Asus Pri­me B360M-C

C’t Magazine - - Test | Moederborden voor Intel Core i-8000 -

De Asus Pri­me B360M-C is een van de wei­ni­ge moe­der­bor­den met twee­maal Dis­playPort. Daar­mee kan de zui­ni­ge In­tel-grap­hics twee 4Kscher­men te­ge­lij­ker­tijd aan­stu­ren met 60 Hz. Op de doos van het moe­der­bord prijkt in groene let­ters 'Bu­si­ness Mo­ther­board', waar­mee het toe­pas­sings­ge­bied al met­een dui­de­lijk is: kan­toor-pc's. Ty­pe­rend daar­voor zijn de PS/2-poor­ten, om­dat som­mi­ge be­drij­ven de usb­poor­ten van hun pc's uit­scha­ke­len om ge­ge­vens­dief­stal en mal­wa­rein­fec­tie te voor­ko­men.

Net zo ty­pisch zijn de span­nings­re­ge­laars, die niet ge­schikt zijn voor over­klok­ken en voor­al min­der ener­gie­ver­lies op­le­ve­ren. Des­on­danks komt de Pri­me ook na en­ke­le op­ti­ma­li­sa­tie­po­gin­gen in het BIOS (C-sta­tes, ASPM, LPM) id­le niet be­ne­den de 15 watt. Mis­schien (maar dat is maar moei­lijk te be­pa­len) ver­bruikt de PCIe-PCI-brid­ge wat ener­gie. Die zorgt voor de ver­bin­ding met het ver­ou­der­de PCI-slot. De brid­ge-chip zelf wordt in ie­der ge­val enigs­zins warm.

Het is jam­mer dat Asus bij dit moe­der­bord USB-Ty­pe-C he­le­maal ne­geert. Er zit geen aan­slui­ting aan de ach­ter­zij­de en er zit ook geen he­a­der op het bord voor frontaan­slui­tin­gen in de be­hui­zing. Het moe­der­bord heeft wel vier ty­pe-A poor­ten voor USB 3.1 Gen 2.

twee 4K-scher­men met 60 Hz enigs­zins zui­nig geen USB-C

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.