De­vel­op­ment & se­cu­ri­ty

C’t Magazine - - Inhoud 7-8/2018 -

Mi­cro­soft heeft het soft­wa­re-ont­wik­kel­plat­form GitHub voor 7,5 mil­jard dol­lar ge­kocht. Bei­de be­drij­ven heb­ben dat be­gin ju­ni be­kend ge­maakt. Nat Freid­mann, me­de-op­rich­ter van Xa­ma­rin en vi­ce­pre­si­dent van Mi­cro­soft, wordt de nieu­we CEO van GitHub.

GitHub host soft­wa­re-re­po­si­to­ry's voor de ver­sie­be­heer­tool Git en biedt team­tools voor soft­wa­re­ont­wik­ke­laars. Mi­cro­soft breidt zijn ac­ti­vi­tei­ten op het ge­bied van opens­our­ce ont­wik­ke­ling door de over­na­me flink uit. Vol­gens GitHub is het Ame­ri­kaan­se be­drijf nu de meest ac­tie­ve or­ga­ni­sa­tie op het plat­form. GitHub zal na de over­na­me vol­gens Mi­cro­soft ge­heel on- af­han­ke­lijk blij­ven door­wer­ken.

Oc­to­cat, de mas­cot­te van GitHub, viert feest. Of de opens­our­ce­com­mu­ni­ty dat ook zo ziet?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.