Hot­line

C’t Magazine - - Praktijk | Hotline -

iPho­ne als MIDI­con­ver­ter

Ik wil op mijn syn­the­si­zer met een MIDIaan­slui­ting een key­board draad­loos via blue­tooth aan­slui­ten. Zijn daar mo­bie­le op­los­sin­gen voor?

Daar be­staan he­laas geen los­se hard­wa­re-adap­ters voor. Maar om­dat key­boards met blue­tooth stan­daard met iOS-ap­pa­ra­ten te ver­bin­den zijn, zou je wel een iPho­ne of iPad als brug kun­nen ge­brui­ken. Daar sluit je dan weer een mi­di­adap­ter op aan. Voor on­ge­veer 75 eu­ro heb je bij­voor­beeld de iRig MI­DI 2 met Lightning-aan­slui­ting, die ver­der geen apar­te stroom­voor­zie­ning no­dig heeft.

Voor het door­ge­ven van het sig­naal kun je de app Au­dio­bus 3 (€ 11) down­lo­a­den in de App Sto­re. Op de MI­DI-pa­gi­na se­lec­teer je jouw blue­toot­h­key­board en de MI­DI­adap­ter als uit­gang, en de ver­bin­ding is ge­maakt. In Au­dio­bus kun je bo­ven­dien plug-ins la­den, waar­mee je MI­DI-ge­ge­vens kunt be­wer­ken, zo­als ar­peg­gi­a­tors, se­quen­cers en toon­lad­der­fil­ters.

Vi­deo's in Fi­re­fox niet au­to­ma­tisch star­ten

Als ik op in­ter­net surf, kom ik vaak op web­si­tes te­recht waar vi­deo's au­to­ma­tisch wor­den ge­start. Ik vind het knap ir­ri­tant dat er on­ge­vraagd vi­deo's wor­den ge­start. Is er een ma­nier om er­voor te zor­gen dat Fi­re­fox dat niet meer doet?

Ja, met de Fi­re­fox-add-on 'Di­sa­ble HTML5 Au­to­play' van Af­nan Khan kun je dat op­los­sen. Met die ex­ten­sie kun je ook per web­si­te aan­ge­ven om dat wel of niet toe te staan, zo­dat je bij­voor­beeld bij YouTu­be de au­to­play­func­tie wel kunt blij­ven ge­brui­ken. Op an­de­re web­si­tes word je dan voort­aan met rust ge­la­ten.

Open­me­dia­vault 4 in­stal­le­ren

Ik heb de hand­lei­ding uit c't 11/2017 ge­volgd en ge­pro­beerd de nieu­we ver­sie 4 van Open­me­dia­vault op de x86 NAS Ter­ramas­ter F2-220 te in­stal­le­ren. Na­dat ik het ap­pa­raat met een ssd er­in op­start­te, ver­scheen de NAS ech­ter niet in het lo­ka­le net­werk. Hoe los ik dat op?

Het in­stal­le­ren van Open­me­dia­vault 4 lukt met de vol­gen­de stap­pen: maak de usb-ssd met het OMV4-ima­ge, zo­als be­schre­ven in c't 11/2017. Voor­dat je de schijf in de NAS in­bouwt, moet je op de root­par­ti­tie van de ssd het be­stand /etc/ net­work/in­ter­fa­ces be­wer­ken en daar twee keer enp0s3 (of iets ver­ge­lijk­baars) in ver­van­gen door enp2s0 om er­voor te zor­gen dat de NAS be­reik­baar is in het net­werk. Je hoeft daar niet eens eerst uit de OMV4/De­bi­an-in­stal­ler voor te gaan: klik op 'vo­ri­ge' na­dat de in­stal­ler meldt dat hij klaar is.

Se­lec­teer ver­vol­gens de op­tie om een shell uit te voe­ren en voer het com­man­do na­no /tar­get/etc/net­work/ in­ter­fa­ces uit. Na­dat je de naam van de in­ter­fa­ce wij­zigt en de­ze met Ctrl+X op­slaat, moet je nog een paar se­con­den wach­ten voor­dat je de vir­tu­e­le ma­chi­ne uit­scha­kelt. Her­haal de­ze wij­zi­ging la­ter in de OMV-brow­ser­con­fi­gu­ra­tie door een nieu­we in­ter­fa­ce aan te ma­ken en de ou­de te ver­wij­de­ren.

