Syn­cMyTracks sport­da­ta­syn­chro­ni­sa­tie

Trai­nings­ge­ge­vens van ver­schil­len­de fit­nessdien­sten syn­chro­ni­se­ren

C’t Magazine - - Inhoud 7-8/2018 - Jörg Wirt­gen

Je be­gon ooit met de stap­pen­tel­ler van Ni­ke. Daar­na train­de je met En­dom­on­do of Run­tas­tic, ver­vol­gens kwa­men de fit­ness­trac­kers van Po­lar en Fit­bit, fiets­toch­ten wer­den met een Gar­min of Stra­va bij­ge­hou­den, en nu heb je een An­droid- of Ap­plesmart­watch. De app Syn­cMyTracks zoekt al je ver­sprei­de sport- en gps­ge­ge­vens bij el­kaar en brengt je sport­car­ri­è­re be­ter in beeld.

El­ke fit­ness­trac­ker slaat sport­ge­ge­vens op in z’n ei­gen cloud. Als je dan een nieu­we trac­ker van een an­der merk koopt, ben je al je eer­de­re trai­nings­da­ta kwijt. En­ke­le fa­bri­kan­ten wil­len op ver­zoek je ge­ge­vens wel door­stu­ren door naar an­de­re clouds, maar nooit naar die van an­de­re fa­bri­kan­ten van trac­kers. Meer flexi­bi­li­teit zou wen­se­lijk zijn, je wilt ten­slot­te wel­licht ver­schil­len­de trac­kers voor ver­schil­len­de doel­ein­den in­zet­ten.

Dit is pre­cies wat Syn­cMyTracks be­looft te doen. De app syn­chro­ni­seert de fit­ness­ge­ge­vens van 18 ver­schil­len­de dien­sten. Daar­voor ge­bruikt de app niet zijn ei­gen cloud, maar ko­pi­eert hij de ge­ge­vens di­rect van een dienst naar een an­de­re. Dat doet hij door de dien­sten via hun web­por­tal of de API te be­na­de­ren. De toe­gangs­ge­ge­vens voer je in op de app. Sams­ung He­alth on­der­houdt geen web­por­tal, daar­om moet Syn­cMyTracks op de te­le­foon ge­ïn­stal­leerd zijn waar ook Sams­ung He­alth op staat. He­alth moet je dan in een de­vel­o­per­mo­dus zet­ten, zo­dat de ge­ge­vens bij Syn­cMyTracks te­recht­ko­men.

Bij het ex- en im­por­te­ren kies je een bron- en doel­ser­vi­ce, en se­lec­teer je de ge­ge­vens die over­ge­no­men moe­ten wor­den. De gra­tis ver­sie ko­pi­eert maxi­maal de 40 laat­ste trai­nin­gen, met de vol­le­di­ge ver­sie kun je al­le trai­nin­gen se­lec­te­ren of trai­nin­gen die bin­nen een be­paal­de pe­ri­o­de val­len. Bij de test ver­liep het be­na­de­ren van de ge­ge­vens vlek­ke­loos en wa­ren ze bin­nen en­ke­le se­con­den be­schik­baar. Al­leen bij En­dom­on­do duur­de het schrij­ven van el­ke da­ta­set on­ge­veer een mi­nuut.

De mees­te trai­nings­ge­ge­vens wer­den fout­loos naar een dienst ge­stuurd, in­clu­sief hart­slag, gps-rou­tes, af­stan­den, hoog­te­ver­schil­len en op­mer­kin­gen. Bij som­mi­ge spor­ten moesten we ach­ter­af nog wat din­gen twea­ken, maar dat lag eer­der aan de dien­sten dan aan de app. Wan­del­rou­tes heb­ben af­han­ke­lijk van de ge­bruik­te dienst ver­schil­len­de na­men, bij­voor­beeld Fit­nessWal­king, Nor­dic Wal­king of sim­pel­weg Wal­king. Na het im­por­te­ren bij een dienst wor­den de­ze va­ri­an­ten on­der ver­schil­len­de spor­ten ge­schaard of 'ove­ri­ge trai­ning' ge­noemd. Daar ko­men al­le voor de apps on­be­ken­de sport­va­ri­an­ten te­recht.

