Mo­biel

C’t Magazine - - Inhoud 7-8/2018 -

Lan­ge tijd gold mi­cro-usb als de stan­daardaan­slui­ting voor smartpho­nela­ders. De be­moei­e­nis­sen van de EU in de vorm van een Me­mo­ran­dum of Un­der­stan­ding (MoU) droe­gen daar ze­ker aan bij. Dit MoU werd on­der­te­kend door fa­bri­kan­ten als Ap­ple, Sams­ung en No­kia en ver­plicht­te fa­bri­kan­ten om hun smartpho­nes com­pa­ti­bel te ma­ken met een uni­ver­se­le la­der.

Het oor­spron­ke­lij­ke do­cu­ment was niet spe­ci­fiek over de aan­slui­ting, maar uit­ein­de­lijk kwam men uit op mi­croUSB. Ap­ple vol­deed daar na wat aan­drin­gen aan, door een Lightning-naar-mi­croUSBadap­ter aan te bie­den. De loop­tijd van het MoU ein­dig­de in 2012 en veel smartpho­ne­fa­bri­kan­ten zijn over­ge­stapt op USB-C. Maar niet ie­der­een – en soms al­leen voor som­mi­ge (top)mo­del­len. Een nieuw Me­mo­ran­dum of Un­der­stan­ding moet er­voor zor­gen dat USB-ty­peC de stan­daard op­laad­aan­slui­ting wordt voor in de EU ver­koch­te smartpho­nes. On­langs heb­ben in ie­der ge­val Ap­ple, Goog­le, Leno­vo, LG, Mo­to­rola, Sams­ung en So­ny dit on­der­te­kend. Dat be­te­kent ove­ri­gens niet dat bij­voor­beeld Ap­ple USB-C in zijn smartpho­nes gaat ge­brui­ken. Fa­bri­kan­ten moe­ten een laad­ka­bel mee­le­ve­ren die min­stens aan één uit­ein­de is voor­zien van een USB-C-stek­ker. Het an­de­re uit­ein­de mag een af­wij­kend ty­pe stek­ker zijn, zo­als een Lightning- of mi­croUSB-stek­ker. An­de­re toe­ge­sta­ne op­ties zijn een USB-C-naar-USB-Claad­ka­bel of USB-A-naar-USB-C. Je kunt de smartpho­ne dus in elk ge­val via USB-C op­la­den. Over het mee­le­ve­ren van een la­der staat ver­der niets in het MoU. Over drie jaar zou­den al­le smartpho­nes van de ge­noem­de fa­bri­kan­ten in de EU aan de voor­waar­den moe­ten vol­doen.

Ap­ple biedt al een USB C naar Lightning­ka­bel, maar le­vert die (nog) niet mee.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.