Ge­zel­lig sa­men

Li­nux- en Win­dows-con­tai­ners sa­men in Doc­ker on­der Win­dows

C’t Magazine - - Praktijk | Linux-containers onder Windows - Jan Mahn

Van­af de Fall Cre­a­tors Up­da­te van Win­dows 10 moesten Li­nux­con­tai­ners te­ge­lijk met Win­dow­s­con­tai­ners kun­nen draai­en. Een paar maan­den la­ter dan ge­pland is het zo­ver, maar dan in een test­ver­sie van Doc­ker. Er staat ont­wik­ke­laars en admins wat te wach­ten.

Er is geen en­kel stuk soft­wa­re dat zo breed wordt ge­bruikt op desktops en ser­vers en zo snel wordt door­ont­wik­keld als het con­tai­ner­plat­form Doc­ker. Vrij­wel el­ke up­da­te lost fou­ten op en biedt ook nieu­we func­ties. Het pro­ject wordt steeds bre­der. Dat komt ook door­dat veel gro­te be­drij­ven zo­als IBM, HP en Cis­co aan een aan­tal on­der­de­len mee­wer­ken en het sys­teem voor­al ver­der ont­wik­ke­len voor hun ei­gen clouds. Ook Mi­cro­soft moet toe­ge­ven dat wer­ken met con­tai­ners een aan­trek­ke­lij­ke op­tie is en heeft zijn on­der­steu­ning van Doc­ker stap voor stap ver­der uit­ge­breid. Het gaat er­om Li­nux- en Win­dows Ser­ver-ser­vi­ces op de­zelf­de ma­nier op een host te la­ten draai­en. Het doel daar­ach­ter is dui­de­lijk: admins en ont­wik­ke­laars kun­nen on­der Win­dows 10 in een voor hen be­ken­de om­ge­ving dien­sten in con­tai­ners ont­wik­ke­len, tes­ten en con­tro­le­ren. Win­dows Ser­ver

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.