Ubuntu 18.04 LTS

Ubuntu 18.04 LTS: Li­nux-dis­tri­bu­tie met vijf jaar on­der­steu­ning

C’t Magazine - - Inhoud 7-8/2018 - Thor­sten Leem­huis

Uni­ty is ver­dwe­nen en Gno­me en X-ser­ver zijn weer in ere her­steld. De nieu­we Ubuntu kijkt je wel meer op de vin­gers. Het nieu­we Li­ve­pat­ching voor­komt hin­der­lij­ke her­starts.

De high­lights van de nieu­we Ubuntu 18.04 zijn long-term sup­port, snap­pak­ket­ten bij de stan­daard in­stal­la­tie en het in­stal­le­ren van ker­nel-fixes tij­dens ge­bruik. De ver­sie met de co­de­naam 'Bi­o­nic Be­a­ver' is bo­ven­dien de eer­ste re­lea­se met long-term sup­port (LTS) die stan- daard Ubuntu Desktop ge­bruikt. Dit is de bij Ubuntu 17.10 nieuw ge­ïn­tro­du­ceer­de be­die­nings­in­ter­fa­ce op ba­sis van Gno­me, die de rol over­neemt van het eer­der ge­bruik­te Uni­ty dat Ubuntu-spon­sor Ca­no­ni­cal een jaar ge­le­den heeft la­ten val­len. Nieuw is ook een mi­ni­ma­le in­stal­la­tie. De desktop-in­stal­lers kun­nen al­leen nog maar he­le par­ti­ties ver­sleu­te­len. Bo­ven­dien wil het be­stu­rings­sys­teem nu wat din­gen van je we­ten, waar het net als bij Win­dows bij de eer­ste keer op­star­ten naar vraagt.

Har­te­lijk wel­kom

Bij de eer­ste keer op­star­ten laat Ubuntu Desktop een wel­komst­dia­loog zien, die eerst wat in­for­ma­tie over de nieu­we be­die­nings­in­ter­fa­ce geeft. We in­stal­le­ren Ubuntu stan­daard in het En­gels, om­dat het dan veel mak­ke­lij­ker is om daar on­der­steu­ning voor te vin­den. In dit ge­val is dat maar goed ook, want bij een Ne­der­land­se test­in­stal­la­tie bleek nog niet al­les al ver­taald te zijn. Daar zal in­mid­dels wel ver­be­te­ring in zijn.

Bij de twee­de stap no­digt de wel­komst­dia­loog je uit om 'Ca­no­ni­cal Li­ve­patch' te ac­ti­ve­ren. De kor­te om­schrij­ving 'Ca­no­ni­cal Li­ve­patch helps keep your com­pu­ter se­cu­re, by ap­ply­ing so­me up­da­tes that would nor­mal­ly re­qui­re rest­ar­ting.' is wat vaag, maar het komt er­op neer dat er door Li­ve­patch se­cu­ri­ty-up­da­tes voor de ker­nel ge­ïn­stal­leerd wor­den ter­wijl het sys­teem draait. Zo­doen­de hoef je niet met­een een her­start te doen, maar stel je dat uit tot een mo­ment dat be­ter schikt.

Dat is han­dig voor sys­te­men die we­ken­lang be­re­ke­nin­gen moe­ten uit­voe­ren die niet on­der­bro­ken mo­gen wor­den. Voor thuis­desktops en ser­vers is het min­der re­le­vant: vaak is een ker­ne­lup­da­te daar­bij een goe­de re­den om eens te her­star­ten. Dat zorgt er­voor dat het sys­teem met al­le tus­sen­tijds ge­ïn­stal­leer­de pak­ketup­da­tes nog zon­der pro­ble­men blijft func­ti­o­ne­ren. Het zorgt er ech­ter voor­al voor dat al­le se­cu­ri­ty­pat­ches ook echt ac­tief wor­den: bij een up­da­te van de cen­tra­le C-bi­bli­o­theek Glibc blijft de draai­en­de soft­wa­re im­mers de ou­de

ver­sie ge­brui­ken tot je de soft­wa­re zelf of het sys­teem her­start. Bij veel an­de­re bi­bli­o­the­ken en run­ti­me-om­ge­vin­gen werkt dat het­zelf­de. Een we­ken­lang draai­en­de desktopom­ge­ving of ach­ter­grond­ser­vi­ces kun­nen daar­door vat­baar zijn voor lek­ken die de bij­ge­werk­te pak­ket­ten al lang ge­slo­ten heb­ben.

