Lo­cal Coin Swap

C’t Magazine - - Praktijk | Filmen met je smartphone - Da­niel Wor­sley

De ico van Lo­calCoinS­wap heeft ruim 10 mil­joen dol­lar op­ge­haald en heeft daar­mee de ver­wach­tin­gen flink over­trof­fen. De crowd­sa­le was met zo'n 60% ver­koch­te sha­res bo­ven ver­wach­ting ge­slaagd. De­ze Lo­calCoinS­wap Cryp­tosha­res (LCS) zijn de ei­gen to­kens en zul­len wor­den ge­bruikt om AL­LE winst te ver­de­len on­der ie­der­een die heeft bij­ge­dra­gen aan het suc­ces.

Wordt er in de we­reld van de crypt­ova­lu­ta ge­spro­ken over nor­men en waar­den? Lo­calCoinS­wap doet dat wel. Een van de uit­gangs­pun­ten is om te­rug te gaan naar de ba­sis en een we­reld­wij­de P2P-ex­chan­ge op te rich­ten die vol­le­dig in han­den is van de com­mu­ni­ty.

Voor Sa­to­shi Na­kamo­to, een van de pi­o­niers van Bit­coin, wa­ren nor­men en waar­den van groot be­lang, net als voor de ‘cy­pher­punks’ die hem voor­gin­gen. Crypt­ova­lu­ta is in­mid­dels big bu­si­ness, met gro­te, cen­tra­le ex­chan­ges die zich steeds meer ge­dra­gen als de ban­ken die ze over­bo­dig zou­den moe­ten ma­ken. De ont­wik­ke­ling van de markt wordt toe­ne­mend ge­stuurd door een nieu­we golf van hed­ge­fond­sen, crypt­ova­lu­ta van over­he­den en nieu­we re­gel­ge­ving. Veel van die ver­an­de­rin­gen zijn ook no­dig, wil je tra­di­ti­o­ne­le in­ves­teer­ders over­ha­len om crypt­ova­lu­ta te ge­brui­ken. Maar het is ver ver­wij­derd van de cryp­to-an­ar­chis­ti­sche vrij­heids­ide­a­len van wel­eer.

Een te­rug­slag is on­ver­mij­de­lijk, maar toch luk­te het Lo­calCoinS­wap om op het mo­ment van een van de groot­ste dips in de markt, na een uit­ver­koch­te pre-sa­le, hun ico te pre­sen­te­ren. Want Lo­calCoinS­wap tilt de­cen­tra­li­sa­tie naar een nieuw ni­veau. “Lo­calCoinS­wap is ge­ba­seerd op en­ke­le fun­da­men­te­le waar­den”, zegt Da­niel Wor­sley, Chief Ope­ra­ting Of­fi­cer van Lo­calCoinS­wap. “We wil­den te­rug naar de oor­sprong van het con­cept ach­ter de P2P-han­del en de ex­chan­ge cre­ë­ren die we zelf wil­den ge­brui­ken. Ons team be­staat uit men­sen van overal ter we­reld. We wil­len zon­der bar­ri­è­res wer­ken en het voor ie­der­een mak­ke­lijk ma­ken om met crypt­ova­lu­ta han­del te drij­ven.”

In­clu­si­vi­teit staat bij Lo­calCoinS­wap hoog in het vaan­del. Bin­nen­kort zal Lo­calCoinS­wap een app lan­ce­ren die al­le we­reld­wijd gel­di­ge va­lu­ta zal ac­cep­te­ren – iets wat ver­re van van­zelf­spre­kend is bij mees­te ex­chan­ge­plat­forms. “Het was de be­doe­ling dat crypt­ova­lu­ta ge­bruikt kon wor­den zon­der be­per­kin­gen en zon­der gren­zen”, gaat hij ver­der. “Maar in de prak­tijk ma­ken ban­ken en cre­dit­card­pro­vi­ders in­ves­te­rin­gen in crypt­ova­lu­ta steeds moei­lij­ker, wat de al­ge­me­ne ac­cep­ta­tie ver­traagt. Al­le ex­chan­ges be­per­ken de va­lu­ta waar­mee je crypt­ova­lu­ta kunt ko­pen. Wij cre­ë­ren juist een plat­form dat daad­wer­ke­lijk in­clu­sief is, waar­in we ac­tief nieu­we ge­brui­kers ver­wel­ko­men, on­ge­acht waar ze van­daan ko­men.” Die di­ver­si­teit zal fun­da­men­teel zijn voor het suc­ces van de ex­chan­ge, om­dat hij als een P2P-com­mu­ni­ty is op­ge­zet. Han­de­laars zul­len zelf kun­nen be­pa­len met wie ze han­de­len – niet op ba­sis van waar ze van­daan ko­men, maar op de sta­tus die ze ver­wer­ven bin­nen het eco­sys­teem via de feed­back van an­de­ren en het suc­ces van hun deals.

