naar vo­ren ge­rich­te IR­sen­sors af om er om­heen te wer­ken. Daar­na gaat hij weer ver­der met zijn oor­spron­ke­lij­ke rou­te. In rech­te hoe­ken botste hij zacht­jes te­gen hin­der­nis­sen. De ruim­tes wer­den zeer goed af­ge­werkt.

Voor het dwei­len zit er een wa­ter­tank van 125 mil­li­li­ter in­ge­bouwd. Via twee ven­tie­len be­landt het wa­ter lang­zaam en ge­lijk­ma­tig op de dweil­doek, zon­der dat hij over­dre­ven nat wordt. De hoe­veel­heid wa­ter die wordt ge­bruikt is niet in­stel­baar. De dweil­doek liet niet los als een ta­pijt­rand werd ge­raakt, maar het was wel goed te ho­ren dat de ro­bot van­we­ge de gro­te­re wrij­ving hard aan de bak moest. Zo­dra je gaat dwei­len kun je ruim­tes met ta­pijt be­ter niet la­ten schoon­ma­ken.

De app laat tij­dens het stof­zui­gen de plat­te­grond zien, de stuk­ken die al ge­zo­gen zijn en waar de ro­bot op dat mo­ment be­zig is. Met je vin­ger op de kaart kun je de Sweep One naar een stuk vloer naar keu­ze la­ten gaan. Al­hoe­wel het tech­nisch wel mo­ge­lijk is, kun je niet aan­ge­ven wel­ke stuk­ken spe­ci­fiek niet schoon­ge­maakt moe­ten wor­den. Daar­voor moet je de mee­ge­le­ver­de mag­neet­ta­pe op de vloer plak­ken. Van­we­ge het veel­ei­sen­de rech­ten­ge­drag van de app voelt het pri­va­cy­tech­nisch al­le­maal niet in de haak.  zeer goe­de na­vi­ga­tie  flin­ke zuig­kracht  las­ti­ger ver­krijg­baar

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.