Mon­teer de ssd dan in de F2220 en boot het ap­pa­raat zon­der ge­ge­vens­schij­ven. Log via ssh als root in, laat up­da­te-grub draai­en en scha­kel de NAS daar­na uit via shut­down -h now. Dan kun je de ge­ge­vens­schij­ven er­in zet­ten, de NAS star­ten en via de brow­ser dan de ba­sis­con­fi­gu­ra­tie, even­tu­e­le up­da­tes en de RAID-in­stal­la­tie uit­voe­ren.

32- of 64-bit Win­dows?

Hoe kan ik snel zien of de Win­dows­ver­sie die op een sys­teem draait een 32- of 64-bits be­stu­rings­sys­teem is?

Je hoeft al­leen maar de toet­sen­com­bi­na­tie Win­dows+Pau­se in te druk­ken en je komt in het Con­fi­gu­ra­tie­scherm op de pa­gi­na 'Sys­teem' te­recht. Daar staat de ge­wens­te in­for­ma­tie ach­ter 'Ty­pe sys­teem'.

Be­stands­sys­teem­con­tro­le op Mac mis­lukt

Ik moet nog vol­doen­de ruim­te op mijn ssd heb­ben, maar toch loopt de schijf vol. Daar­om heb ik de SchijfEHBO-op­tie van het schijf­hulp­pro­gram­ma uit­ge­voerd. Die gaf de mel­ding 'er­ror: snap _met­a­da­ta_­val ob­ject (oid 0x62a4c): in­va­lid ex­ten­tref_tree_oid (0x0) Snap­shot met­a­da­ta tree in­va­lid'. Is er iets mis met het be­stands­sys­teem of mijn ssd?

Die fout kan op­tre­den bij ssd's die in macOS High Sier­ra (ali­as 10.13) ge­for­mat­teerd zijn met het be­stands­sys­teem APFS. De trig­ger is dan een de­fec­te lo­ka­le Snap­shot die de in­ge­bouw­de back-up­tool Ti­me Ma­chi­ne heeft ge­maakt en die er­voor zorgt dat de schijf vol­loopt. Met het com­man­do

tmu­til list­lo­cal­snap­shots /

krijg je een lijst met al­le lo­kaal op­ge­sla­gen Snap­shots. De be­stands­naam van de­ze be­stan­den volgt het stra­mien 'com.ap­ple. Ti­meMa­chi­ne.YYYY-MM-DD-HHMMSS'. Als er naast de lijst van Snap­shots dan er­gens '(da­ta­less)' ver­schijnt, heb je de boos­doe­ner ge­von­den. Ver­wij­der het be­stand met het com­man­do

su­do tmu­til de­le­te­lo­cal­snap­shots

YYYY-MM-DD-HHMMSS

waar­bij je het laat­ste deel ver­vangt door de tijd­stem­pel van de de­fec­te Snap­shot. Het sys­teem zal je naar je ge­brui­kers­wacht­woord vra­gen. Daar­na zou de Schijf-EHBO zon­der pro­ble­men moe­ten draai­en – en zou er weer meer ruim­te op het sys­teem be­schik­baar moe­ten zijn.

Goog­le-ser­vi­ces lo­kaal back-up­pen

Is er een ma­nier om al mijn fo­to's in één keer van Goog­le Fo­to's te down­lo­a­den?

Goog­le biedt die op­tie in­der­daad, maar heeft hem goed ver­stopt. Je kunt zelfs al­le op­ge­sla­gen be­stan­den sa­men­voe­gen tot één zip­be­stand en dat down­lo­a­den. Bij htt­ps://ta­ke­out.goog­le. com staat een lijst met be­stan­den van al­ler­lei Goog­le apps die je kunt se­lec­te­ren om te down­lo­a­den, zo­als Goog­le Fo­to's, Gmail, Han­gouts, Dri­ve, YouTu­be, Chro­me­pro­fie­len, en ga zo maar door. Je geeft aan wel­ke je in een zip­fi­le wilt zet­ten. Af­han­ke­lijk van de hoe­veel­heid da­ta die je bij Goog­le hebt staan, duurt dat ver­vol­gens een tijd­je, waar­na je een e-mail­tje krijgt met de me­de­de­ling dat je zip­be­stand klaarstaat om te down­lo­a­den.

Phis­hing-mail met ver­bor­gen link

Ik heb een ver­dach­te e-mail ge­kre­gen die er in Thun­der­bird als een pu­re tekst­mail uit­ziet en waar een lan­ge HTTPS­link in zit die je kunt aan­klik­ken. De link lijkt naar de shop­por­tal van een bo­na­fi­de on­li­ne win­kel te ver­wij­zen. Maar als ik de muis bo­ven de link houd, dan zie ik in de sta­tus­balk een to­taal an­de­re, nog­al ver­dach­te we­blink. Hoe zit dat?

