In­tel DC P4510 U.2-ssd's

Een blik op de U.2-in­ter­fa­ce

C’t Magazine - - Inhoud 7-8/2018 - Lutz Labs

Niet veel pc-ge­brui­kers zul­len van U.2-ssd’s ge­hoord heb­ben. Ze zit­ten in een 2,5-inch be­hui­zing en heb­ben een SFF-8639-aan­slui­ting. Er zijn maar wei­nig moe­der­bor­den voor desktop-pc's die een bij­be­ho­ren­de con­nec­tor bie­den.

U.2-ssd's heb­ben door­gaans een in­bouw­hoog­te van een van an­de­re ssd's af­wij­ken­de 15 mil­li­me­ter. De bo­ven- of on­der­kant is uit­ge­voerd als koel­li­chaam. Ze zijn ge­schikt voor hot­plug­gen en kun­nen dus tij­dens het ge­bruik ver­wis­seld wor­den. Tot nut toe wor­den ze voor­al voor ser­vers ge­bruikt, maar in be­paal­de si­tu­a­ties kun­nen ze ook han­dig zijn voor in een work­sta­ti­on of zelfs bij een desktop-pc. De gang­ba­re M.2-sdd's en meer zeld­za­me U.2-ssd's zijn qua tech­niek on­der­ling ge­heel ver­ge­lijk­baar. Ze be­nut­ten bei­de tot vier snel­le PCIe-3.0-la­nes en het voor snel­le ssd's ont­wik­kel­de NVMe-pro­to­col. De voor­de­len van U.2-sdd's zit­ten in de een­vou­di­ge be­ves­ti­gings­me­tho­de, maar voor­al in de be­te­re warm­te­af­voer door de aan­zien­lijk gro­te­re be­hui­zing. Dat biedt meer ruim­te voor goe­de con­ti­nue pres­ta­ties. Bo­ven­dien biedt de be­hui­zing een­vou­dig­weg ook meer ruim­te voor flas­hchips. Ter­wijl bij M.2-sdd's de ca­pa­ci­teit op dit mo­ment op­houdt bij zo'n 4 TB, zijn er op dit mo­ment al U.2-sdd's met 11 TB ver­krijg­baar.

U.2 in ser­vers

Als je veel snel­le op­slag­ruim­te no­dig heeft, kom je er niet met M.2-sdd's en PCIe-uit­brei­dings­kaar­ten. Er zijn wel PCIe-ssd's van 8 TB, maar als je 20 of 30 TB of nog meer op­slag­ruim­te no­dig hebt, zijn er niet ge­noeg slots of PCIe-la­nes meer op het moe­der­bord. Bo­ven­dien moet je het sys­teem uit­scha­ke­len als een (de­fec­te) ssd ver­van­gen moet wor­den.

Daar­om wor­den ser­ver-ssd's vaak in zo­ge­he­ten back­pla­nes ge­plugd en via een ho­stadap­ter aan­ge­slo­ten die zorgt voor het be­heer van de ssd's. Een ver­ge­lijk­ba­re con­struc­tie als bij SAS-schij­ven, maar dan veel snel­ler. Een an­de­re voor­deel is dat de ho­stadap­ter slechts een en­kel PCIe-slot in be­slag neemt. De be­te­re ho­stadap­ters kun­nen meer dan vier U.2-ssd's be­nut­ten met elk vier PCIe­la­nes door­dat ze met de af­zon­der­lij­ke ssd's com­mu­ni­ce­ren via een PCIe-switch. Som­mi­ge zijn ook nog voor­zien van aan­slui­tin­gen voor SAS-schij­ven, zo­dat har­de schij­ven en ssd's in de back­pla­ne ge­com­bi­neerd kun­nen wor­den.

U.2 in pc's

M.2-slots zijn op bij­na elk mo­dern moe­der­bord be­schik­baar, U.2-aan­slui­tin­gen zie je ech­ter zel­den. Bij work­sta­ti­ons is de si­tu­a­tie iets be­ter. De Cel­si­us M770n van Fu­jit­su biedt bij­voor­beeld de mo­ge­lijk­heid om U.2-schij­ven aan te slui­ten.

Als het moe­der­bord over een leeg M.2-slot be­schikt, is aan­slui­ten van een U.2-dri­ve eenvoudig. Er zijn M.2-naarU.2-adap­ters ver­krijg­baar van­af cir­ca 45 eu­ro, in uit­voe­rin­gen met een staan­de of een lig­gen­de con­nec­tor. Bij de test heb­ben we de adap­ters 62721 en 63339 van De­lock ge­bruikt. Die slui­zen al­leen de da­ta­lij­nen van het M.2-slot door, ze heb­ben geen ver­de­re elek­tro­ni­ca.

