Test van back-upro­gram­ma's voor Win­dows

Back-up­pro­gram­ma’s voor Win­dows

C’t Magazine - - Inbound 6/2018 - Jan Sch­üßler

Je kunt na­tuur­lijk je fo­to’s, scrip­tie en an­de­re be­lang­rij­ke be­stan­den el­ke dag hand­ma­tig naar een usb-stick ko­pi­ë­ren. Dat is ech­ter niet zo han­dig: als de har­de schijf in je pc het be­geeft, helpt het je niet ge­noeg op weg om snel ver­der te kun­nen wer­ken. Ne­gen back-up-pro­gram­ma’s la­ten in de­ze test zien of zij de moei­te waard zijn om je geld aan te spen­de­ren.

De dag 31 maart zeg je mis­schien niets, maar is een be­lang­rij­ke dag, na­me­lijk 'World Bac­kup Day'. Dit is de ac­tie­dag van een vol­gens ei­gen zeg­gen on­af­han­ke­lij­ke cam­pag­ne die de nood­zaak van back-ups on­der de aan­dacht wil bren­gen. Daar kan wat ons be­treft niet vaak ge­noeg op ge­ha­merd wor­den. Nog steeds ma­ken veel ge­brui­kers niet of niet vaak ge­noeg een re­ser­ve­ko­pie van be­lang­rij­ke ge­ge­vens. Als dan je scrip­tie waar je lang en hard aan ge­werkt hebt ten prooi valt aan ransom­wa­re of een kapot­te ssd, is het jan­ken ge­bla­zen.

Er is zo enorm veel back-upsoft­wa­re te vin­den dat je on­der­hand niet weet waar je be­gin­nen moet. Dat is niet ver­ras­send, want de een­vou­dig­ste back-up­pro­gram­ma’s ko­pi­ë­ren sim­pel­weg de inhoud van een map met een klik van A naar B, wat voor pro­gram­meurs niet meer is dan een vin­ger­oe­fe­ning. Iets be­te­re pro­gram­ma’s ma­ken het een­vou­dig mo­ge­lijk om re­gel­ma­tig be­paal­de map­pen te ko­pi­ë­ren (bij­voor­beeld Du­pli­ca­ti, zie c’t 9/2016, pa­gi­na 68). An­de­re spe­ci­a­li­se­ren zich in het ma­ken van een ima­ge van een sta­ti­on, bij­voor­beeld ons ei­gen pro­gram­ma c’t-WIMa­ge, dat de sys­teem­par­ti­tie met de stan­daard­pro­gram­ma’s ko­pi­eert en op wil­le­keu­ri­ge hard­wa­re weer te­rug­zet.

Keu­zestress

Der­ge­lij­ke pro­gram­ma’s heb­ben ech­ter maar be­perk­te mo­ge­lijk­he­den. Daar­om heb­ben wij strik­te cri­te­ria ge­ko­zen om pro­gram­ma's te zoe­ken die zo breed mo­ge­lijk in­zet­baar zijn. De ge­tes­te pro­gram­ma's moe­ten af­zon­der­lij­ke be­stan­den of map­pen kun­nen ko­pi­ë­ren, maar ook he­le par­ti­ties en de vol­le­di­ge har­de schijf. Dat laat­ste komt van pas als de har­de schijf het be­geeft en de Win­dows-in­stal­la­tie na her­stel op moet kun­nen star­ten van een nieu­we schijf of zelfs op een vol­le­dig nieu­we pc. Daar­voor moet de soft­wa­re ook een boot­a­ble her­stel­m­e­di­um bie­den.