Je e-mail­client is blijk­baar zo in­ge­steld dat hij HTML-mails als plat­te tekst weer­geeft. Als je de du­bi­eu­ze mail via 'Meer' en 'Bron be­kij­ken' de ori­gi­ne­le in­houd laat to­nen, dan zul je in de he­a­der­re­gels ver­moe­de­lijk de op­mer­king 'This is a mul­ti-part mes­sa­ge in MIME For­mat' zien staan.

Het eer­ste deel van de­ze meer­de­li­ge e-mail ziet er het­zelf­de uit zo­als je hem ge­zien hebt. Als je in de bron­tekst om­laag scrolt, zul je ech­ter een twee­de deel in de mail zien met HTML-co­de. Thun­der­bird ren­dert dit deel van het be­richt. Dat ziet er op het scherm pre­cies zo uit als de plat­te tekst­ver­sie. Al­leen de link met de on­schul­di­ge doel­link is ver­ra­der­lijk ge­pro­gram­meerd: die linkt naar het adres waar je naar­toe ge­lokt moet wor­den en toont het on­schul­di­ge adres sa­men met zijn lan­ge op­roep­pa­ra­me­ters al­leen als link­tekst. Het zal er on­ge­veer zo uit­zien:

<a href="http://www.kwaad­aar­dig. nl">http://www.on­schul­dig.nl</a> Je kunt je daar te­gen be­scher­men door in het Thun­der­bird-me­nu bij 'Beeld / Be­richt­tekst als' de op­tie 'Plat­te tekst' te se­lec­te­ren. Mails waar­van de op­maak vol­le­dig in HTML is, wor­den dan mo­ge­lijk on­lees­baar weer­ge­ge­ven. Om die te le­zen moet je dan tij­de­lijk even de op­tie weer te­rug­zet­ten op 'Ori­gi­ne­le HTML' in plaats van 'Plat­te tekst'.

Met de add-on 'Al­low HTML Temp' gaat dat erg ge­mak­ke­lijk: de add-on wordt in het hoofd­me­nu ge­ïn­te­greerd, waar dan de ex­tra knop 'HTML weer­ge­ven' ver­schijnt. Als je daar­op klikt, toont Thun­der­bird de e-mail die op dat mo­ment wordt weer­ge­ge­ven een­ma­lig als HTML-mail. Al­le an­de­re mails wor­den ge­woon als tekst weer­ge­ge­ven.

Draad­lo­ze con­trol­ler op een SNES Mi­ni

Ik heb de ga­me­con­so­le Nin­ten­do Clas­sic Mi­ni: Su­per Nin­ten­do En­ter­tain­ment Sy­s­tem en er­ger me aan de veel te kor­te ka­bels van de con­trol­lers. Is er een ma­nier om draad­lo­ze ga­me­pads op de con­so­le aan te slui­ten?

Het sys­teem on­der­steunt stan­daard geen draad­lo­ze ver­bin­ding. Er zijn wel com­pa­ti­be­le blue­tooth-adap­ters ver­krijg­baar om ga­mes via een draad­lo­ze con­trol­ler te spe­len. Dat kan bij­voor­beeld met de Blue­tooth Re­tro Re­cei­ver van 8bit­do, die voor zo'n 30 eu­ro te koop is. De adap­ter kan com­mu­ni­ce­ren met ga­me­pads van 8bit­do, maar ook met die van an­de­re fa­bri­kan­ten, zo­als die van de Playsta­ti­on 4. Een an­der voor­deel van de­ze op­los­sing is dat je met de mees­te pads di­rect naar het ho­me­me­nu van de con­so­le kunt gaan. Dat kan niet met de stan­daard con­trol­lers. Je moet tel­kens op­staan om het me­nu via de re­set­knop op de con­so­le te ope­nen.

Als al­ter­na­tief is het ook mo­ge­lijk een ver­leng­ka­bel te ko­pen. Een duopack heb je al voor min­der dan 10 eu­ro. Ove­ri­gens wer­ken bei­de op­los­sin­gen ook met de NES Mi­ni.

Ama­zon Vi­deo werkt on­der Ko­di niet

IIk heb een Rasp­ber­ry Pi 3 met Ko­di als me­dia­cen­ter, waar­op ik de Ama­zon Vi­deo-add-on heb ge­ïn­stal­leerd vol­gens de aan­wij­zin­gen in het ar­ti­kel op pa­gi­na 56 van c't 12/2017. Tot voor kort werk­te dat per­fect en kon ik films en se­ries kij­ken. Maar van de ene op de an­de­re dag werkt dat op­eens niet meer. Ik heb he­le­maal niets aan de con­fi­gu­ra­tie ver­an­derd. Heb­ben jul­lie een idee wat het pro­bleem kan zijn?

