To­s­hi­ba 14TB-hard­disk voor ser­vers

C’t Magazine - - Inhoud 7-8/2018 -

To­s­hi­ba's eer­ste met he­li­um ge­vul­de schijf biedt dank­zij ne­gen plat­ters 14 TB aan op­slag­ruim­te. Hij ge­bruikt de in­ge­bur­ger­de PMR-tech­niek.

He­li­um is een ge­liefd hulp­mid­del om de ca­pa­ci­teit van schij­ven een stuk­je ver­der op te schroe­ven dan nor­maal ge­brui­ke­lijk is. Dat maakt het on­der meer mo­ge­lijk om dun­ne­re plat­ters te ge­brui­ken.

To­s­hi­ba is de eer­ste fa­bri­kant die dan met­een ne­gen plat­ters in een stan­daard 3,5"-be­hui­zing stopt. Bij de met he­li­um ge­vul­de mo­del­len van Se­a­ga­te en WD zijn 'slechts' acht plat­ters in­ge­bouwd.

Se­a­ga­te en WD ge­brui­ken voor hun 14TB-har­de schij­ven Shing­led Mag­ne­tic Re­cor­ding (SMR). Die schij­ven zijn bij op­nieuw be­schrij­ven wat tra­ger.

To­s­hi­ba kan dank­zij het gro­te­re aan­tal plat­ters Per­pen­di­cu­lar Mag­ne­tic Re­cor­ding (PMR) ge­brui­ken, waar­door de snel­heid con­stant blijft.

De MG07AVA is on­danks het feit dat hij een SATA-aan­slui­ting heeft niet bedoeld voor desktop­sys­te­men, maar voor ser­vers. Hij is ook ver­krijg­baar met 4Kn-sec­tors. Hij heeft een draai­snel­heid van 7200 toe­ren per mi­nuut.

De schijf heeft 256 MB DRAM-ca­che en haalt snel­he­den van net geen 270 MB/s bij zo­wel het le­zen als het schrij­ven.

De schijf is ook erg stil met slechts 0,7 so­ne, en het ener­gie­ver­bruik tij­dens ge­bruik ligt op 6,9 watt en id­le op 4,5 watt. De tem­pe­ra­tuur na 30 mi­nu­ten see­k­en lag op slechts 39 gra­den.

Door zijn zeer gro­te ca­pa­ci­teit is hij voor­al ge­schikt en bedoeld voor ge­bruik in da­ta­cen­tra. Hij biedt meer op­slag­ruim­te zon­der meer ruim­te in te ne­men, zon­der meer ener­gie te ver­brui­ken en heeft niet veel koe­ling no­dig.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.