De pro­gram­ma's moe­ten back-ups kun­nen in­plan­nen, de op­ge­sla­gen ge­ge­vens naar wens kun­nen ver­sleu­te­len en als doel lo­ka­le (in­ter­ne en ex­ter­ne) op­slag­me­dia kun­nen be­na­de­ren, dus ook net­werk­bron­nen zo­als een NAS of een ex­ter­ne usb-schijf aan een rou­ter. Bo­ven­dien is het wen­se­lijk dat ook de cloud­op­slag van Goog­le, Drop­box en der­ge­lij­ke ge­ïn­te­greerd is, zo­dat be­lang­rij­ke ge­ge­vens ook mak­ke­lijk bui­tens­huis be­waard kun­nen wor­den.

Ook een log­boek­func­tie is es­sen­ti­eel. De mooi­ste back-upsoft­wa­re is niets waard als je je vei­lig waant ter­wijl het uit­val­len van een op­slag­me­di­um niet wordt op­ge­merkt. In het ide­a­le ge­val kun je sta­tus­be­rich­ten voor back-ups ook via e-mail la­ten ver­zen­den. Om ruim­te te be­spa­ren moet een pro­gram­ma ook in­cre­men­teel of dif­fe­ren­ti­eel kun­nen ko­pi­ë­ren. Dit is voor­al han­dig bij gro­te hoe­veel­he­den ge­ge­vens en zorgt er­voor dat bij el­ke back-up niet al­les op­nieuw wordt op­ge­sla­gen, maar al­leen de ge­wij­zig­de of toe­ge­voeg­de on­der­de­len.

Ge­tes­te soft­wa­re

De Zwit­ser­se pro­du­cent Acro­nis biedt True Ima­ge 2018 Pre­mi­um met een fixed hoe­veel­heid op­slag aan als abon­ne­ment; de an­de­re pro­gram­ma's zijn Ao­mei Bac­kup­per Pro­fes­si­o­nal, Asham­poo Bac­kup Pro 11, Ea­seUS To­do Bac­kup Ho­me, Ma­cri­um Re­flect 7 Ho­me, No­vaS­tor No­vaBac­kup PC, O&O Dis­kI­ma­ge 12 Pro, Pa­ra­gon Bac­kup & Re­co­ve­ry Ad­van­ced en het gratis pro­gram­ma Veeam Agent for Win­dows. Bij al­le pro­gram­ma’s krijg je een door­lo­pen­de li­cen­tie. Soms heb­ben fa­bri­kan­ten ver­schil­len­de prijs­mo­del­len en bie­den een goed­ko­pe­re li­cen­tie die slechts gel­dig is voor de hui­di­ge ver­sie van het pro­gram­ma en een duur­de­re met ge­ga­ran­deer­de gratis up­da­tes voor toe­kom­sti­ge ver­sies.

Test­par­cours

Wij test­ten op een desktop-pc met een In­tel Co­re i5-7500 op een Asus-moe­der­bord B250M-C, met 16 GB RAM en een ssd van 250 GB. Al­le pro­gram­ma's wer­ken vol­gens hun fa­bri­kant op zijn minst op Win­dows 7, 8.1 en 10. Voor on­ze test ge­bruik­ten wij een stan­daard­in­stal­la­tie van Win­dows 10 Ho­me ver­sie 1709, 64-bits, in­clu­sief een ge­brui­kers­ac­count met be­perk­te rech­ten, waar­in de back-up­ses­sies ge­start zijn.

Zo heb­ben we on­der an­de­re een bac­kup ge­maakt van het he­le sta­ti­on, dus al­le be­staan­de par­ti­ties, en het sys­teem her­steld op een ssd van 120 GB op 'ka­le' hard­wa­re ('Ba­re Me­tal Re­co­ve­ry', BMR).

Daar­naast heb­ben we een map met test­ge­ge­vens ge­maakt die we vul­den met 2,15 GB aan Win­dows-sys­teem­be­stan­den, en dan drie keer de­zelf­de inhoud in drie sub­map­pen. Daar­mee heb­ben we voor­al de com­pres­sie bij de stan­daard­in­stel­ling ge­me­ten en hoe lang een back-up van de map duur­de. Met een vi­deo­be­stand van on­ge­veer 10 GB heb­ben we het split­sen voor FAT32 ge­for­mat­teer­de me­dia ge­test. Daar­op kun­nen be­stan­den om tech­ni­sche re­de­nen niet gro­ter zijn dan 4 GB.