Als je be­sluit de Li­ve­patch-dienst te gaan ge­brui­ken, moet je een Ubuntu One­ac­count op­ge­ven of er een aan­ma­ken. Die ser­vi­ce is voor maxi­maal drie com­pu­ters gra­tis, want Ca­no­ni­cal wil za­ke­lij­ke klan­ten daar­voor la­ten be­ta­len.

Bij de der­de stap van de wel­komst­dia­loog vraagt Ubuntu om toe­stem­ming om ge­ge­vens over het sys­teem naar Ca­no­ni­cal te stu­ren. Die vraag is ge­steld als op­tout, dus als je geen te­le­me­trie­da­ta wilt ver­zen­den, moet je hier in­grij­pen en op 'No, don't send sy­s­tem in­fo' klik­ken voor­dat je met 'Next' ver­der gaat. Een der­ge­lij­ke ma­nier van wer­ken zou vroe­ger in de opens­our­ce­we­reld not-do­ne zijn ge­weest, maar komt ook daar (he­laas) steeds va­ker voor. Een voor­beeld is Fi­re­fox, want die brow­ser stuurt bij veel dis­tri­bu­ties in­mid­dels in­for­ma­tie naar Mo­zil­la en wijst daar al­leen zij­de­lings op.

De knop 'Show the First Re­port' laat zien wel­ke ge­ge­vens de Ubuntu-in­stal­la­tie de eer­ste keer naar Ca­no­ni­cal stuurt. Dat is een te over­zie­ne hoe­veel­heid, die met na­me in­for­ma­tie over de hard­wa­re en ge­ko­zen in­stal­la­tie-op­ties be­vat. Vol­gens be­rich­ten zou Ubuntu meer in­for­ma­tie wil­len ver­za­me­len dan daar te zien is, maar we heb­ben niet kun­nen vast­stel­len of la­te­re re­ports meer ge­ge­vens be­vat­ten. Maar pas wel op: het au­to­ma­tisch ver­stu­ren van fout­be­rich­ten is vol­gens de sys­teem­in­stel­lin­gen wel ac­tief, zelfs als je het ver­stu­ren van in­for­ma­tie uit­zet bij de wel­komst­dia­loog.

Meer en nieu­we­re soft­wa­re

Bij de vier­de stap biedt de dia­loog het in­stal­le­ren van meer soft­wa­re aan. Daar wordt al­leen soft­wa­re uit Ca­no­ni­cals Snap Sto­re ge­toond. Die staat daar in snap-for­maat, waar­mee Li­nux-pro­gram­ma's zo in te pak­ken zijn dat ze ge­ï­so­leer­der als voor­heen kun­nen draai­en en bo­ven­dien op uit­een­lo­pen­de dis­tri­bu­ties.

Bij de aan­ge­bo­den soft­wa­re zit­ten naast opens­our­ce pro­gram­ma's als de tekst­edi­tor No­te­pad++, het beeld­be­wer­kings­pro­gram­ma Gimp en de VLC Me­dia Play­er ook wat prop­ri­ë­tai­re – bij­voor­beeld Mi­ne­craft, Slack, Sky­pe en Spo­ti­fy. Die zijn als snaps veel mak­ke­lij­ker te in­stal­le­ren dan voor­heen. Via snaps ko­men ge­brui­kers bo­ven­dien mak­ke­lij­ker aan nieu­we­re pro­gram­ma's: in de apt-re­po­si­to­ry's blij­ven de pak­ket­ten van een Ubuntu-re­lea­se nor­maal ge­spro­ken bij een be­paald ver­sie­num­mer han­gen, maar soft­wa­re in de Snap Sto­re wordt nor­maal ge­spro­ken wel bij­ge­werkt en be­vat ook nieu­we­re ver­sies. Dat is bij­voor­beeld bij een te­rug­blik naar 16.04 te zien: het soft­wa­re­be­heer haalt daar Li­breOf­fi­ce 6.0 uit de Snap Sto­re, maar uit de apt-re­po­si­to­ry's van 16.04 wordt net als toen­ter­tijd de mee­ge­le­ver­de ver­sie 5.1 ge­ïn­stal­leerd.

