Asus Blue Ca­ve du­al­band-wi irou­ter

C’t Magazine - - Inhoud 7-8/2018 -

Het is zon­de om de Asus Blue

Ca­ve in de gang­kast te ver­stop­pen, daar is hij te mooi voor. Maar we heb­ben voor­na­me­lijk naar zijn per­for­man­ce ge­ke­ken.

Asus doet een po­ging zich te on­der­schei­den in de markt vol zwar­te rou­ters met al­ler­lei an­ten­ne­ge­wei­en. De Blue Ca­ve hoef je niet weg te mof­fe­len, maar kan als de­signele­ment pri­ma in de woon­ka­mer wor­den ge­par­keerd. Ook tech­nisch is hij he­le­maal bij de tijd: snel du­al­band-wifi met vier MIMO-streams en in­ter­ne an­ten­nes. Dank­zij DFS kan ge­luk­kig de he­le 5GHz­band ge­bruikt wor­den.

Aan de ach­ter­kant zit­ten de vier ge­brui­ke­lij­ke Gi­ga­bit-net­werk­poor­ten en een USB 3.0-aan­slui­ting voor ex­ter­ne op­slag of een prin­ter. Ook de WAN-poort zit daar, die je op een ex­tern mo­dem moet aan­slui­ten om de rou­ter toe­gang tot in­ter­net te ge­ven.

Met de brow­ser-wi­zard van firm­wa­re 3.0.1.4.383 was het ap­pa­raat pro­bleem­loos op een DSL-aan­slui­ting (PPPoE) of in een rou­ter­cas­ca­de (DHCP) te con­fi­gu­re­ren. Het kan zijn dat je voor jouw si­tu­a­tie hand­ma­tig wat moet aan­pas­sen bij de in­stel­lin­gen van het ISP-pro­fiel. Je moet ook hand­ma­tig IPv6 ac­ti­ve­ren en de om­scha­kel­da­ta voor de zo­mer­tijd aan­pas­sen. De NAT-per­for­man­ce voor da­ta tus­sen in­ter­net en het wifi en vas­te net­werk is hoog ge­noeg om de vol­gen­de ge­ne­ra­ties aan breed­ban­d­aan­slui­tin­gen aan te kun­nen.

Mul­ti­cast-IPTV kre­gen we ech­ter niet aan de praat. Bij het ac­ti­ve­ren van de be­no­dig­de VLAN-tag­gings wordt de IGMPproxy, die MC-IPTV door­stuurt naar het lo­ka­le net­werk, stan­daard uit­ge­scha­keld. Bij een rou­ter­cas­ca­de was de proxy wel te ac­ti­ve­ren, maar via het vas­te net­werk ha­per­de het beeld tel­kens weer, ter­wijl de Mul­ti­cast-stream via wifi on­danks de ge­ac­ti­veer­de IGMP-snoo­ping aan­van­ke­lijk he­le­maal niet wil­de wer­ken. Ook het door­stu­ren van IPv6-sub­net­wer­ken via DHCPPD naar de vol­gen­de ge­scha­kel­de rou­ter werk­te bij de test niet.

In ver­ge­lij­king met een Fritz­box 7580 had de Blue Ca­ve in com­bi­na­tie met een Acer V13-no­te­book (wifi: QCA6174) een be­te­re wi­fi­per­for­man­ce. Net als bij de wifi-me­sh-kits me­ten we al­leen met een au­to­ma­ti­sche ka­naal­breed­te op 2,4 GHz. Op een kor­te af­stand haal­den bei­de ap­pa­ra­ten de­zelf­de snel­heid (184 te­gen 186 Mbit/s op 2,4 GHz, 367 te­gen 342 Mbit/s op 5 GHz).

Op twin­tig me­ter af­stand door mu­ren heen was de snel­heid van de Asus-rou­ter op 2,4 GHz al iets ho­ger (134 Mbit/s te­gen 118 Mbit/s voor de Fritz­box), maar op de 5 GHz werd het ver­schil gro­ter (224 te­gen 124 Mbit/s). Blijk­baar werkt de po­si­ti­o­ne­ring van de in­ter­ne an­ten­nes bij Asus goed.

Als NAS-ver­van­ging moet je van de Blue Ca­ve geen al te ho­ge ver­wach­tin­gen heb­ben. Ten eer­ste is er geen bruik­baar ge­brui­kers­be­heer met in­di­vi­du­e­le ac­counts, waar­door de Ai-Disk-func­tie al­leen ge­schikt is voor be­stan­den waar ie­der­een in huis bij mag. Ten twee­de kwa­men we af­han­ke­lijk van het par­ti­ti­e­ty­pe (FAT32, NTFS, EXT4) bij het schrij­ven van een 1,2 GB groot be­stand naar een Win­dows-sha­re slechts tot 13 tot 16 MB/s. Bij het le­zen was het nog ge­mid­deld 39 MB/s. Toe­gang via FTP was maar half zo snel.

Als je al­leen maar in­ter­net op hoeft, en dan ook snel, heb je aan de Blue Ca­ve een goeie. Als bij­zon­der­he­den zo­als Mul­ti­cas­tIPTV of IPv6-sub­net­wer­ken be­lang­rijk zijn, dan zijn er an­de­re mer­ken die dat be­ter doen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.