Met een paar spe­ci­aal door ons ge­maak­te test­be­stan­den heb­ben we spe­ci­fie­ke func­ties van het NTFS-be­stands­sys­teem ge­test. Denk aan spar­se fi­les (pla­ce­hol­der-be­stan­den), junc­ti­ons en hard links (kop­pe­lin­gen op het ni­veau van het be­stands­sys­teem) en be­stan­den waar­van Win­dows 'vo­ri­ge ver­sies' heeft op­ge­sla­gen. Ook le­ge map­pen en be­stan­den van nul by­tes za­ten er­bij.

Ver­der heb­ben we een ou­de Mi­cro­soft Surfa­ce Pro 3 met een met Bit­loc­ker ver­sleu­tel­de Win­dows 10 Pro ge­bruikt om een BMR van het he­le sys­teem op iden­tie­ke hard­wa­re te tes­ten.

Waar naar­toe?

Al­le pro­gram­ma's kun­nen naast lo­ka­le sta­ti­ons ook SMB-net­werk­s­ha­res als bac­kup­doel ge­brui­ken, via een UNC-pad. Min­der vaak aan­we­zig is ver­ras­send ge­noeg de op­tie om in Win­dows ge­kop­pel­de net­werk­sta­ti­ons via hun sta­ti­onslet­ter aan te spre­ken. FTP-ser­vers als doel zijn ach­ter­haald en nau­we­lijks nog te vin­den; het­zelf­de geldt voor op­ti­sche op­slag­me­dia. Stan­daard har­de schij­ven zijn snel­ler, op­nieuw te be­schrij­ven, ruim­te­be­spa­rend, en per gi­ga­by­te ook nog eens goed­ko­per.

Wat ons heeft ver­rast, is dat an­no 2018 slechts twee van de ne­gen pro­gram­ma's in staat zijn cloud­op­slag van Drop­box, Goog­le en der­ge­lij­ke te ge­brui­ken zon­der de ruim­te­vre­ten­de om­weg via een syn­chro­ni­sa­tie­map op je har­de schijf. In de pro­gram­ma’s van Asham­poo en Ea­seUS kun je de in­log­ge­ge­vens voor je cloud­op­slag op­slaan, zo­dat de tools zon­der om­weg di­rect rich­ting in­ter­net kun­nen back-up­pen. No­vaBac­kup be­schikt al­leen over een kop­pe­ling met de dienst FirstBac­kup in de V.S.

Acro­nis be­wan­delt daar­bij een an­de­re weg dan de an­de­re soft­wa­re: True Ima­ge 2018 kan niet di­rect een ver­bin­ding ma­ken met de be­ken­de cloud­aan­bie­ders, maar biedt in de abon­ne­ments­ver­sies toe­gang tot de cloud­op­slag van Acro­nis zelf. Als je dat wat lijkt (so­wie­so back-up­pen in de cloud), moet je wel be­kij­ken of je in­ter­net­ver­bin­ding daar ge­schikt voor is. 100 GB aan ge­ge­vens over­dra­gen vraagt zelfs over een mo­der­ne xDSL- of ka­bel­ver­bin­ding met een uplo­ad­snel­heid van 20 of 40 Mbit/s aar­dig wat van je tijd.