De in­for­ma­tie waar het soft­wa­re­be­heer een pro­gram­ma van­daan haalt, zit wat die­per ver­scho­len in de pak­ket­be­schrij­ving. Bij de mee­stal wat gro­te­re snaps kun je op de re­gel 'Chan­nel' ech­ter mak­ke­lijk over­scha­ke­len naar een an­der ka­naal om bij­voor­beeld mak­ke­lijk aan een eer­de­re ver­sie van Fi­re­fox te kun­nen ko­men.

Snap-bal­last

Ubuntu Desktop heeft zelf vier Gno­me-pro­gram­ma's als snap-pak­ket­ten om te in­stal­le­ren: Cal­cu­la­tor, Font Vie­wer, Logs om log­be­stan­den te be­kij­ken en de Sy­s­tem Mo­ni­tor. Die pro­gram­ma's star­ten de eer­ste keer dat je ze ge­bruikt dui­de­lijk lang­za­mer. Op een re­de­lijk stan­daard sys­teem met een ssd wa­ren ze niet zo­als nor­maal na een of twee se­con­den klaar voor ge­bruik, maar duur­de het soms zelfs vijf­tien se­con­den.

Bo­ven­dien is de be­no­dig­de schijf­ruim­te door de snaps veel gro­ter: in plaats van on­ge­veer 15 MB op­slag­ruim­te ne­men de vier pak­ket­ten sa­men met de be­no­dig­de Co­re-snap on­ge­veer 256 MB in be­slag. De snaps zijn ook de voor­naams­te re­den dat de in­stal­ler-ISO in plaats van 1,5 nu 1,8 GB groot is. Dat ruim­te­ver­lies en het tra­ge star­ten kun je ver­mij­den door de snaps te dein­stal­le­ren en de be­tref­fen­de pro­gram­ma's via apt bin­nen te ha­len.

Snap uni­ver­seel?

Snap was en is nog ze­ker niet het uni­ver­se­le en on­om­stre­den for­maat voor dis­tri­bu­tie­on­af­han­ke­lijk in­ge­pak­te Li­nux-soft­wa­re. Ca­no­ni­cal heeft het pak­ket­for­maat met veel tam­tam ge­ïn­tro­du­ceerd, waar­na on­der­steu­ning voor snap met 16.04 voor het eerst groot­scha­lig in­ge­voerd werd.

Bij Arch Li­nux, De­bi­an, Fe­do­ra en nog een aan­tal an­de­re dis­tri­bu­ties zijn snap-client-tools mak­ke­lijk te in­stal­le­ren om­dat veel dis­tri­bu­ties die in hun pak­ket­re­po­si­to­ry's heb­ben zit­ten. Maar slechts wei­nig Li­nux-va­ri­an­ten in­stal­le­ren ze stan­daard. De ster­ke iso­la­tie van pro­gram­ma's die er­mee uit­ge­voerd wor­den, wat een van de be­lang­rijk­ste voor­de­len van het pak­ket­for­maat is, is er ech­ter al­leen bij Ubuntu en de daar­van af­ge­lei­de dis­tri­bu­ties. Voor die iso­la­tie zijn na­me­lijk kernel­func­ties no­dig die Ca­no­ni­cal maar lang­zaam in de of­fi­ci­ë­le Li­nux-ker­nel in­te­greert.

Het aan­bod aan snaps is sinds de in­voe­ring wel wat gro­ter ge­wor­den. Het is gro­ter dan bij Flat­hub, de cen­tra­le web­si­te van Snap-con­cur­rent Flat­pak. Fe­do­ra en Ubuntu-de­ri­vaat Li­nux Mint ge­ven daar­aan ech­ter de voor­keur. Flat­pak is bij Ubuntu mak­ke­lijk na te in­stal­le­ren en heeft in de opens­our­ce­com­mu­ni­ty een be­te­re naam. Het is na­me­lijk door en door opens­our­ce, ter­wijl de stan­daard ge­bruik­te Snap Sto­re prop­ri­ë­tai­re en door Ca­no­ni­cal ge­hos­te soft­wa­re is. Ca­no­ni­cal wil daar na­me­lijk op de­zelf­de ma­nier geld mee ver­die­nen als Ap­ple

en Goog­le doen met iTu­nes/App Sto­re en de Play Sto­re.

