Speur­neu­zen

Met Li­nux via de com­mand­line zoe­ken op in­ter­net

C’t Magazine - - Praktijk | Zoeken via de commandline - Tim Sch­ür­mann www.ct.nl/soft­link/1805117

Met de tools goog­ler en ddgr kun je via de com­mand­line blik­sem­snel zoek­op­drach­ten uit­voe­ren op het in­ter­net via Goog­le of DuckDuckGo. En je hebt geen last van ir­ri­tan­te ad­ver­ten­ties.

Soms zijn er si­tu­a­ties waar­bij je niet zon­der meer toe­gang hebt tot Fi­re­fox of Chro­me om iets op te zoe­ken. Dat is bij­voor­beeld het ge­val wan­neer je via SSH werkt. En het is goed mo­ge­lijk dat zwa­re ter­mi­nal­ge­brui­kers al lan­ge­re tijd de droom­wens heb­ben om even snel van­af de com­mand­line iets te goog­e­len. In zul­ke ge­val­len zijn de tools goog­ler en ddgr een han­di­ge uit­komst. met ddgr zoek je op in­ter­net via DuckDuckGo, ter­wijl goog­ler, zo­als de naam al zegt, via Goog­le, Goog­le Si­te Se­arch en Goog­le News speurt.

De­bi­an en Ubuntu stel­len goog­ler en ddgr be­schik­baar via hun re­po­si­to­ry's, voor Arch Li­nux staan er pk­g­builds in de AUR klaar. Op Git­Hub vind je ac­tu­e­le pak­ket­ten voor Arch Li­nux, CentOS, De­bi­an, Fe­do­ra en Ubuntu. Voor Ubuntu-ge­brui­kers is er een PPA waar ook ddgr in zit. Je kunt al­le down­lo­ad­links vin­den via de link on­der­aan dit ar­ti­kel. Als je de tools van­uit een pak­ket hebt ge­ïn­stal­leerd, dan kun je ze star­ten door goog­ler of ddgr op de com­mand­line uit te voe­ren. Als er geen pak­ket be­schik­baar is voor een be­paal­de Li­nux-dis­tri­bu­tie, dan kun je de zip le met de bron­co­de down­lo­a­den op Git­Hub. Pak het be­stand uit en start het script 'goog­ler' dat er in zit.

Op­spo­ren

Je hoeft al­leen maar de tool en als pa­ra­me­ter de ge­wens­te zoek­op­dracht in te ty­pen, bij­voor­beeld:

goog­ler "c't ma­ga­zi­ne"

De pro­gram­ma's scha­ke­len dan over naar een in­ter­ac­tie­ve mo­dus waar­in je met de toet­sen N en P door de re­sul­ta­ten bla­dert. Met de F-toets spring je te­rug naar het be­gin. Als je goog­ler en ddgr op de desktop ge­bruikt, hoef je al­leen maar het num­mer in te ty­pen van het ge­wens­te zoek­re­sul­taat en op En­ter te druk­ken om de des­be­tre en­de web­si­te te ope­nen in je stan­daard­brow­ser. Als je met SSH op een ser­ver werkt, moet je mo­ge­lijk nog de pa­ra­me­ter --url-hand­ler toe­voe­gen. Als je met de tekst­ge­ba­seer­de brow­ser Lynx wilt wer­ken, dan moet je voor de zoek­op­dracht nog --url­hand­ler lynx in­voe­gen. Met de Q-toets be­ëin­dig je de in­ter­ac­tie­ve mo­dus. De zoek­op­dracht kun je aan­pas­sen met pa­ra­me­ters, die voor het zoek­woord moe­ten staan. Met de pa­ra­me­ter -w be­perk je bij­voor­beeld de zoek­op­dracht zo­dat er wordt ge­zocht bin­nen een web­si­te, bij­voor­beeld ct.nl: goog­ler -w ct.nl li­nux. Als al­ter­na­tief kun je bij goog­ler ook Goog­le Key­words ge­brui­ken: goog­ler si­te:ct. nl li­nux. Bij ddgr stel je met -r de re­gio in waar­in ge­zocht wordt, bij­voor­beeld met ddgr -r nl-nl li­nux wordt al­leen bin­nen Ne­der­land ge­zocht. Ver­de­re pa­ra­me­ters voor DuckDuckGo staat bij de do­cu­men­ta­tie via de link on­der­aan.

Goog­ler le­vert met -l re­sul­ta­ten in de in­ge­stel­de taal: goog­ler -l NL li­nux geeft al­le Ne­der­land­se re­sul­ta­ten voor de zoek­op­dracht 'Li­nux'. Let op dat je de af­kor­ting voor de taal­in­stel­ling met hoofd­let­ters schrijft. Als je in Goog­le News wilt zoe­ken, dan moet je aan goog­ler de pa­ra­me­ter -N toe­voe­gen. Nieuws­be­rich­ten over Li­nux zoek je dan dus met goog­ler -N li­nux. Met -n be­perk je het aan­tal zoek­re­sul­ta­ten per pa­gi­na: goog­ler -n 6 li­nux toont de eer­ste zes zoek­re­sul­ta­ten. Soms kun­nen dit er ook min­der zijn, om­dat ad­ver­ten­ties en an­de­re za­ken uit­ge lterd wor­den.

Bij bei­de tools de­ac­ti­veert de pa­ra­me­ter --np de in­ter­ac­tie­ve mo­dus. De re­sul­ta­ten kun je dan via een pi­pe naar een an­der pro­gram­ma door­slui­zen. Het in­kleu­ren van de re­sul­ta­ten stop je met -C, met -x scha­kel je de au­to­ma­ti­sche spel­ling­cor­rec­tie uit en wordt er ge­zocht op exact de tekst die je hebt ge­typt. Een hand­lei­ding met meer­de­re voor­beel­den vind je op de man­pa­ge (man goog­ler c.q. man ddrg). (ddu)

Goog­ler en ddgr wer­ken met deels ver­schil­len­de pa­ra­me­ters, waar­bij goog­ler op het mo­ment be­dui­dend meer in­stel­lin­gen toe­laat.

Com­pleet zon­der ad­ver­ten­ties: goog­ler en ddgr le­ve­ren een lijst van zoek­re­sul­ta­ten zo­als die in een brow­ser ver­schij­nen. Als je in dit voor­beeld '1c' in­typt, kom je op de con­tact­pa­gi­na te­recht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.