Om het weer aan de praat te krij­gen, moet je eerst een nieu­we al­fa­ver­sie van Ko­di 18 van­af build #207 in­stal­le­ren. Start daar­na een film van Ama­zon Vi­deo. Be­ves­tig de vra­gen die dan wor­den ge­steld met 'Ja', dan wordt de nieu­we ver­sie van Wi­de­vi­ne, de DRM-in­ter­fa­ce van Goog­le, au­to­ma­tisch ge­ïn­stal­leerd. Door een wij­zi­ging van Ama­zon Vi­deo is die ver­sie no­dig om vi­deo's te kun­nen strea­men. Als je Ama­zon Vi­deo via Ko­di op an­de­re hard­wa­re ge­bruikt, moet je ook Wi­de­vi­ne bij­wer­ken. Hoe dat moet, ver­schilt van ap­pa­raat tot ap­pa­raat. Je kunt kij­ken of er een re­le­van­te th­read op het Ko­di-fo­rum te vin­den is die je ver­der kan hel­pen.

DHCP of hand­ma­tig ip-adres – Win­dows 10 met zich­zelf on­eens

De In­stel­lin­gen-wi­zard van Win­dows 10 geeft aan dat mijn wi­fi-adap­ter via DHCP een ip-adres op­haalt, maar het lukt me niet om on­li­ne te ko­men.

Heb je mis­schien eer­der het ip-adres hand­ma­tig toe­ge­we­zen via het klas­sie­ke con­fi­gu­ra­tie­scherm ('Net­werk en in­ter­net / net­werk­ver­bin­din­gen', dub­bel­klik op de wi­fi-adap­ter, 'Ei­gen­schap­pen', 'In­ter­net Pro­to­col ver­sie 4', 'Ei­gen­schap­pen')? De mo­der­ne wi­zard her­kent die niet be­trouw­baar en be­weert dan dat er DHCP ge­bruikt is. Wij­zi­gin­gen via de nieu­we in­stel­lin­gen­me­tho­de wer­ken dan niet meer. Je moet de con­fi­gu­ra­tie zelf via het klas­sie­ke con­fi­gu­ra­tie­scherm aan­pas­sen.

Een of twee ge­heu­gen­mo­du­les

Ik heb op kor­te ter­mijn een nieu­we pc no­dig die ik zelf in el­kaar wil zet­ten. Maar om­dat de prij­zen van RAM-mo­du­les op dit mo­ment nog­al hoog zijn, wil ik in eer­ste in­stan­tie maar één 8GB-ge­heu­gen­mo­du­le in­bou­wen en over een paar maan­den nog een keer een twee­de. Gaat dat wer­ken, of kan ik be­ter ge­heu­gen­mo­du­les in pa­ren in­bou­wen?

Moe­der­bor­den van desktop-pc's wer­ken ook met een en­ke­le mo­du­le. Soms moet je de­ze Du­al In­li­ne Me­mo­ry Mo­du­le (DIMM) in spe­ci­fie­ke slo­ten plaat­sen. Dat zal in de hand­lei­ding van je moe­der­bord staan.

De mees­te ac­tu­e­le pro­ces­sors heb­ben ge­heu­gen­con­trol­lers met twee RAM­ka­na­len. Van­daar ook de ver­wij­zing dat het werk­ge­heu­gen moet wor­den uit­ge­breid in pa­ren van iden­tie­ke mo­du­les. Wan­neer de ge­heu­gen­ka­na­len com­mu­ni­ce­ren met twee DIMM's die ge­lijk 'ge­or­ga­ni­seerd' zijn (daar­over la­ter meer), dan kan de cpu de ka­na­len pa­ral­lel ge­brui­ken, wat de da­ta­trans­fer ver­dub­belt. Het klinkt als­of dat een flink re­sul­taat zou kun­nen op­le­ve­ren, maar in de prak­tijk zal het voor de mees­te toe­pas­sin­gen maar lei­den tot een paar pro­cent snel­heids­winst. Daar­om is het ver­der niet erg wan­neer je in eer­ste in­stan­tie maar één ge­heu­gen­mo­du­le in­bouwt.