Veel is een­vou­dig, …

Veel pro­gram­ma’s kun­nen niet al­leen in­cre­men­teel, maar ook dif­fe­ren­ti­eel bac­kup­pen. Het ver­schil is dat bij een dif­fe­ren­ti­ë­le back-up de ge­wij­zig­de en nieuw toe­ge­voeg­de ge­ge­vens al­tijd wor­den be­paald aan de hand van de laat­ste vol­le­di­ge back-up van de ge­ge­vens. Bij een in­cre­men­te­le back-up steunt el­ke back-up op al­le voor­gaan­de, zo­dat al­leen al­le bac­kups sa­men een vol­le­di­ge back-up vor­men. Maar bij een dif­fe­ren­ti­ë­le back-up zijn de laat­ste vol­le­di­ge back-up plus de laat­ste dif­fe­ren­ti­ë­le back-up vol­doen­de. Daar­door is hij niet zo ruim­te­be­spa­rend als een in­cre­men­te­le back-up, maar wel wat ro­buus­ter. Wel­ke me­tho­de de bes­te is, is gro­ten­deels een kwes­tie van smaak.

Le­ge map­pen, ver­bor­gen en nul by­te gro­te be­stan­den le­ve­ren geen pro­ble­men op, net zo­min als de be­stan­den die in een pro­gram­ma ge­o­pend zijn tij­dens de back-up. Dank­zij de scha­duw­ko­pie­dienst kun je be­stan­den ope­nen en zelfs be­wer­ken. Even­tu­e­le wij­zi­gin­gen be­lan­den zo­lang in het ge­heu­gen voor de vo­lu­me­scha­duw­ko­pie en wor­den na af­loop van de back-up op hun ei­gen­lij­ke be­stem­ming weg­ge­schre­ven. De ge­brui­ker merkt daar niets van. Toch zou­den de­ze wij­zi­gin­gen voor be­stan­den die op de­ze ma­nier zijn op­ge­sla­gen ver­lo­ren kun­nen gaan als de stroom op het ver­keer­de mo­ment uit­valt. Dus sluit als het even kan al­les af waar je mee be­zig bent.

De be­stan­den waar­voor Win­dows bij de ei­gen­schap­pen een tab­blad 'vo­ri­ge ver­sies' weer­geeft, kon­den zon­der pro­ble­men her­steld wor­den in de test, als ze maar op de­zelf­de plaats her­steld wer­den. An­ders raakt Win­dows de kop­pe­ling met de op­ge­sla­gen ou­de­re ver­sies van het be­stand blijk­baar kwijt, en gaan ze ver­lo­ren.

Als het sys­teem­sta­ti­on ver­sleu­teld is met Bit­loc­ker, kan er van­uit het ac­tie­ve sys­teem zon­der pro­ble­men een back-up van ge­maakt wor­den. De back-up is dan ech­ter niet ver­sleu­teld en ook het te­rug­zet­ten le­vert een on­ver­sleu­teld sys­teem op. Dat is vol­ko­men nor­maal: zo­dra Win­dows ge­start is, heeft het back-up­pro­gram­ma vrije toe­gang tot de inhoud.

… veel ook niet

Bij som­mi­ge NTFS-func­ties wor­den en­ke­le pro­gram­ma’s over­vraagd, voor­al als niet het he­le sta­ti­on ge­ko­pi­eerd moet wor­den, maar bij­voor­beeld al­leen een be­paal­de map. Het her­stel­len van junc­ti­ons en hard­links lukt al­leen de pro­duc­ten van Acro­nis, Asham­poo en Ea­seUS. Spar­se fi­les wa­ren al­leen voor Acro­nis geen pro­bleem.

Al­leen Ao­mei, Asham­poo, Ma­cri­um en Pa­ra­gon her­stel­len de toe­stand van het ar­chief­at­tri­buut (of de ar­chief­bit) bij het bac­kup­pen van map­pen. Dat is ove­ri­gens een nog­al the­o­re­ti­sche zaak. Ar­chief­bits zijn im­mers niet goed ge­schikt om te zien wel­ke be­stan­den ge­ko­pi­eerd moe­ten wor­den. In het test­veld is No­vaBac­kup het eni­ge pro­gram­ma dat de­ze ei­gen­schap con­tro­leert, en dat kun je ook nog eens niet uit­zet­ten.

