Oc­kel mi­ni-pc met tou­chs­creen

Poc­ket-pc Oc­kel Si­ri­us A

C’t Magazine - - Inhoud 7-8/2018 - Mar­co den Teu­ling

De Si­ri­us A is een com­ple­te Win­dows-pc, met meer aan­slui­tin­gen dan een ge­mid­deld no­te­book.

Win­dows Pho­ne is af­ge­schre­ven door Mi­cro­soft. Als je toch Win­dows-soft­wa­re wilt draai­en op een mo­biel ap­pa­raat, moet je een no­te­book mee­zeu­len. Of de Oc­kel Si­ri­us A in een (rui­me) jas­zak la­ten glij­den.

De Si­ri­us A heeft het for­maat van een in­ke, nog­al dik­ke smartpho­ne, maar draait een com­ple­te 64-bit Win­dows 10. Bij de door ons ge­tes­te uit­voe­ring is dat Win­dows 10 Ho­me, bij de duur­de­re Prouit­voe­ring is dat Win­dows 10 Pro. Ze zijn ver­der bij­na iden­tiek, maar de Pro heeft meer werk­ge­heu­gen en op­slag­ruim­te (8 GB / 128 GB ver­sus 4 GB / 64 GB). De op­slag­ruim­te kan wor­den uit­ge­breid met een ge­heu­gen­kaart.

Hard­wa­re en poor­ten

Het 6-inch tou­chs­creen van de Si­ri­us A heeft een Full-HD-re­so­lu­tie, wat zorgt voor een scherp beeld. De hel­der­heid is ook bui­ten vol­doen­de, zo lang je er niet mee in de zon gaat zit­ten. Met de stan­daard in­ge­stel­de schaalfac­tor van 175 pro­cent zijn de Win­dows-in­ter­fa­ce en pro­gram­ma's re­de­lijk te be­die­nen als je geen al te dik­ke vin­gers hebt. Een muis en toet­sen­bord aan­slui­ten is met de stan­daard usb-poor­ten of blue­tooth zo ge­beurd. Een toet­sen­bord­co­ver zou een per­fec­te ac­ces­soi­re zijn, want bij ge­bruik van het scherm­toet­sen­bord neemt dat wel erg veel scherm­ruim­te in be­slag. Dank­zij de in­ge­bouw­de vin­ger­af­druk­sen­sor hoef je geen in­log­ge­ge­vens in te ty­pen.

De Atom-quad­co­re in com­bi­na­tie met 4 GB werk­ge­heu­gen en een ssd zor­gen er­voor dat Win­dows vrij soe­pel draait. Ga je mul­ti­tas­ken, dan moet je soms wat ge­duld heb­ben. De Ci­ne­bench-sco­re van cir­ca 110 haalt het niet bij een re­cen­te Ce­leron J of Pen­ti­um Sil­ver. Voor din­gen als in­ter­net­ten en kan­toor­toe­pas­sin­gen is de Si­ri­us A ech­ter snel ge­noeg, we heb­ben zelfs een (stuk­je) van de­ze c't er­op ge­typt. Dat was dan wel met een ex­ter­ne mo­ni­tor, die zo­wel via Dis­playPort of hdmi als via USB-C aan­ge­slo­ten kan wor­den. Twee ex­ter­ne mo­ni­tors te­ge­lijk aan­slui­ten is een op­tie. Dank­zij de in­ge­bouw­de RJ45 Gi­ga­bit-ether­net­poort kon­den we de Si­ri­us A met een net­werk­ka­bel aan­slui­ten. Du­al­band ac-wi is ook be­schik­baar.

Por­ta­ble Win­dows 10

Bij een fea­tu­re-up­gra­de raak­te de 64 GB op­slag­ruim­te aar­dig vol, maar het was leuk en prak­tisch om een up-to-da­te Win­dow­spc bij de hand te heb­ben. Voor een fat­soen­lij­ke desktop­brow­ser gre­pen we dan ook al snel eer­der naar de Oc­kel dan naar on­ze smartpho­ne. Als je be­paal­de soft­wa­re moet draai­en of be­stan­den moet ver­wer­ken die Win­dows 10 ver­ei­sen, is de Si­ri­us A een hand­za­me op­tie. Ook voor even een rou­ter as­hen, een (be­ka­bel­de) net­werk­prin­ter in­stel­len of an­de­re ta­ken is zo'n klein Win­dows 10-ap­pa­raat erg han­dig. Enig na­deel is dat bij in­ten­sief ge­bruik de ac­cu snel leeg raakt. Bij licht ge­bruik haal je cir­ca 4 uur. De klei­ne la­der met spe­ci­aal laad­snoer neem je ech­ter mak­ke­lijk mee en in ge­val van nood kun je hem ook op­la­den via USB-C.

Een ga­me spe­len uit de Steam-li­bra­ry werkt wel, maar de re­so­lu­tie ver­la­gen voor meer fps luk­te soms niet. Ci­vi­li­za­ti­on V (met touch-in­ter­fa­ce) op Full HD was te veel ge­vraagd en liep stro­pe­rig. Voor de ge­ïn­te­greer­de In­tel HD 405 gpu zijn ca­su­al­ga­mes uit de Win­dows Sto­re een be­te­re match. De Oc­kel wordt ove­ri­gens flink warm als je hem hard laat wer­ken, maar het pas­sief ge­koel­de ap­pa­raat blijft stil.

Con­clu­sie

De Si­ri­us A is, af­ge­zien van spe­ci eke werk­si­tu­a­ties, waar­schijn­lijk geen ap­pa­raat wat je echt nó­dig hebt. Voor de prijs koop je een snel­ler no­te­book. Maar dat heeft vast min­der poor­ten en dat houd je er niet ach­te­loos op de bank bij als twee­de scherm. De Oc­kel gaat ook veel mak­ke­lij­ker er­gens mee naar­toe.

Kun je naast een no­te­book, tablet en smartpho­ne nóg een mo­biel ap­pa­raat ver­ant­woor­den te­gen­over je­zelf (of je werk­ge­ver of part­ner), dan is de Si­ri­us A mis­schien wel de leuk­ste op­tie. Het ap­pa­raat is on­li­ne te koop en (ex­clu­sief) in BCC-win­kels. Ga dan wel voor de Prouit­voe­ring, want 128 GB geeft wat meer adem­ruim­te. (mdt)

Aan de ach­ter­zij­de van de Si­ri­us A zit naast poor­ten voor een ex­tern beeld­scherm of an­de­re rand­ap­pa­ra­ten ook een vol­waar­di­ge RJ45-net­werkaan­slui­ting.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.