Bij het over­he­ve­len van de ge­ge­vens laat de ca­lo­rie­be­re­ke­ning de be­per­kin­gen zien: el­ke dienst schat het ca­lo­rie­ver­bruik in op ba­sis van ei­gen al­go­rit­men en krijgt nor­ma­li­ter ei­gen re­sul­ta­ten. Som­mi­ge dien­sten tel­len de ba­sis­ver­bran­ding op bij het ver­bruik tij­dens de trai­ning, an­de­ren be­re­ke­nen al­leen het ex­tra ver­bruik. Geen van de dien­sten be­re­kent de ca­lo­rie­ën op­nieuw. Syn­cMyTracks start ook geen nieu­we be­re­ke­ning op. Ten­zij je el­ke da­ta­set apart aan­pakt, blijf je een wil­de mix hou­den van al­le ver­schil­len­de al­go­rit­men. En­dom­on­do heeft zich daar­bij be­we­zen als goed ko­pi­eer­doel. De gra­tis ver­sie biedt uit­ge­brei­de be­wer­kings­mo­ge­lijk­he­den van de da­ta­sets en sta­tis­tie­ken.

In hoe­ver­re Syn­cMyTracks ge­schikt is voor het syn­chro­ni­se­ren van de da­ge­lijk­se sta­tis­tie­ken (stap­pen, ca­lo­rie­ën, ge­wicht), hangt even­eens af van de deel­ne­men­de dien­sten. Het aan­tal stap­pen op een dag van Fit­bit wordt bij een aan­tal dien­sten ge­ïn­ter­pre­teerd als een trai­ning die en­ke­le uren heeft ge­duurd. Syn­cMyTracks kan de stap­pen­tel­ler van Po­lar he­le­maal niet be­na­de­ren. We heb­ben ook geen com­bi­na­tie van dien­sten kun­nen vin­den die de ver­bruik­te ca­lo­rie­ën op één dag of de ge­wichts­da­ta bruik­baar kan over­ne­men.

In de vol­le­di­ge ver­sie kun je voor twee dien­sten in­stel­len dat Syn­cMyTracks met re­gel­ma­ti­ge in­ter­val­len de ge­ge­vens au­to­ma­tisch syn­chro­ni­seert. Tus­sen pu­re sport­ser­vi­ces werkt dit pri­ma – met uit­zon­de­ring van En­dom­on­do door de lan­ge tijd die het duurt om de­ze dienst te be­na­de­ren. Als je met twee trac­kers te­ge­lijk on­der­weg bent, met bij­voor­beeld een Gar­min voor de gps­ge­ge­vens en een Fit­bit voor de hart­slag­in­for­ma­tie, kan Syn­cMyTracks de ge­ge­vens niet tot één da­ta­set sa­men­voe­gen.

Als je een fit­ness- en een sport­dienst met el­kaar syn­chro­ni­seert, bij­voor­beeld Fit­bit en Stra­va, dan ko­men tal­lo­ze au­to­ma­tisch ge­von­den kor­te wan­de­lin­gen of ge­fiets­te rou­tes in de por­tal te­recht. In dat ge­val kun je de ge­ge­vens be­ter re­gel­ma­tig hand­ma­tig im­por­te­ren en zelf be­wer­ken.

Con­clu­sie

Syn­cMyTracks is pri­ma ge­schikt om bij een over­stap naar een nieu­we trac­ker je trai­nings­da­ta een­ma­lig te im­por­te­ren. Als je meer­de­re dien­sten con­ti­nu wilt syn­chro­ni­se­ren, bij­voor­beeld om­dat je de ma­nier waar­op een be­paal­de dienst de ge­ge­vens eva­lu­eert niet pret­tig vindt of om­dat je de ge­ge­vens van twee trac­kers wilt com­bi­ne­ren, dan is Syn­cMyTracks meer een bac­ku­p­op­los­sing: het bes­te is om eerst te kij­ken of de be­tref­fen­de ser­vi­ces geen ei­gen op­tie bie­den om dat te doen. (ddu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.