Bij de back-up­snel­heid con­sta­teer­den we flin­ke ver­schil­len. Ter­wijl de mees­te pro­duc­ten ge­mid­deld on­ge­veer drie minuten no­dig had­den voor de back-up van de test­map, luk­te dat Pa­ra­gon in on­ge­veer één mi­nuut en Acro­nis zelfs in 39 se­con­den. Het pro­gram­ma van Asham­poo was bizar lang­zaam met 14 minuten.

Goe­de plan­ning

Al­le pro­gram­ma’s heb­ben een plan­nings­func­tie die da­ge­lijks of we­ke­lijks een bac­kup maakt. Som­mi­ge pro­gram­ma’s bie­den flexi­be­le­re sche­ma’s op uur­ba­sis of bie­den han­di­ge, voor­ge­con­fi­gu­reer­de sche­ma’s.

Bij de Non­stop Bac­kup van Acro­nis be­waakt een spe­ci­aal stuur­pro­gram­ma de bron­map voort­du­rend en ko­pi­eert de wij­zi­gin­gen om de vijf minuten. Een ech­te li­ve-syn­chro­ni­se­ring heeft al­leen Ao­mei: wij­zi­gin­gen in de ge­con­tro­leer­de map ko­men vrij­wel zon­der ver­tra­ging ook in de back-up te­recht.

Ver­trou­wen is mooi

Back-ups zijn al­leen ook echt nut­tig als je weet dat ze in ge­val van nood ook wer­ken. De in­te­gri­teits­con­tro­le is een een­vou­di­ge ma­nier om te con­tro­le­ren of een bac­kup­pro­gram­ma iets aan een back-up heeft. Be­hal­ve bij No­vaBac­kup en Veeam kan dit bij al­le pro­gram­ma's hand­ma­tig wor­den uit­ge­voerd bij een be­staan­de back-up.

Om fou­ten op de back-up­schijf te si­mu­le­ren, heb­ben we met een hex-edi­tor in een back-up met wei­nig ge­ge­vens op een wil­le­keu­ri­ge plaats een by­te met on­zin over­schre­ven. Dat zou de con­tro­le­func­tie on­mid­del­lijk op moe­ten val­len. Dat was niet zo bij O&O Disk Ima­ge. De 'va­li­da­tie' keur­de een ge­maak­te back-up goed waar­in we met een hex-edi­tor een daar­in op­ge­sla­gen tekst­be­stand had­den ge­wij­zigd. Het zet­te dit be­stand ook te­rug: mét ge­wij­zig­de inhoud en al.

De in­te­gri­teits­con­tro­le van het Pa­ra­gon-pro­gram­ma keur­de back-ups goed waar­in we bits ge­wij­zigd had­den in de (ruim aan­we­zi­ge) met nul­len ge­vul­de ge­bie­den. Dat is in or­de, want de tekst­be­stan­den kon­den zon­der pro­ble­men te­rug­ge­zet wor­den. Wij­zi­gin­gen in de ook daad­wer­ke­lijk ge­bruik­te ge­bie­den van een back-upar­chief la­ten de in­te­gri­teits­check daar­en­te­gen on­mid­del­lijk alarm slaan.

Een kwes­tie van for­maat

Ao­mei, Asham­poo, No­vas­tor en Pa­ra­gon ge­ven hun pro­gram­ma’s een func­tie mee om be­stan­den niet in hun ei­gen con­tai­ner­for­maat op te slaan, maar in het ori­gi­ne­le for­maat. Dat kost ruim­te bij ge­brek aan com­pres­sie, maar de ge­ge­vens kun­nen

ook zon­der het back-up­pro­gram­ma wor­den ge­le­zen.

