De­vo­lo Mul­ti­room WiFi Kit 550+

C’t Magazine - - Inhoud 7-8/2018 -

De wi iset 550+ van De­vo­lo moet wi i in het he­le huis mo­ge­lijk ma­ken, maar dan wel al­leen op de 2,4 GHz en zon­der mesh­mo­ge­lijk­he­den.

De Mul­ti­room WiFi Kit 550+ van De­vo­lo be­staat uit een dLAN 550 duo+-set en een ex­tra dLAN 550+ WiFi-adap­ter. Bij al­le drie ben je geen stop­con­tact kwijt. De ba­sis­adap­ter sluit je aan op je net­werk, het kop­pe­len van de twee Po­wer­li­ne-adap­ters is daar­na zo ge­piept. Je kunt een ei­gen wi net­werk op­zet­ten, maar ook de ge­ge­vens van je rou­ter via WPS over­ne­men.

Het mak­ke­lijk door­ge­ven van wi ge­ge­vens tus­sen adap­ters is wat De­vo­lo de Wifi Mo­ve-tech­no­lo­gie noemt. Die term houdt dus niet in dat je zelf mak­ke­lijk in huis kunt rond­lo­pen en al­tijd het sterk­ste wi sig­naal hebt. Je moet zelf swit­chen van wi bron. Het is dus geen me­sh­sys­teem.

Ook valt met­een op dat er al­leen een 2,4GHz-sig­naal is. Met het ge­bruik­te 11npro­to­col is maxi­maal 300 Mbit/s mo­ge­lijk, al kan er via Po­wer­li­ne 500 Mbit/s door de elek­tri­ci­teits­dra­den. De bott­le­neck zit in de Fast-Ether­net-ver­bin­ding: hier­mee haal je 100 Mbit/s maxi­maal. Bij me­tin­gen kwa­men we uit op zo'n 80 Mbit/s up en down.

Dat is een pri­ma waar­de voor zo'n sys­teem, maar met het­zelf­de no­te­book haal­den we met een ac-867-me­sh­sys­teem op 5 GHz een snel­heid van meer dan 450 Mbit/s. De­vo­lo heeft met de 1200+-kit dan ook een con­cur­rent in ei­gen huis met wél 5 GHz en een Gi­ga­bit-ether­ne­t­aan­slui­ting. Dat lijkt ons de 75 eu­ro ex­tra – ze­ker op de lan­ge­re ter­mijn – meer dan waard. (nkr)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.