“Daar­naast bie­den we so­ci­a­le tools waar­mee ge­brui­kers van het plat­form el­kaar kun­nen op­zoe­ken. We wil­len af van de ex­clu­sie­ve, bij­na vij­an­di­ge cul­tuur die veel crypt­ova­lu­ta-com­mu­ni­ty’s ont­wik­keld heb­ben. Daar­mee trek je geen nieu­we ge­brui­kers aan en het be­vor­dert niet be­paald het on­der­lin­ge ver­trou­wen. Ons plat­form is puur peer-to-peer, pre­cies zo­als het net­werk het bedoeld heeft.”

Waar­om zou­den men­sen de moei­te ne­men om ac­tief deel te ne­men en de groei te on­der­steu­nen? Om­dat elk van de ge­brui­kers een uniek be­lang heeft in het toe­kom­sti­ge suc­ces. De to­ken van Lo­calCoinS­wap is het LCS cryp­to-aan­deel, waar­bij el­ke to­ken een aan­deel in het be­drijf zelf re­pre­sen­teert.

“Wat ons uniek maakt, is dat wij voor 100% van de com­mu­ni­ty zijn. Al­le winst zal eer­lijk en trans­pa­rant on­der de cryp­to-aan­deel­hou­ders wor­den ver­deeld. De cryp­to-aan­deel­hou­ders zul­len de­mo­cra­tisch mee­be­slis­sen in wel­ke rich­ting het plat­form zich ont­wik­kelt. Het is een di­gi­ta­le volks­stem­ming in de waar­ste zin van het woord. Want zon­der op­rech­te de­mo­cra­tie is er geen trans­pa­ran­tie en open­heid mo­ge­lijk. Daar­om is het ge­meen­schap­pe­lij­ke be­zit de ba­sis van ons be­drijfs­mo­del.”

Er wordt een bre­de de­fi­ni­tie van di­ver­si­teit aan­ge­hou­den om­dat dat es­sen­ti­eel voor hun fi­lo­so­fie is. “We staan bij­voor­beeld open om nieu­we crypt­ova­lu­ta – mits die aan on­ze kwa­li­teits­stan­daar­den vol­doen – aan on­ze com­mu­ni­ty aan te bie­den, door ge­brui­kers di­rect te be­lo­nen via air­drops.”

“Bo­ven­dien zijn we op zoek naar al­le mo­ge­lij­ke in­put die men­sen ons kun­nen ge­ven. Dat be­gint bij on­ze ac­tie­ve en be­trok­ken com­mu­ni­ty’s op Te­le­gram en an­de­re so­ci­a­le me­dia, tot aan ons groei­en­de team. Zo heb­ben we on­langs Ge­or­ge Ki­mi­o­nis, CEO van Coi­no­mi cryp­to­wal­let, als lid in on­ze ad­vies­raad wel­kom mo­gen he­ten. De Coi­no­mi-wal­let biedt ge­brui­kers een vei­li­ge en mak­ke­lij­ke ma­nier om hun cryp­to-aan­de­len te ko­pen en be­he­ren. Maar wat echt span­nend is, is de syn­er­gie van cre­a­tie­ve idee­ën van men­sen die al­ler­lei ver­schil­len­de en suc­ces­vol­le din­gen doen bin­nen de tech­no­lo­gi­sche en fi­nan­ci­ë­le ruim­tes.”

Het suc­ces van de voor­ver­koop be­te­ken­de ook dat het team van de­vel­o­pers uit­ge­breid kan wor­den. Als je zelf ont­wik­ke­laar bent en je je­zelf her­kent in de waar­den van Lo­calCoinS­wap, of als je meer wilt we­ten, neem dan een kijk­je op https://www.lo­calcoins­wap.com.

HOE FUN­DA­MEN­TE­LE WAAR­DEN DE BA­SIS ZIJN VAN DE NIEUW­STE DECENTRALE CRYPTOBEURS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.