Par­ti­ti­o­ne­ren om da­ta te schei­den

C’t Magazine - - Praktijk | Windows -

Er zijn goe­de re­de­nen om per­soon­lij­ke be­stan­den ge­schei­den te hou­den van het be­stu­rings­sys­teem, maar er zijn he­laas ook goe­de re­de­nen daar­te­gen. De be­lang­rijk­ste is ge­brek aan schijf­ruim­te. Als er bij­voor­beeld één en­ke­le, klei­ne ssd in een pc of no­te­book zit en die ook nog ge­par­ti­ti­o­neerd moet wor­den, dan wordt de ruim­te op de ge­ge­vens­ of de Win­dows­par­ti­tie snel te klein. Als Win­dows dan te wei­nig ruim­te heeft voor be­lang­rij­ke maar gro­te up­da­tes of, in het ge­val van Win­dows 10, de gro­te half­jaar­lijk­se func­tie­up­gra­des, dan zal het schei­den van de da­ta meer pro­ble­men ver­oor­za­ken dan op­los­sen.

Als je pc ech­ter meer schij­ven be­vat, is een schei­ding zon­der pro­ble­men mo­ge­lijk. In het ide­a­le ge­val staat de Win­dows­in­stal­la­tie op een snel­le ssd voor een zo groot mo­ge­lij­ke snel­heid, ter­wijl een gro­te en tra­ge­re, maar ook goed­ko­pe­re con­ven­ti­o­ne­le mag­ne­ti­sche schijf de per­soon­lij­ke be­stan­den be­vat. Want daar is ruim­te be­lang­rij­ker dan snel­heid. Als be­lo­ning voor de moei­te leidt dat niet al­leen tot een een­vou­di­ge­re over­stap naar een an­der be­stu­rings­sys­teem, maar ook een­vou­di­ge­re back­ups. Na de eer­ste vol­le­di­ge back­up van per­soon­lij­ke be­stan­den is het vol­doen­de om al­leen de min­der om­vang­rij­ke ver­an­de­rin­gen op te slaan, maar bij Win­dows helpt al­leen een vol­le­di­ge back­up met een ima­ger. Het be­stu­rings­sys­teem be­staat im­mers uit ver­schil­len­de com­po­nen­ten die al­le­maal van el­kaar af­han­ke­lijk zijn en die al­leen na een vol­le­di­ge back­up zin­vol kun­nen wor­den her­steld.

Bo­ven­dien zijn back­ups niet even vaak no­dig. Een back­up van Win­dows is al­leen no­dig na uit­ge­brei­de con­fi­gu­ra­tie­wij­zi­gin­gen. Na de eer­ste in­stal­la­tie is dat meest­al slechts één keer per maand, na de patch­day. De wij­zi­gin­gen in de per­soon­lij­ke be­stan­den moe­ten daar­en­te­gen da­ge­lijks of nog va­ker wor­den op­ge­sla­gen, af­han­ke­lijk van het be­lang van de wij­zi­gin­gen. Ge­ schei­den da­ta­op­slag maakt dat mak­ke­lij­ker en houdt ima­ges en back­ups al­tijd klein: c: krijgt al­leen een vol­le­di­ge ima­ge­back­up als het no­dig is, al­le wij­zi­gin­gen op d: zo vaak mo­ge­lijk een be­stands­back­up. Als ima­ger kun je c' t­WIMa­ge ge­brui­ken [3]. Als je nog steeds met Win­dows 7 werkt, ge­bruik je in plaats daar­van Dri­ve Snap­shot. Tips voor back­up­stra­te­gie­ën staan in [4,5,6].

De steeds weer te­rug­ke­ren­de tip om pro­gram­ma's ook een ei­gen par­ti­tie te ge­ven klopt ech­ter niet. Voor zo­ver het niet om por­ta­ble toe­pas­sin­gen gaat, kun­nen die het bes­te op de Win­dows­par­ti­tie blij­ven. Ook ap­pli­ca­ties kun­nen im­mers uit ver­schil­len­de com­po­nen­ten en re­gis­ter­in­gan­gen be­staan, die zelfs bij het in­stal­le­ren op een apar­te par­ti­tie toch op de Win­dows­par­ti­tie te­recht kun­nen ko­men. Daar­om is een be­trouw­ba­re back­up al­leen mo­ge­lijk in com­bi­na­tie met de Win­dows­in­stal­la­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.