Goog­le stopt sa­men­wer­king Pen­ta­gon

C’t Magazine - - Nieuws | Algemeen - www.ct.nl/soft­link/1807006

Goog­le heeft de sa­men­wer­king met het Ame­ri­kaan­se le­ger stop­ge­zet per de eind­da­tum van het lo­pen­de sa­men­wer­kings­con­tract. Bin­nen het be­drijf is veel pro­test ont­staan over de sa­men­wer­king met het Ame­ri­kaan­se Mi­nis­te­rie van De­fen­sie. Bij die sa­men­wer­king wordt ma­chi­ne­learning in­ge­zet voor het in­ter­pre­te­ren van vi­deo­beel­den. Om­dat die beel­den ge­bruikt kun­nen wor­den voor bij­voor­beeld het ver­be­ te­ren van dro­ne­aan­val­len, stuit­te dat op gro­te weer­stand op bij me­de­wer­kers van Goog­le. Dui­zen­den me­de­wer­kers on­der­te­ken­den een brief waar­in ze hun zor­gen uit­ten.

Goog­le­top­man Pi­chai heeft AI­richt­lij­nen be­kend­ge­maakt (zie de link rechts­on­der) die be­trek­king heb­ben op het ont­wik­ke­len van AI. Die AI mag niet wor­den ont­wik­keld voor wa­pens of voor 'on­ re­de­lij­ke toe­zicht­ac­ti­vi­tei­ten'. Goog­le wil met het stop­zet­ten van de sa­men­wer­king voor­ko­men dat me­de­wer­kers nog meer in op­stand ko­men. Een klein aan­tal is al op­ge­stapt naar aan­lei­ding van de sa­men­wer­king. Goog­le wil­de met de AI­re­gels de ge­moe­de­ren wat be­da­ren, maar blijk­baar was die stap niet groot ge­noeg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.