eQ-3 Eqi­va

C’t Magazine - - Test | Hang- en sluitwerk van de toekomst: smart-l -

De Eqi­va wordt net als het slot van Nu­ki met een kunst­stof klem­sy­s­tem op de be­staan­de ci­lin­der in de deur ge­plaatst. Om er­voor te zor­gen dat hij goed vast zit, moet de Eqi­va zo'n 8 tot 15 mm over het be­staan­de deur­be­slag heen kun­nen val­len. Om­dat hij een stan­daard in het slot ste­ken­de sleu­tel mee laat draai­en, is het slim om een slot met nood­ope­nings­func­tie te ge­brui­ken. Dat geldt ook als de be­staan­de ci­lin­der te kort is om de Eqi­va er goed op te kun­nen mon­te­ren.

Door de mat wit­te kleur en het wat saaie de­sign oogt de Eqi­va wat plom­per en goed­ko­per dan de an­de­re smart­locks. De hoe­veel­heid la­waai die het slot pro­du­ceert is ook het grootst van al­le in de­ze test be­ke­ken slo­ten. Na el­ke slot-ac­tie volgt dan bo­ven­dien ook nog een piep­toon. Die is sto­rend, ze­ker 's nachts, maar is niet uit te scha­ke­len.

Bij eQ-3 denk je mis­schien aan het be­ken­de smartho­me-sys­teem Ho­me­ma­tic, maar de Eqi­va is een stan­da­lo­ne pro­duct dat al­leen blue­tooth ge­bruikt.

De Eqi­va is met maxi­maal acht smartpho­nes aan te stu­ren. De bij­be­ho­ren­de app biedt niet bij­zon­der veel op­ties, maar is wel over­zich­te­lijk en mak­ke­lijk te be­die­nen. De app bleef op on­ze iPho­ne op Duits staan, zon­der dat de taal aan te pas­sen is. Gek ge­noeg was de app op een iPad mi­ni wel in het En­gels. We heb­ben dat ge­meld bij de fa­bri­kant. Ver­moe­de­lijk wordt dit met een up­da­te van de app op­ge­lost.

mak­ke­lijk in te bou­wen re­gi­stra­tie niet no­dig

groot en be­hoor­lijk luid

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.