Be­te­re net­werk­pres­ta­ties met Li­nux 4.19

C’t Magazine - - Nieuws | Mobiel -

In ok­to­ber staat de nieu­we Li­nux-ker­nel 4.19 klaar zijn. Hij moet de nieu­we wi­fistan­daard IEEE 802.11ax on­der­steu­nen, waar­mee aan­zien­lijk snel­ler wi mo­ge­lijk is. De ont­wik­ke­laars van In­tel die daar­aan heb­ben bij­ge­dra­gen, heb­ben ook met­een hun wi -dri­ver iw­l­wi bij­ge­werkt met sup­port voor de nieu­we In­tel Wi­re­less-AX 22560 wi -chips die de snel­le­re stan­daard on­der­steu­nen. In­tel heeft de ba­sis voor 802.11ax al in de wi -stack (mac80211) ge­legd, waar­door pro­gram­meurs van an­de­re dri­vers een­vou­di­ger on­der­steu­ning voor die wi -stan­daard kun­nen im­ple­men­te­ren.

De nieu­we ker­nel zal bo­ven­dien van huis uit dri­vers bie­den voor usb-wi -ap­pa­ra­ten met chips van Me­di­a­tek. Dat be­drijf had wel ook ei­gen dri­vers, maar heeft die niet on­der­hou­den, waar­door ze niet meer werk­ten op al­le dis­tri­bu­ties. Dank­zij de up­da­te voor de dri­vers Mt76x0 en Mt76x2 wor­den nu veel wi -adap­ters be­ter on­der­steund, bij­voor­beeld wi -sticks FRITZ! AC 430 en 860 van AVM, de XBox One wi­rel­es­sadap­ter, de Wi -ac-stick van De­vo­lo en di­ver­se sticks van Asus.

De ker­nel kan net­werk­pak­ket­ten die door de net­werk­hard­wa­re wor­den op­ge­roe­pen nu ook lan­ger bij el­kaar hou­den. Dat zorgt voor ho­ge­re net­werk­pres­ta­ties om­dat het de over­head aan het be­gin van de pak­ket­ver­wer­king re­du­ceert en pro­ces­sor-ca­ches e ec­tie­ver be­nut. (ddu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.