Be­ats Stu­dio3 Wi­re­less

C’t Magazine - - Praktijk | Smartphone-video's: geluid -

Het is geen ta­boe meer om je als mu­ziek­lief­heb­ber met een Be­at­s­hoofd­te­le­foon te ver­to­nen: ook bij de Stu­dio3 Wi­re­less staan de la­ge to­nen voor­op en ver­dwij­nen stem­men wat naar de ach­ter­grond, maar het klank­beeld is veel even­wich­ti­ger dan voor­heen. Je mist wel wat ruim­te­lijk­heid. De pas­sie­ve dem­ping werkt op zich al goed en met de ac­tie­ve noi­se-can­cel­ling er­bij ver­dwij­nen veel an­de­re sto­ren­de ge­lui­den van bui­ten­af. He­le­maal stil zo­als bij de Bo­se en So­ny wordt het ech­ter niet.

Om­dat Be­ats nu on­der­deel is van Ap­ple is de W1-chip in­ge­bouwd, net als in Ap­ples Air­pods. Daar­door is de hoofd­te­le­foon snel en ook mak­ke­lijk te kop­pe­len met iPho­nes, Macs en de Ap­ple Watch. Dat maakt het ex­tra jam­mer dat voor het op­la­den een mi­cro-us­baan­slui­ting is in­ge­bouwd in plaats van Lightning of USB-C zo­als bij an­de­re Ap­ple-pro­duc­ten.

Mo­de­be­wus­te men­sen zul­len blij zijn met de zes ver­schil­len­de kleur­va­ri­an­ten. Door de op­val­len­de 'b' op het ap­pa­raat is so­wie­so met­een dui­de­lijk waar je op je hoofd mee rond­loopt. De Stu­dio3 past goed en blijft goed zit­ten op al­ler­lei vor­men hoofd, maar zit wel strak. Er is wei­nig me­taal of leer te be­speu­ren bij de Stu­dio3, maar op het de­sign en de af­wer­kin­gen valt niets aan te mer­ken. Geen van de con­cur­ren­ten is zo com­pact op­vouw­baar als de Be­ats. eenvoudig kop­pe­len met iPho­ne hoog draag­com­fort niet nog een op­laad­ka­bel!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.