Fo­tor Pro

C’t Magazine - - Aankoopadvies | Fotobewerking -

De web-app Fo­tor Pro maakt ge­bruik van HTML5 en We­bGL. Hier­door draait de tool op elk plat­form en is hij ook lek­ker snel. De func­tie­om­vang van Fo­tor Pro is ge­richt op mo­biel foto's be­wer­ken. Met de ba­sistools kun je foto's draai­en en bij­snij­den en hel­der­heid, con­trast, ver­za­di­ging en kleur aan­pas­sen.

Je hebt bij­na 40 fil­ter­ef­fec­ten tot je be­schik­king. Zon­der be­taald abon­ne­ment voegt Fo­tor bij veel van die fil­ters ech­ter al tij­dens het be­wer­ken een wa­ter­merk toe. Om­zet­ten naar zwart-wit en kleur­trans­for­ma­ties zijn via de pen­seel­tool te ge­brui­ken. De app biedt een ran­ge voor ge­zichts­re­tou­che­ring met kunst­ma­ti­ge ma­ke-up en kleur­rij­ke ran­den, clip-art en tekst met ver­schil­len­de fonts. Het is meer ge­richt op het op­fleu­ren van snel­le kiek­jes dan echt se­ri­eus be­wer­ken.

Het cor­ri­ge­ren van de hel­der­heid en het con­trast zor­gen voor een on­na­tuur­lij­ke ver­za­di­ging. voor de snap­chat-ge­ne­ra­tie slech­te foto-ont­wik­ke­laar

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.