Geen Way­land

Als je van de LTS-ver­sie Ubuntu 16.04 over­stapt naar de­ze ver­sie, krijg je ook de nieu­we be­die­nings­in­ter­fa­ce op Gno­me-ba­sis voor­ge­scho­teld. De Ubuntu Desktop lijkt in eer­ste in­stan­tie wel heel erg op Uni­ty, maar bij het da­ge­lijks ge­bruik loop je snel te­gen een paar gro­te­re verschillen aan.

In­for­ma­tie over het over­stap­pen en tips voor een pro­duc­tief ge­bruik van de desktop staan in c't 1-2/2018 op pa­gi­na 130 [1]. Dat ar­ti­kel is ge­schre­ven bij het ver­schij­nen van Ubuntu 17.10 en gaat on­der meer in op een aan­tal ei­gen­aar­dig­he­den en pro­ble­men in de Way­land-mo­dus, waar de ge­brui­kers­in­ter­fa­ce stan­daard in draait. Daar hoef je je bij ver­sie 18.04 nor­maal ge­spro­ken geen zor­gen over te ma­ken, om­dat de desktop stan­daard heel tra­di­ti­o­neel werkt met be­hulp van een X-ser­ver van X.org. Een over­stap naar de Way­land Dis­play Ar­chi­tec­tu­re is ech­ter geens­zins van de baan, want dat zal de ko­men­de twee jaar wel gaan ge­beu­ren.

Het eer­de­re ar­ti­kel over Ubuntu Desktop liet ook zien hoe je weer te­rug kunt naar Uni­ty – dat is in de Uni­ver­se-re­po­si­to­ry nog steeds be­schik­baar, maar door de over­stap naar Gno­me wat naar de ach­ter­grond ver­dron­gen. Het ar­ti­kel be­schrijft ver­der hoe je in een hand­om­draai een gro­ten­deels niet ge­mo­di­fi­ceer­de Gno­me kunt in­stal­le­ren. Dat werd voor­heen door de dis­tri­bu­tie­va­ri­ant Ubuntu Gno­me ge­daan, maar die be­staat in­mid­dels niet meer.

Als je over­stapt van Ubuntu 17.10 naar 18.04, zal de be­die­nings­in­ter­fa­ce maar op de­tails an­ders zijn. Bij de over­gang van de daar­aan ten grond­slag lig­gen­de Gno­me­ver­sie 3.26 naar 3.28 is wei­nig zicht­baars ge­beurd. De desktopom­ge­ving biedt net als voor­heen een nog wat ka­ri­ge on­der­steu­ning voor high-res mo­ni­to­ren. Voor der­ge­lij­ke dis­plays kun je al­leen schaal­waar­den van 200, 300 of 400 pro­cent in­stel­len. Een twee keer zo gro­te weer­ga­ve is voor veel high-res mo­ni­to­ren ech­ter al te­veel van het goe­de. Dan zou­den waar­den van 150 of 166 pro­cent be­ter bruik­baar zijn, zo­als bij Uni­ty wel mo­ge­lijk was. Die kun je al­leen in­stel­len als je de in het ar­ti­kel ge­noem­de func­tie van de Gno­me-shell ac­ti­veert. Die func­tie is ech­ter nog niet he­le­maal klaar en de desktop moet dan wel in de Way­land-mo­dus draai­en. Dat laat­ste is als pre­view be­schik­baar en kun je bij het aan­mel­den se­lec­te­ren. Een an­der man­co bij de high-res on­der­steu­ning in ver­ge­lij­king met Uni­ty is dat Ubuntu Desktop de beeld­scherm­con­tent op al­le mo­ni­to­ren op pre­cies het­zelf­de ni­veau schaalt. Als je een nor­ma­le mo­ni­tor in com­bi­na­tie met een high-res mo­ni­tor ge­bruikt, dan wor­den de be­die­nings­ele­men­ten op een van de dis­plays te groot of te klein. Dat pro­bleem kun je ver­mij­den met de Way­land-mo­dus, want daar­mee kun je de schaalfac­tor voor elk beeld­scherm apart in­stel­len.

