Fa­ce­book Re­act Na­ti­ve

C’t Magazine - - Marktoverzicht | Crossplatform-ontwikkeling voor A -

Na­ti­veScript is ge­ba­seerd op Ken­do UI, een Ja­vaScript-GUI-stack die van ouds­her in An­gu­lar.JS ge­ïn­te­greerd is. Bij Fa­ce­book was men niet zo ge­char­meerd van An­gu­lar.JS door de re­la­tief ho­ge com­plexi­teit en min­de­re per­for­man­ce. Re­act is daar een te­gen­re­ac­tie op. Re­act Na­ti­ve is daar­bij voor mo­bie­le ap­pli­ca­ties.

Qua con­cept zijn Re­act Na­ti­ve en Na­ti­veScript ver­ge­lijk­baar. Ook Re­act Na­ti­ve ge­bruikt een aan­ge­pas­te Ja­vaScript-in­ter­pre­ter die de pro­gram­ma­co­de ver­bindt met de na­ti­ve bron­nen. Maar daar waar Te­le­rik con­se­quent kiest voor cross­plat­form pro­gram­me­ren, is bij Re­act Na­ti­ve een ho­ge per­for­man­ce het ul­tie­me doel. Daar­uit vloei­en de verschillen voort. Ten eer­ste heeft het eigenzinnige ren­der­func­ties, die als JSX ge­la­bel­de mark-up ver­ei­sen voor het de­fi­ni­ë­ren van de ge­brui­kers­in­ter­fa­ce. Die co­de moe­ten ont­wik­ke­laars door­gaans hand­ma­tig toe­voe­gen, want een com­for­ta­be­le gra­fi­sche edi­tor ont­breekt. Bo­ven­dien vergt het pro­gram­meer­pa­ra­dig­ma wat ge­wen­ning als je niet be­kend bent met Re­act.

Een voor­deel is dat het ma­ken van plug-ins met na­ti­ve co­de re­la­tief mak­ke­lijk te doen is. Om­dat je so­wie­so op de op­dracht­prompt werkt en de na­ti­ve tool­chain ge­ïn­stal­leerd moet zijn, vergt het maar een klei­ne om­weg om het ge­wens­te na­ti­ve ele­ment in de app op te ne­men. Maar het con­fi­gu­re­ren van de com­pi­ler en der­ge­lij­ke is juist weer wel een klus die een ge­mid­del­de web­de­vel­o­per kan af­schrik­ken. Een voor­deel ten op­zich­te van Na­ti­veScript is de aan­zien­lijk gro­te­re com­mu­ni­ty, ze­ker ge­me­ten op ba­sis van com­mits in GitHub.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.