iRo­bot Room­ba 980

C’t Magazine - - Test | Stofzuigrobots -

De Room­ba 980 ziet er ste­vig en net­jes af­ge­werkt uit. De bor­stel­mo­du­le met rub­ber rol­lers is niet zo ge­voe­lig voor ha­ren. De mo­to­ren zijn ook goed be­schermd te­gen stof. Ook de be­trouw­ba­re ta­pijt-her­ken­ning en de mee­ge­le­ver­de be­a­cons om be­paal­de stuk­ken af te scher­men be­vie­len goed. Een min­punt is de in de op­vang­bak in­ge­bouw­de mo­tor. Hier­door is de­ze als eni­ge in de test niet uit te spoe­lenDie is daar­door niet uit te spoe­len.

De Room­ba 980 rei­nigt in ba­nen haaks op zijn ba­sis­sta­ti­on. Bij gro­te ob­sta­kels draai­de hij om en ging la­ter ver­der met het ge­bied ach­ter het ob­sta­kel. Hij ging wel di­rect om klei­ne hin­der­nis­sen heen, maar gek ge­noeg te­gen de klok in. Dit laat hem niet han­dig ge­bruik ma­ken van de aan de rech­ter­kant ge­mon­teer­de zij­bor­stel. Ou­de­re Room­ba-mo­del­len de­den dit met de klok mee en had­den zo bor­stel­con­tact. Hoe­ken en ga­ten ont­week hij bij het af­lo­pen van de ba­nen. Hij kwam er vaak nog te­rug bij zijn laat­ste me­ters waar­in hij de ran­den schoon­maakt.

Hij vond goed zijn weg, maar de op­de­ling van de ruim­te was wat ver­war­rend. Het kwam voor dat de ro­bot de helft van de woon­ka­mer af had en in­eens naar de slaap­ka­mer ver­dween om dan la­ter pas weer te­rug te ke­ren. Hij botst zacht maar re­la­tief vaak te­gen ob­sta­kels aan. Blijk­baar ver­trouwt hij bij het her­ken­nen van ob­sta­kels voor­al op zijn IR-sen­so­ren aan de voor­kant en zij­kant. Het laag­han­gen­de toi­let werd veel­vul­dig ge­raakt en uit­ein­de­lijk reed hij zich­zelf er klem on­der.  maakt goed schoon  veel func­ties  prij­zig

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.