Li­fe­sty­le

C’t Magazine - - Inhoud 7-8/2018 - in­fi­ni­typv.com • van­af 50 eu­ro

De HeLi-on van het Deen­se In­fi­ni­tyPV is een po­wer­bank en so­lar­o­pla­der ter groot­te van een wc-rol. De zon­ne­cel­len zit­ten er op­ge­rold in naast de in­ge­bouw­de po­wer­bank, en je trekt de strip met cel­len er met wei­nig kracht uit. Het doet wat den­ken aan een over­si­zed rol­maat. Na het uit­rol­len kun je de flexi­be­le strip met pa­ne­len in de zon han­gen of leg­gen om ener­gie uit de zon te fa­bri­ce­ren. Vol­gens de fa­bri­kant kan de HeLi-on in 2 tot 3 uur je smartpho­ne op­la­den, zo­wel di­rect met ener­gie vanuit de zon als via de ge­vul­de po­wer­bank. Als je het ap­pa­raat na ge­bruik weer in de zon legt, heb je al­tijd een ge­vul­de po­wer­bank bij je. Tus­sen­door bij­la­den via een usb-la­der kan na­tuur­lijk ook. De ma­kers ge­ven aan dat je het zon­ne­pa­neel wel vol­le­dig moet uit­rol­len en 100% in de zon moet leg­gen. Scha­duw of ge­deel­te­lij­ke scha­duw is fu­nest, want daar­door duurt het (bij)la­den sig­ni­fi­cant lan­ger.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.