Nest­be­wa­king

C’t Magazine - - Kort voorgesteld | 1440p-monitor, Wi i-set, Outdoo -

De vol­gen­de be­wa­kings­ca­me­ra in de lijn van Nest heeft een aar­di­ge prijs, maar is wel ge­schikt voor bui­ten. Een abon­ne­ment is goed­ko­per ge­wor­den.

Na de mo­del­len Nest Cam, Nest Cam Out­door en Nest Cam IQ was een Nest Cam IQ Out­door te voor­spel­len. Ook het prijs­ver­loop van res­pec­tie­ve­lijk 199, 229, 349 naar 379 is een lo­gi­sche reeks. De groot­te van de ca­me­ra's volgt ook een stij­gen­de lijn. Dit is een fors, ste­vig en best wel zwa­re be­vei­li­gings­ca­me­ra, ze­ker in ver­ge­lij­king met de eer­ste Cam. Be­ves­ti­ging gaat nu met een vast te schroe­ven hou­der, waar je de ca­me­ra op vast­klikt en al­leen met een in­bus­sleu­tel­tje weer van­af kunt ha­len. Voor de ka­bel (met USB-C) hoef je nu ook een min­der groot gat te bo­ren.

Het uit­pak­ken van de Cam IQ Out­door is een feest­je, Nest heeft het smaak­vol ver­pak­ken in­mid­dels he­le­maal in de vin­gers. Ook het in­stal­le­ren is geen en­kel pro­bleem en kan op meer­de­re ma­nie­ren. Heb je al een Nest-pro­duct in huis, dan kun­nen de in­stel­ge­ge­vens daar­van via de Nest-app over­ge­no­men wor­den.

De kwa­li­teit van de beel­den en de mo­ge­lijk­he­den met on­der meer een volg­func­tie zijn iden­tiek aan die van de Nest IQ Cam (zie c't 10/2017, pa­gi­na 32) en dus dik in or­de. Er is nu ge­luk­kig ook een Nest Awa­re-abon­ne­ment voor 5 eu­ro per maand (of 3 eu­ro voor el­ke vol­gen­de ca­me­ra), waar­mee je vijf da­gen te­rug kunt kij­ken. Dat maakt het ei­gen­lijk ver­plich­te abon­ne­ment een stuk draag­lij­ker. (nkr)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.