Pas­sief ge­koel­de mi­ni-ITX-be­hui­zing

C’t Magazine - - Nieuws | Hardware -

Het Fran­se Mon­ster La­bo heeft zijn pas­sief ge­koel­de mi­ni-ITX-be­hui­zing ge­pre­sen­teerd. De be­hui­zing met de naam 'The First' moet het mo­ge­lijk ma­ken om een com­pleet sys­teem pas­sief te koe­len. De bo­ven­ste helft van de klei­ne to­ren wordt vrij­wel com­pleet in be­slag ge­no­men door het koel­sys­teem. De ge­bruik­te ma­te­ri­a­len voor de be­hui­zing zijn staal, alu­mi­ni­um en ko­per.

Je hebt 'slechts' 16 li­ter aan in­houd be­schik­baar, maar dat is vol­doen­de voor een mi­ni-ITX-moe­der­bord, vi­deo­kaart (maxi­maal 270 mil­li­me­ter groot), drie ssd's en een 3,5"-har­de schijf. Je kunt er ook een se­mi-pas­sie­ve SFX-voe­ding in stop­pen of zelfs een ATX-voe­ding. Om de ATX-voe­ding pas­send te ma­ken, moet je een pa­neel om­draai­en. Het pas­sie­ve koel­sys­teem moet tot 200 watt aan warm­te kun­nen af­voe­ren. In de be­hui­zing kun je een 120mm- of 140mm­ven­ti­la­tor kwijt. Met de­ze aan­pas­sing naar ac­tie­ve koe­ling neemt de koel­per­for­man­ce toe tot 300 watt to­taal. De be­hui­zing meet 200 bij 200 mm en is 400 mm hoog.

De be­hui­zing is vrij on­op­val­lend, mis­schien wel wat saai te noe­men. Maar de bui­ten­kant is aan te pas­sen als je dat wilt: glas, hout, ge­schil­der­de pa­ne­len: als je een beet­je han­dig bent kun je hem he­le­maal naar je ei­gen smaak om­bou­wen.

The First wordt in Bel­gië in el­kaar ge­zet. Het prijs­kaart­je is wel even slik­ken: dat komt er­gens tus­sen de 300 en 400 eu­ro te lig­gen. Mon­ster La­bo over­weegt ook nog om ook een ba­re­bo­ne-ver­sie aan het as­sor­ti­ment toe te voe­gen. Een licht­ge­wicht is de kast ui­ter­aard niet met al dat me­taal, hij weegt 10 ki­lo schoon aan de haak.

'The First' mi­ni-ITX-be­hui­zing van Mon­ster La­bo kan een sys­teem vol­le­dig pas­sief koe­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.