An­ders ver­sleu­te­len

Tij­dens het in­stal­le­ren kun je bij het aan­ma­ken van een ge­brui­ker niet meer aan­ge­ven dat Ubuntu zijn ge­ge­vens moet ver­sleu­te­len. In ver­sie 17.10 van Ubuntu zat die func­tie nog wel, maar hij is er nu uit. Het daar­bij ge­bruik­te eCryptfs werd vol­gens de Ubuntu-ont­wik­ke­laars slecht bij­ge­hou­den en vol­deed niet aan de ei­sen voor pak­ket­ten die in de Main-res­po­si­to­ry mo­gen zit­ten. De soft­wa­re is nog wel via Uni­ver­se be­schik­baar.

Ge­brui­kers die hun da­ta wil­len be­scher­men te­gen nieuws­gie­ri­ge blik­ken, moe­ten nu met ver­sleu­tel­de par­ti­ties wer­ken – of­te­wel met de als Crypts­etup, LUKS of DmCrypt be­kend staan­de ver­sleu­te­ling door de ker­nel. Dat is mak­ke­lij­ker ge­zegd dan ge­daan, want bij veel sys­te­men is de be­tref­fen­de op­tie bij de desktop-in­stal­ler grijs en niet te se­lec­te­ren – blijk­baar als de aan­we­zi­ge par­ti­ti­o­ne­ring te com­plex of ver­dacht is. Bij het hand­ma­tig par­ti­ti­o­ne­ren zit de op­tie ver­stopt bij de keu­ze voor het be­stands­sys­teem. We zijn ech­ter ook si­tu­a­ties te­gen­ko­men waar­bij hij om on­be­ken­de re­de­nen he­le­maal ont­brak.

Ser­ver-in­stal­ler

De stan­daard-ima­ge van Ubuntu Ser­ver ge­bruikt nu de nieu­we in­stal­ler, die bij 17.10 nog de bè­ta­sta­tus had. Bij een po­ging die te ge­brui­ken deed hij zijn werk, maar over­tui­gend was het al­le­maal niet. Dat kwam voor­al door de be­perk­te func­tie­om­vang, want de vol­gen­de func­ties ont­bra­ken ge­heel: LVM, sof­wa­re-RAID's met Mdadm, Mul­ti­path, ver­sleu­te­ling, VLAN's, bonds en het in­stal­le­ren op al be­staan­de par­ti­ties. De tekst-ba­sed userin­ter­fa­ce was bo­ven­dien zo goed als niet ge­lo­ka­li­seerd. Het zag er al­le­maal wel be­ter uit dan met de ou­de in­stal­ler, die nog ge­bruikt wordt bij de ISO met de 'tra­di­ti­o­ne­le' op De­bi­an ge­ba­seer­de ser­ver-in­stal­ler. Maar die heeft de bo­ven­ge­noem­de func­ties wel.

Het in­stal­la­tie­me­di­um van Ubuntu Desktop is er al­leen nog voor 64-bit x86­sys­te­men, want het pro­ject heeft bij de eer­de­re ver­sie 17.10 de 32-bit x86-ver­sie op­ge­ge­ven. Dat is bij 18.04 in­mid­dels ook bij Ubuntu Ser­ver ge­beurd. Er is nog wel net als voor­heen een net­werk-in­stal­ler voor de x86-32-ar­chi­tec­tuur, waar­mee je die twee Ubuntu-ver­sies kunt in­stal­le­ren. Ook de pak­ket­re­po­si­to­ry's zijn er nog voor 32-bit x86-sys­te­men, dus ook ou­de­re in­stal­la­ties zijn nog te up­da­ten. Ku­buntu, Lu­buntu, Ubuntu Bud­gie, Ubuntu Ma­te en Xu­buntu heb­ben de sup­port voor die ar­chi­tec­tuur nog niet op­ge­ge­ven.

