Te­le­rik Na­ti­veScript

C’t Magazine - - Marktoverzicht | Crossplatform-ontwikkeling voor A -

Het Bul­gaar­se Te­le­rik biedt de Ja­vaScript-ont­wik­kelom­ge­ving Na­ti­veScript voor mo­bie­le toe­pas­sin­gen. De co­de draait niet in een We­bView, maar in een run­ti­me. Die is door de Te­le­rik-ont­wik­ke­laars ge­maakt voor in­ter­ac­tie met het on­der­lig­gen­de be­stu­rings­sys­teem.

Je kunt daar­door de na­ti­ve be­stu­rings­ele­men­ten van de GUI-stack van het be­tref­fen­de plat­form ge­brui­ken. Na­ti­veScript biedt de mo­ge­lijk­heid om de ge­brui­kers­in­ter­fa­ce te de­fi­ni­ë­ren in een aan XML ver­wan­te taal. Dat ver­een­vou­digt het por­te­ren. De run­ti­me maakt daar een wid­get­struc­tuur van. Een goed­ge­maak­te Na­ti­veScript-app ver­schilt daar­door nau­we­lijks van een vol­le­dig na­ti­ve app en is bo­ven­dien au­to­ma­tisch te por­te­ren tus­sen An­droid en iOS.

Het gro­te voor­deel van Na­ti­veScript is de ka­pi­taal­krach­ti­ge grond­leg­ger, die het bo­ven­dien hoofd­za­ke­lijk moet heb­ben van dienst­ver­le­ning voor ont­wik­ke­laars. Dat is een be­lang­rijk ver­schil met Fa­ce­book, dat Re­act Na­ti­ve fi­nan­ciert. De vroe­ge­re nei­ging van de aan­bie­der om ei­gen dien­sten te ver­ko­pen is on­der­tus­sen min­der ge­wor­den. De com­for­ta­bel te be­die­nen cloud­ge­ba­seer­de IDE is per mei 2018 ver­dwe­nen. In plaats daar­van kun je een tool­chain op de op­dracht­prompt ge­brui­ken die werkt met Mi­cro­softs gra­tis Vi­su­al Stu­dio Co­re.

Daar­naast is er het desktop­pro­gram­ma Si­de­kick. Dat kan de eer­der via de cloud aan­ge­bo­den com­pi­la­tie op de lo­ka­le ma­chi­ne uit­voe­ren met ge­ïn­stal­leer­de SDK's. Als je Si­de­kick via de cloud laat com­pi­le­ren, kun je ook zon­der Mac een iOS-app ma­ken, maar dan gaat de co­de naar de ser­vers van Te­le­rik.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.