AMD-pro­ces­sors met ge­ïn­te­greer­de grap­hics pro­fi­te­ren wel aan­zien­lijk van ho­ge­re RAM-trans­fer­ra­tes. Als je de maxi­ma­le 3D-pres­ta­ties uit de in­te­gra­ted­grap­hics-pro­ces­sor (IGP) wilt ha­len, dan zijn du­al-chan­nel-grap­hics van voor­deel. Bo­ven­dien kan snel­ler RAM er­voor zor­gen dat ser­vers en som­mi­ge re­ken­in­ten­sie­ve pro­gram­ma's snel­ler zul­len draai­en. Daar­om heb­ben high-end pc-plat­forms ook vier ge­heu­gen­ka­na­len en zijn er ser­vers met zes of zelfs acht ka­na­len per cpu. Om daar de maxi­ma­le snel­heid mee te ha­len, moet je vier, zes of acht iden­tie­ke ge­heu­gen­mo­du­les in de juis­te slots stop­pen. Wel­ke dat zijn, blijkt we­der­om uit de hand­lei­ding van je moe­der­bord.

Als je op zoek bent naar de maxi­ma­le trans­fer­ra­te, dan moet je goed op­let­ten als je de twee­de 8GB-mo­du­le aan­schaft: die moet het­zelf­de aan­tal ge­heu­gen­chips (SDRAM's) be­vat­ten als de eer­ste mo­du­le.

Ge­heu­gen­mo­du­les kun­nen de­zelf­de ca­pa­ci­teit heb­ben, maar ver­schil­lend ge­or­ga­ni­seerd zijn. Op een 8GB-DIMM kun­nen acht 1GB-chips zit­ten, die ook wel 8-Gbit-chips ge­noemd wor­den. Men spreekt dan van een Sin­gle-Rank DIMM (SR-DIMM). Er zijn ech­ter ook 8GB-ge­heu­gen­mo­du­les met zes­tien 4-Gbit-chips, die he­ten Du­al-Rank DIMM. Als je die twee ge­heu­gen­mo­du­les door el­kaar ge­bruikt, zal de pc nog wel wer­ken, maar de twee­ka­naals­mo­dus zal dan niet func­ti­o­ne­ren.

An­der­zijds werkt die mo­dus weer wel wan­neer je een 8 GB SR-DIMM met acht 8-Gbit-chips com­bi­neert met een 16 GB DR-DIMM met zes­tien 8-Gbit-chips. Je be­schikt dan in to­taal over 24 GB, waar­van de ge­heu­gen­con­trol­ler de eer­ste 16 GB in de twee­ka­naals­mo­dus aan­stuurt en de ove­ri­ge 8 GB met één ka­naal be­dient.

De ge­heu­gen­bus draait dan tel­kens met de klok­snel­heid en la­ten­ties van de traag­ste mo­du­le. Als je dus bij­voor­beeld een DDR4 2666 DIMM met een DDR4 2400 DIMM com­bi­neert, dan draait het ge­he­le ge­heu­gen als DDR4 2400 op 1,2 GHz en Dou­ble Da­ta Ra­te (DDR). Mo­du­les voor over­klok­kers, die ho­ge­re fre­quen­ties en kor­te­re la­ten­ties kun­nen be­rei­ken wan­neer de BIOS-in­stel­lin­gen hand­ma­tig aan­ge­past wor­den, ra­den we je niet aan. Het is vaak las­tig om daar op een la­ter mo­ment nog een mo­du­le bij te ko­pen die de­zelf­de spe­ci­a­le in­stel­lin­gen on­der­steunt als de mo­du­le die je al hebt. Het is veel een­vou­di­ger la­ter een ge­heu­gen­mo­du­le te vin­den met de­zelf­de stan­daard­pa­ra­me­ters, zo­als DDR4 2400 1717-17 of DDR4 2666 19-19-19.

Een de­fec­te Ti­me Ma­chi­ne Snap­shot kan schijf­ruim­te ka­pen en de be­stands­sys­teem­con­tro­le in ver­war­ring bren­gen.

Goog­le biedt de mo­ge­lijk­heid om je fo­to's, agen­da en an­de­re ge­ge­vens op te slaan in een zip­be­stand dat je kunt down­lo­a­den.

Met een spe­ci­a­le blue­tooth-adap­ter (hier het mo­del van 8bit­do) kun je op de SNES Clas­sic Mi­ni ook draad­lo­ze con­trol­lers aan­slui­ten.

Met de toet­sen­com­bi­na­tie Win­dows+Pau­se ga je di­rect naar het sys­teem­over­zicht en zie je of je een 32of 64-bits be­stu­rings­sys­teem hebt.

Staat DHCP nu aan of uit? De in­stel­lings­di­a­lo­gen van Win­dows zijn het niet al­tijd met el­kaar eens.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.