Samsung NVMe-ssd's: 970 Evo & 970 Pro

C’t Magazine - - Inbound 6/2018 -

Rap­pe ren­paar­den

Sams­ungs 970-se­rie PCIe-ssd's zet­ten nog een tand­je bij en over­tref­fen hun ook al be­hoor­lijk rap­pe voor­gan­gers. De 960-se­rie PCIe-ssd's van Samsung was al flink snel­ler dan de con­cur­ren­ten, en nu gooit Samsung daar nog eene een schep bo­ven­op met de 970-se­rie. De Evo en Pro ha­len lees­snel­he­den tot 3,5 GB/s.

De Pro haal­de bij se­quen­ti­ë­le trans­fers bij het le­zen meer dan 3,5 GB/s en bij schrij­ven 3,1 GB/s. Dit is 50 pro­cent meer dan bij de 960 Pro. De Evo haal­de dank­zij zijn Tur­bo Wri­te (een deel van het TLC­ge­heu­gen in SLC-mo­dus) te­gen de 2,9 GB/s bij het schrij­ven. Bij lan­ge­re tijd schrij­ven zak­te dit en klein beet­je in naar 2,4 GB/s.

Bij de 970-se­rie wordt 3D-NAND met 64 la­gen ge­bruikt uit ei­gen huis. De Pro heeft MLC-flash met twee bit per cel, de Evo het be­taal­baar­de­re TLC met drie bit per cel. De con­trol­ler heeft vijf ARM-ker­nen. Een­tje daar­van com­mu­ni­ceert met de pc en de an­de­re vier zijn voor het ma­na­gen van de NAND-flash.

De Evo is te krij­gen met ca­pa­ci­tei­ten van 250 GB tot zelfs 2 TB, en de Pro is op dit mo­ment in ver­sies van 512 GB en 1 TB te koop.

Hoe snel­ler de ssd, hoe meer kans op over­ver­hit­ting van het ge­heu­gen en voor­al de con­trol­ler. Wij ma­ten een maxi­ma­le tem­pe­ra­tuur van 80 gra­den. Bij de­ze tem­pe­ra­tuur hiel­den de ssd's hun maxi­ma­le snel­heid even vol.

Na on­ge­veer 90 se­con­den greep de over­ver­hit­ting s be­vei­li­ging ine n schroef­de de snel­heid om­laag. Maar ook dan zijn de ssd's nog steeds erg vlot. (avs)

Slim scha­ke­len

De DSP-W245 van D-Link laat je scha­kel­sche­ma's in­stel­len, ener­gie me­ten en is (be­perkt) via spraak­be­stu­ring of IFTTT aan te stu­ren. De slim­me stek­ker­doos is qua de­sign strak ogend maar is wel fors van for­maat. Bij het ge­bruik van flin­ke adap­ters raak je een aan­sluit­poort kwijt of kun je niet meer bij de hand­ma­ti­ge aan/uit­knop, dus let op hoe je je ap­pa­ra­ten aan­sluit. Via de mydlink-app voeg je de stek­ker­doos toe aan de even­tu­e­le rest van je smart ho­me Dlink-ap­pa­ra­ten en kop­pel je hem aan je wi­fi­net­werk.

De mydlink-app biedt scha­kel­sche­ma's en ver­bruiks­me­ting per poort. De­ze ener­gie­me­ting wordt vrij re­gel­ma­tig ver­verst. Het ver­bruik wordt net­jes in gra­fie­ken voor een ge­ko­zen pe­ri­o­de aan­ge­ge­ven, met daar­bij het ge­mid­del­de ver­bruik en even­tu­eel 'zwaar' ver­bruik.

De naam van de stek­ker­doos en de los­se poor­ten zijn aan te pas­sen, zo­dat je mak­ke­lij­ker ziet wat je aan- of uit­scha­kelt. De weer­ga­ve van de poor­ten via een soort draai­en­de schijf werkt niet fijn. Hier­mee tik je vrij snel op de ver­keer­de poort waar­door je per abuis iets uit­zet. De scha­kel­sche­ma's in­voe­ren werkt via een cir­kel om be­gin- en eind­tijd mee aan te ge­ven, wat niet han­dig is en geen han­dig over­zicht van scha­kel­tij­den geeft.

Na het in­stel­len werkt al­les zo­als het hoort. Er is ook in­te­gra­tie met Alexa, Goog­le As­sis­tant en IFTTT, maar in Ne­der­land zijn de op­ties niet vol­le­dig bruik­baar. De Po­wer Strip is een veel­zij­dig smart ho­me­pro­duct met (slim­me) scha­kel­func­ties en han­di­ge ener­gie­me­ting, maar de app heeft nog wat wel wat werk no­dig. (avs)

Rap­pe RAID

In de ex­ter­ne RAID-be­hui­zing SK-2520 U3.1 van Aki­tio kun je ver­schil­len­de RAID-com­bi's toe­pas­sen. De SK-2520 U3.1 zit de­ge­lijk in el­kaar: hij is he­le­maal van alu­mi­ni­um op­ge­trok­ken. In on­ze test haal­den we met twee in­ge­bouw­de Samsung 850 Pro 256 GB ssd's in de RAID 1-mo­dus 560 MB/s bij het uit­voe­ren van lees­ac­ties en 520 MB/s bij het schrij­ven. Dat is niet heel erg slecht, maar de waar­den zit­ten wel flink on­der de maxi­ma­le grens van USB 3.1 Gen 2, of­te­wel Su­per­speed+. Naast RAID kun je bei­de ssd's als apar­te dri­ves ge­brui­ken of juist als één gro­te dri­ve in de vorm van een JBOD (just a bunch of disks).

In de RAID 1-con­fi­gu­ra­tie ver­bruik­te het ap­pa­raat 3 watt op stand-by. Bij het le­zen stop­te de tel­ler bij 6 watt tij­dens het le­zen en bij­na 9 watt bij het schrij­ven. Dat lijkt wat veel voor een usb-ap­pa­raat, maar de C-poort on­der­steunt ap­pa­ra­ten tot 15 watt.

De SK-2520 U3.1 kun je in prin­ci­pe ook op een USB-A-poort aan­slui­ten, maar dan moet je wel de los­se voe­ding ge­brui­ken. Met die voe­ding kun je ook ap­pa­ra­ten op­la­den met een ver­bruik van maxi­maal 15 watt. In on­ze test werk­te dit met een Samsung Ga­laxy S8 goed, waar­mee we ook de ge­ge­vens op de dri­ve kon­den be­na­de­ren.

De SK-2520 U3.1 is snel en flexi­bel: in de bays pas­sen har­de schij­ven met een hoog­te tot 15 mm,waar­door er ook schij­ven van 5 TB in pas­sen. Zo kun je er de ko­men­de ja­ren wel mee voor­uit. Of je houdt het bij een set ssd's, als je snel da­ta wilt kun­nen ko­pi­ë­ren. (ddu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.