Als er geen M.2-slot meer be­schik­baar is, vol­doet een een­vou­di­ge PCIe-uit­brei­dings­kaart als de De­lock 89458 van

SATA-ssd’s zijn wel snel, maar vaak niet snel ge­noeg. PCIe-ssd’s zijn snel­ler, maar bie­den dan weer niet ge­noeg op­slag­ruim­te. Er is een al­ter­na­tief: ssd’s met een U.2aan­slui­ting.

cir­ca 75 eu­ro. Ook die ver­bindt al­leen de PCIe-la­nes door naar de U.2-con­nec­tor.

Als je meer­de­re U.2-schij­ven wilt, heb je een spe­ci­a­le ho­stadap­ter no­dig. Die zijn er bij­voor­beeld van Su­per­mi­cro in de vorm van de AOC-SLG3-2E4R en AOC-SLG3-4E4R. Het gaat daar­bij om een ver­sie voor twee of vier ssd's. Su­per­mi­cro le­vert die niet aan de de­tail­han­del, maar som­mi­ge shops ver­ko­pen ze toch voor prij­zen van rond de 110 res­pec­tie­ve­lijk 130 eu­ro. In al­le ge­val­len ver­loopt het aan­slui­ten via een con­nec­tor met de aan­dui­ding SFF-8643, ook wel be­kend als mi­ni-SAS. Die is oor­spron­ke­lijk voor SAS 12G ont­wik­keld, maar stuurt ook PCIe­sig­na­len door.

Om een ssd aan te slui­ten, heb je dan een ka­bel no­dig waar­van één uit­ein­de een SFF-8643-stek­ker heeft en het uit­ein­de bij de ssd een stan­daard SFF8639-stek­ker. Om­dat de adap­ter geen stroom le­vert, moet je voor de stroom­toe­voer een los­se SATA-voe­dings­ka­bel aan­slui­ten. Dat wordt bij meer dan een en­ke­le ssd al snel een flin­ke klu­wen ka­bels. Bo­ven­dien zijn die ka­bels met cir­ca 80 eu­ro (De­lock 84819) nog­al prij­zig.

Back­pla­nes

Een net­te in­bouw krijg je met een U.2back­pla­ne als de Icy Dock MB699VP-B van cir­ca 250 eu­ro. An­ders dan je mis­schien ver­wacht bij een back­pla­ne, moet de MB699VP-B aan de voor­zij­de van een be­hui­zing wor­den in­ge­bouwd in een vrije 5,25"-bay. Er pas­sen vier U.2-sdd's in, die je ook tij­dens het ge­bruik kun ver­van­gen. Twee ven­ti­la­to­ren met een re­gel­baar toe­ren­tal zor­gen voor koe­ling, met een ge­luids­ni­veau dat va­ri­eert van enigs­zins draag­lijk (1 so­ne) tot ver­ve­lend (3,1 so­ne, steeds ge­me­ten op 50 cm af­stand). Per twee ssd's moet een SATA­voe­dings­ka­bel wor­den aan­ge­slo­ten. Per ssd is voor het aan­slui­ten een ka­bel no­dig met aan bei­de uit­ein­den een SFF8643-stek­ker. Een ge­schik­te ka­bel zo­als een De­lock 83386 kost cir­ca 40 eu­ro.

Ssd's

Het aan­tal U.2-sdd's met een flink gro­te ca­pa­ci­teit is erg over­zich­te­lijk, de mees­te zijn be­stemd voor ser­vers en erg duur. In­tel heeft ech­ter en­ke­le ja­ren ge­le­den al de SSD 750 ge­ïn­tro­du­ceerd (c't 1-2/2016, p.101), die ze­ker ge­schikt is voor work­sta­ti­ons of zelfs ga­me-pc's. Een kor­te test van re­cen­te ser­ver-ssd's staat in het ka­der hier on­der.

Con­clu­sie

U.2-ssd's zijn nog erg duur, maar wel zeer krach­tig. Je be­taalt ech­ter dui­de­lijk meer voor der­ge­lij­ke ssd's dan voor ss's met een SATA- of M.2-aan­slui­ting, en dat geldt ook voor de adap­ters, ka­bels en even­tu­eel een back­pla­ne.

Voor een kan­toor-pc zijn U.2-sdd's veel te veel van het goe­de, maar in een work­sta­ti­on waar met gro­te hoe­veel­he­den da­ta wordt ge­werkt, kan het ge­bruik er­van ze­ker zin­vol zijn. Dat kan bij­voor­beeld zijn bij vi­deo­be­wer­king of CAD-werk­zaam­he­den waar­bij met gro­te be­stan­den ge­werkt moet wor­den.

Heb je meer dan een en­ke­le U.2-sddno­dig, dan is het in­bou­wen van een U.2-back­pla­ne de moei­te waard. Je kunt ss'd dan bo­ven­dien ver­van­gen met in­ge­scha­keldsys­teem.

Ka­bels voor het ver­bin­den van moe­der­bord en ssd: links twee­maal SFF-8643 voor een ver­bin­ding met een back­pla­ne, rechts met een en­ke­le SFF-8639-stek­ker voor ver­bin­ding met de ssd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.