Wat com­pres­sie be­treft: de mees­te pro­gram­ma's heb­ben de test­map met de stan­daard in­stel­lin­gen ge­com­pri­meerd naar on­ge­veer 1,2 tot 1,3 GB. Dit komt neer op on­ge­veer de helft van de ori­gi­ne­le grootte. Maar bij Ao­mei en Asham­poo wer­den de back-ups slechts on­ge­veer 350 MB groot; een aan­wij­zing dat de­ze pro­gram­ma’s niet al­leen com­pri­me­ren, maar ook dub­be­le be­stan­den con­sta­te­ren en dus voor de drie iden­tie­ke map­pen slechts een­maal op­slag­ruim­te ver­brui­ken. Bij No­vaBac­kup en Veeam Agent ha­pert de on­der­steu­ning voor met FAT32 ge­for­mat­teer­de doel­m­e­dia. Zij ac­cep­te­ren de­ze back-up­doe­len wel, maar hou­den geen re­ke­ning met de be­stands­li­miet van 4 GB en ver­oor­za­ken zo fou­ten.

Te­rug op z'n plek

Voor het te­rug­zet­ten van een sys­teem­back-up kun je in elk pro­gram­ma een op­start­me­di­um (dvd of usb-stick) ma­ken op ba­sis van Win­dows PE, de Win­dows­ver­sie voor nood­ge­val­len met het her­stel­pro­gram­ma. Je kunt dit medium het bes­te di­rect ma­ken na­dat je de back-upsoft­wa­re hebt ge­ïn­stal­leerd. Je hebt niks aan een back-up als je die door het ont­bre­ken van een op­start­me­di­um niet kunt te­rug­zet­ten.

Op veel van de­ze schij­ven is ook de back-up­func­tie op­ge­no­men. Dat kan han­dig zijn om bij­voor­beeld bij een kapot­te Win­dows-in­stal­la­tie eerst nog ge­ge­vens te be­wa­ren voor­dat je de har­de schijf for­mat­teert. Een ver­sleu­tel­de schijf kan dan ech­ter wel dwars­lig­gen.

Som­mi­ge fa­bri­kan­ten bie­den daar­naast op­start­me­dia op ba­sis van Li­nux. We heb­ben in de test geen door­slag­ge­ven­de

re­den ge­von­den om die te ge­brui­ken. De Li­nux-va­ri­an­ten ble­ken bij steek­proe­ven min­der te vol­doen. Soms schoot de dri­ver­on­der­steu­ning te­kort; bij te­rug­zet­ten van de test-Surfa­ce met het Li­nux-medium van Acro­nis was het re­sul­taat dat Win­dows steeds op­start­te met een blauw scherm.

Ab­so­luut nood­za­ke­lijk voor een bac­kup­pro­gram­ma is een Ba­re Me­tal Re­co­ve­ry van een vol­le­dig sys­teem op pre­cies de­zelf­de com­pu­ter. In de test heb­ben we daar­voor een back-up ge­maakt van de ssd van on­ze Surfa­ce en daar­na van­af de op­dracht­prompt met het pro­gram­ma dis­kpart.exe van Mi­cro­soft de op­dracht clean uit­ge­voerd. De­ze op­dracht wist al­le par­ti­tie-in­for­ma­tie en brengt de ssd in een niet-ge­ï­ni­ti­a­li­seer­de staat. Mee­stal werk­te dat zon­der pro­ble­men. Al­leen moesten we bij Ea­seUS de ssd eerst met de hand ini­ti­a­li­se­ren als een GPT-schijf.

Per­sen

Een BMR op een klei­ner op­slag­me­di­um le­ver­de meer pro­ble­men op. Dat is een vrij veel­voor­ko­mend sce­na­rio. De ou­de har­de schijf gaat ka­pot en om­dat de ca­pa­ci­teit toch nooit vol­le­dig ge­bruikt is, ver­vang je die door een snel­le, maar klei­ne­re ssd. Dan is het goed als de BMR-be­wer­king de par­ti­tie­groot­tes kan aan­pas­sen of voor­stelt om ge­ge­vens­par­ti­ties weg te la­ten.

