Ap­ple

C’t Magazine - - Inhoud 7-8/2018 -

Bij de in­tro­duc­tie van de nieu­we macOS­ver­sie 10.14 'Mo­ja­ve' op Ap­ples ont­wik­ke­laars­con­fe­ren­tie WWDC wer­den ook de eer­ste iOS-apps voor­ge­steld voor macOS. Het gaat daar­bij om iOS-apps die door Ap­ple zelf zijn om­ge­zet. In te­gen­stel­ling tot eer­de­re ge­ruch­ten wordt het niet mo­ge­lijk om iOS-apps in een soort emu­la­tor te draai­en op macOS. De apps zijn ge­maakt met de UIKit-SDK voor macOS, waar­mee iPho­ne- en iPad-apps naar de Mac ge­port kun­nen wor­den.

In een in­ter­view met Wi­red zei Ap­ples vi­ce­pre­si­dent soft­wa­re­ont­wik­ke­ling Craig Fe­de­rig­hi dat de apps op de Mac als 'ech­te' pro­gram­ma's moe­ten voe­len. In het ka­der van de port-mo­ge­lijk­heid van iOS-apps naar de Mac ('Pro­ject Mar­zi­pan') krij­gen ont­wik­ke­laars toe­gang tot het cen­tra­le iOS-fra­me­work UIKit. Daar­mee kun­nen iPho­ne- en iPad-apps vrij mak­ke­lijk naar de desktop ge­haald wor­den.

Ont­wik­ke­laars kun­nen het pro­ces deels au­to­ma­ti­se­ren en touch-ac­ties la­ten ver­van­gen door muis­ac­ties. An­de­re din­gen als me­nu's, na­vi­ga­tie­bal­ken en een deel­knop moe­ten ech­ter hand­ma­tig om­ge­zet wor­den. Ap­ple zelf heeft nu als eer­ste UIKit ge­bruikt om en­ke­le ei­gen apps naar de Mac om te zet­ten. In de bè­ta­ver­sie van Mo­ja­ve zit on­der an­de­re de Ho­me-app ('Wo­ning') voor het aan­stu­ren van Ho­meKit-ap­pa­ra­ten. De re­lea­se van macOS 10.14 wordt dit na­jaar ver­wacht.

iOS en macOS heb­ben en­ke­le fra­me­works ge­meen voor bij­voor­beeld grap­hics en au­dio, maar Fre­de­rig­hi ziet niets in tou­chs­creen­no­te­books zo­als voor Win­dows. De Mac moet geen iPho­ne wor­den. "Het is al­tijd nog macOS, je hebt een ter­mi­nal, je kunt vier mo­ni­to­ren aan­slui­ten en ex­ter­ne schij­ven kop­pe­len".

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.