Mi­ni­maal

Bij het in­stal­le­ren kun je de in­stal­ler de op­dracht ge­ven een mi­ni­ma­le in­stal­la­tie uit te voe­ren. Bij een der­ge­lij­ke in­stal­la­tie blij­ven pro­gram­ma's als Thun­der­bird en

Li­breOf­fi­ce ach­ter­we­ge om schijf­ruim­te te win­nen. Ook klei­ne pro­gram­ma's als de web­camsoft­wa­re Chee­se, de re­mo­te­be­heer-tool Vi­no, het back-up­pro­gram­ma De­ja-Dup en een paar ga­mes van Gno­me zijn naar de zij­lijn ver­we­zen. In plaats van de 4,2 GB van een re­gu­lie­re Ubuntu Desktopin­stal­la­tie neemt de mi­ni­ma­le in­stal­la­tie 3,5 GB in be­slag. Li­breOf­fi­ce wordt ook bij een mi­ni­ma­le in­stal­la­tie van an­de­re Ubunt­u­va­ri­an­ten niet ge­ïn­stal­leerd, waar­bij zij ook op an­de­re plek­ken nog ruim­te be­spa­ren: Ku­buntu gooit bij­voor­beeld Can­ta­ta, Ka­me­ra, Kon­ver­sa­ti­on, Krdc, Ktor­rent, Mpd en en­ke­le KDE-PIM-ap­pli­ca­ties er­uit.

Ku­buntu 18.04 com­bi­neert de in­ter­fa­ce Plas­ma 5.12 met de KDE Ap­pli­ca­ti­ons 17.12.3. De nieu­we Ubuntu Ma­te ge­bruikt nu een 'Fa­mi­liar' ge­noem­de lay-out, waar­bij het pro­gram­ma­me­nu een zoek­func­tie heeft. De Xf­ce-desktop van Xu­buntu ge­bruikt nu de Xf­ce Pul­seAu­dio-plug-in en een nieu­we Sta­tus No­ti­fier-plug-in. Ubuntu Bud­gie biedt nu dy­na­mi­sche workspa­ces en heeft de snel­toet­sen ge­op­ti­ma­li­seerd. Lu­buntu ge­bruikt nog steeds LXDE als be­die­nings­in­ter­fa­ce.

Het voor het pro­du­ce­ren van mul­ti­me­di­a­le con­tent ge­maak­te Ubuntu Stu­dio is er ook – het wordt ech­ter maar ne­gen maan­den be­heerd om­dat er ont­wik­ke­laars ont­bre­ken die het op de lan­ge­re ter­mijn kun­nen bij­hou­den. Sup­port voor vijf jaar is er nu ook al­leen weer voor dis­tri­bu­tie­va­ri­an­ten als Ubuntu Desktop en Ubuntu Ser­ver, die door Ca­no­ni­cal zelf be­heerd wor­den. Tot nu toe kreeg ook Ku­buntu die, maar net als al­le an­de­re eer­der ge­noem­de dis­tri­bu­tie­va­ri­an­ten wordt ook de Ku­buntu-ver­sie nu nog maar drie jaar on­der­hou­den.

Bin­nen­werk

De ont­wik­ke­laars heb­ben het pro­gram­ma Gk­su ver­wij­derd om­dat het kwa­li­ta­tief niet goed ge­noeg was. Je kon daar gra­fi­sche toe­pas­sin­gen met root­rech­ten mee star­ten. De ker­nel van Ubuntu is ge­ba­seerd op Li­nux 4.15 en loopt daar­mee een ver­sie ach­ter op de ont­wik­ke­ling op ker­nel.org. De 3D-dri­vers ko­men van de on­langs uit­ge­brach­te Me­sa 18.0. Door de­ze en an­de­re up­da­tes kan de nieu­we Ubuntu met een bre­de­re hard­wa­re­ba­sis over­weg dan zijn voor­gan­ger. Bo­ven­dien wor­den veel hard­wa­re­com­po­nen­ten nu uit­ge­brei­der on­der­steund. Daar­door kan Ubuntu bij­voor­beeld meer func­ties van mo­der­ne gra­fi­sche AMD-kaar­ten ge­brui­ken en kan daar meer 3D-per­for­man­ce uit­ge­perst wor­den. Ubuntu maakt daar ech­ter ook een mis­stap door te ver­ge­ten de Vul­kan-dri­vers voor mo­der­ne AMD- en In­tel-gpu's te in­stal­le­ren. Ook de dri­vers voor het ver­snel­len van de vi­deo­weer­ga­ve met der­ge­lij­ke chips wor­den niet mee ge­ïn­stal­leerd.