Hier zijn de re­sul­ta­ten heel ver­schil­lend. Bij veel pro­gram­ma’s is het in een der­ge­lijk ge­val no­dig om de ge­wens­te par­ti­ties een voor een te ko­pi­ë­ren met aan­pas­sing van de grootte. Vol­le­dig au­to­ma­tisch werk­te in de test al­leen het pro­gram­ma van Ao­mei. Ook True Ima­ge biedt een com­for­ta­be­le op­los­sing, waar­bij je wel­is­waar zelf moet in­grij­pen, maar de doel­par­ti­ties ge­mak­ke­lijk kunt aan­pas­sen. De te­gen­pool is Asham­poo Bac­kup Pro 11, dat hier he­le­maal geen ei­gen func­ties voor be­vat.

Con­clu­sie

Acro­nis True Ima­ge 2018 pres­teer­de bij de test het bes­te. Met de cloud-op­slag bij de abon­ne­ments­ver­sies krijg je een vol­le­di­ge op­los­sing die be­stan­den ook op een an­de­re plaats kan back-up­pen. Daar hangt wel een bij­be­ho­rend prijs­kaart­je aan.

De si­tu­a­tie is ver­ge­lijk­baar bij Ao­mei, Ea­seUS en Ma­cri­um. Ze zijn niet zo snel als True Ima­ge, maar ma­ken een zeer goe­de in­druk. Hier valt de be­slis­sing op ba­sis van je voor­keur voor func­ties. Zo heeft Ao­mei een ma­tig ver­taal­de in­ter­fa­ce; en dat je eerst een vin­kje moet plaat­sen voor het cor­rect her­stel­len van NTFS-rech­ten is erg vreemd. Het biedt ech­ter wel ech­te re­al­ti­me-syn­chro­ni­sa­tie en een uit­ste­ken­de Ba­re Me­tal Re­co­ve­ry. Bij dat laat­ste zit Ea­seUS te knoei­en, maar dat is weer wel een­vou­dig te ge­brui­ken in com­bi­na­tie met Drop­box en an­de­re cloud­dien­sten. Bij Ma­cri­um Re­flex 7 stoor­den we ons aan de wat om­slach­ti­ge be­die­ning.

Het gratis Veeam Agent voor Win­dows is ze­ker aan te ra­den. Als je slechts een een­vou­di­ge back-up­taak hebt, moet je be­slist eens naar Bac­kup Agent kij­ken.

An­de­re pro­gram­ma's pres­te­ren min­der goed. Asham­poo Bac­kup Pro 11 is traag en laat ge­brui­kers bij her­stel op klei­ne­re schij­ven in de kou staan. Het pro­gram­ma van O&O is op het fun­da­men­teel­ste ni­veau on­be­trouw­baar als het back-ups goed­keurt waar­in een paar bits ge­wij­zigd zijn. Daar­naast schiet de om­gang met NTFS-rech­ten bij be­stands- en map­pen­back-ups ook net zo te­kort als bij het ver­der over­tui­gen­de pak­ket van Pa­ra­gon. No­vaBac­kup be­schikt over een paar prak­ti­sche fil­ter­func­ties, maar biedt geen han­di­ge hulp bij het over­zet­ten naar een an­de­re har­de schijf en oogt gro­ten­deels ge­da­teerd. (avs)

De log­boek­func­tie (rap­por­ten) van Asham­poo is voor­beel­dig. Als je wilt wordt elk op­ge­sla­gen be­stand af­zon­der­lijk ver­meld.

Als eni­ge in de test biedt Ao­mei re­al­ti­me-syn­chro­ni­sa­tie, waar­bij de inhoud van een map con­ti­nu in een twee­de wordt ge­spie­geld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.