Ga­mes

Ago­ny Vam­pyr

C’t Magazine - - Inhoud 7-8/2018 -

(Mad­mind Stu­dio, van­af € 30)

Je bent in de hel be­land, dat is na het zeer in­ten­se in­tro­film­pje bin­nen een en­ke­le tel wel dui­de­lijk. De re­den waar­om je in de hel bent be­land is ech­ter een heel groot vraag­te­ken. Je be­gint met nul kom­ma nul in­for­ma­tie over waar­om je daar be­land bent en wie je bent. Ook al val je net let­ter­lijk de hel bin­nen, het is snel dui­de­lijk dat je voor ant­woor­den op je vra­gen (en een weg uit de hel) bij de Red God­dess moet zijn.

De stijl is ab­so­luut niet voor te­re zie­len: hec­to­li­ters bloed waar je ook kijkt, ske­let­ten, meu­bels of vuur­kor­ven ge­maakt van been­de­ren, vloe­ren be­zaaid met li­cha­men of bot­ten die zom­pig klin­ken of kra­ken ter­wijl je er over loopt. En om het af te ma­ken ge­mu­ti­leer­de li­cha­men ter de­co­ra­tie aan de wand en ake­lig ge­kerm uit al­le hoe­ken en ga­ten. Dit lu­gu­be­re spel is al­leen ge­schikt voor lief­heb­bers van het ech­te die hard hor­ror­gen­re. Een ni­che­markt, dat ze­ker, maar dat wil niet zeg­gen dat er geen ruim­te is voor zo'n sfeer in een ga­me.

Het is een sur­vi­val­ga­me, waar­bij je de­mo­nen moet ont­wij­ken door ge­ruis­loos te zijn, je te ver­stop­pen en niet met een fak­kel vlak voor hun neus te gaan zwaai­en. Dat laat­ste is las­tig af te le­ren, want de le­vels zijn wel heel erg don­ker waar­door het al snel een va­ge brei wordt, en je hebt ze af en toe wel no­dig.

Je komt on­der­weg an­de­re per­so­nen te­gen, maar daar valt geen zin­nig ge­sprek mee aan te kno­pen. On­der­weg kom je brie­ven te­gen die je iets meer dui­de­lijk­heid ge­ven.

In stuk­ken wor­den ge­re­ten door een de­mon is niet al­tijd slecht, je kunt je ziel ge­richt la­ten dwa­len om de li­cha­men van men­sen of min­de­re de­mo­nen over te ne­men. Zo baan je je een (an­de­re) weg door het dool­hof van gan­gen, waar je beeld­jes en li­chaams­de­len ver­za­melt en een­vou­di­ge puz­zels op­lost. Tij­dens het spe­len van het spel had­den we het idee een soort uit­ge­brei­de de­mo te spe­len: de va­ge ga­me­play haalt de fun uit de goed neer­ge­zet­te sfeer. (avs) voor hor­ror­lief­heb­bers een vi­su­eel spek­ta­kel voelt als uit­ge­brei­de de­mo

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.