So­ny WH-1000XM2

C’t Magazine - - Test | Noise-cancelling hoofdtelefoons -

De So­ny WH-1000XM2 be­paalt de maat­staf in de­ze test. Al­le tes­ters von­den het klank­beeld hier­van het meest aan­ge­naam en on­der­hou­dend. De la­ge en ho­ge to­nen wor­den wel be­na­drukt, maar nooit over­dre­ven. Hij klinkt niet op­drin­ge­rig of ver­moei­end, zo­als de H9i. Al­leen zang en stem­men staan ver­hou­dings­ge­wijs ver op de ach­ter­grond en la­ge to­nen zijn in het on­der­ste fre­quen­tie­be­reik iets min­der pre­cies. Dat doet de PXC 550 be­ter. Be­hal­ve AAC en ap­tX biedt de So­ny de ei­gen LDAC-co­dec met tot 990 kbit/s.

Ook bij noi­se-can­cel­ling moet de con­cur­ren­tie bui­gen voor de WH-1000XM2. Hij fil­ter zelfs een groot deel van de ho­ge fre­quen­ties er­uit en geeft stem­men ge­dempt door. Als je mu­ziek luis­tert, hoor je van druk straat­ru­moer bij­na niets meer. In som­mi­ge si­tu­a­ties over­trof hij zelfs de Bo­se QC 35 II. In de app kun je in 20 stap­pen re­ge­len hoe hard het om­ge­vings­ge­luid moet wor­den door­ge­la­ten en dat even­tu­eel al­leen voor stem­men doen. Als je met ie­mand belt, kun je je hand­palm op de rech­ter­oor­schelp leg­gen om spraak via de mi­cro­foon door te ge­ven. Dat ziet er voor an­de­ren wel wat ver­war­rend uit.

De WH-1000XM2 zit op bre­de hoof­den na uren nog goed en drukt ook bij bril­dra­gers niet. Op erg smal­le hoof­den slui­ten de oor­schel­pen niet he­le­maal goed aan om­dat de beu­gel dan te lang is. bes­te noi­se-can­cel­ling ge­wel­dig ge­luid niet ide­aal voor smal­le hoof­den

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.