Nvi­dia's prop­ri­ë­tai­re gra­fi­sche dri­vers zijn zo­als ge­brui­ke­lijk met de func­tie 'Ad­di­ti­o­nal Dri­vers' mak­ke­lijk na te in­stal­le­ren. De mi­cro­co­de-up­da­tes die be­lang­rijk zijn voor het be­vei­li­gen te­gen het pro­ces­sor­lek Spectre (va­ri­ant 2) staan daar niet meer. Die moe­ten nu sa­men met de ker­nel­pak­ket­ten ge­ïn­stal­leerd wor­den, maar dat lijkt niet het ge­val te zijn – de in de re­lea­se-no­tes groot aan­ge­ge­ven Spectre-be­vei­li­ging is daar­door no­de­loos ge­brek­kig.

Con­clu­sie

Ubuntu 18.04 stelt op veel de­tails te­leur – bij­voor­beeld bij de be­scher­ming te­gen Spectre, de in­com­ple­te lo­ka­li­sa­tie en het stan­daard ge­bruik van vier snaps, wat al­leen na­de­len heeft. Ook de slech­te on­der­steu­ning van high-res dis­plays door de nieu­we desktop is niet meer van de­ze tijd, die is zelfs slech­ter dan bij Uni­ty van Ubuntu 16.04. De nieu­we ser­ver-in­stal­ler lijkt nog niet klaar, er ont­breekt sim­pel­weg nog te veel van wat voor ser­ver­ad­mi­ni­stra­tors be­lang­rijk is.

Ge­brui­kers van 16.04 ad­vi­se­ren we daar­om om een up­da­te naar de nieu­we ver­sie goed te over­we­gen. Bin­nen een paar we­ken (als het niet al is ge­beurd) ver­schijnt waar­schijn­lijk Ubuntu 18.04.1, wat ge­zien eer­de­re er­va­rin­gen wat soe­pe­ler zal draai­en. Door de be­te­re hard­wa­re-on­der­steu­ning is 18.04 nu wel de juis­te keu­ze als je Ubuntu nieuw moet in­stal­le­ren op nieu­we hard­wa­re.

On­danks al­le pro­ble­men: voor Li­nux­be­gin­ners en min­der er­va­ren ge­brui­kers blijft Ubuntu de bes­te dis­tri­bu­tie. Het is op veel plek­ken ech­ter niet be­ter dan an­de­re main­stream-dis­tri­bu­ties die je wel­licht op het oog hebt. Maar an­de­re fac­to­ren zijn dan wel­licht van meer door­slag­ge­vend be­lang: veel aan­bie­ders stem­men hun Li­nux­pro­gram­ma's af op Ubuntu om­dat het de po­pu­lair­ste Li­nux-dis­tri­bu­tie is. Tijd­schrif­ten en web­si­tes schrij­ven hun work­shops en tips vaak met Ubuntu als voor­beeld. Bo­ven­dien zijn er tal­lo­ze com­mu­ni­ty-si­tes en fo­ra waar Ubuntu-ge­brui­kers te­recht kun­nen met hun pro­ble­men. Die drie pun­ten zor­gen er­voor dat Ubuntu on­danks zijn te­kort­ko­min­gen voor veel sys­te­men toch de aan­trek­ke­lijk­ste dis­tri­bu­tie is. (nkr)

Li­te­ra­tuur [1] Thor­sten Leem­huis, Oud en nieuw in­een, De GUI

van Ubuntu Desktop 17.10, c't 1-2/2018, p.180

De nieu­we wel­komst­dia­loog toont de be­lang­rijk­ste ele­men­ten van de op Gno­me ge­ba­seer­de Ubuntu-desktop, die Uni­ty ver­vangt.

Ook bij Ubuntu Desktop 18.04 krijg je al snel door nie­mand ver­trouw­de pak­ket­ten in het sys­teem, bij­voor­beeld als je soft­wa­re voor het af­spe­len van gang­ba­re vi­de­o­for­ma­ten in­stal­leert.

Na de in­stal­la­tie dringt Ubuntu Desktop er­op aan om in­form­tie over het sys­teem naar Ca­no­ni­cal te mo­gen stu­ren.

Ku­buntu wordt dit keer niet vijf jaar on­der­steund, maar nog maar drie, zo­als bij veel an­de­re Ubuntu-va­ri­an­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.