EasyRe­co­ve­ry

C’t Magazine - - Test | Datarecovery -

Bij dit pro­gram­ma van Kroll On­track helpt een wi­zard je bij het her­stel­pro­ces. Ver­ve­lend daar­bij is dat bij el­ke klik op 'Next' het ven­ster weer naar het mid­den van het scherm gaat. Bij een du­al­mo­ni­tor-op­stel­ling ver­schijnt daar­bij een helft van het ven­ster op de ene mo­ni­tor en de an­de­re helft op de an­de­re.

EasyRe­co­ve­ry kan niet al­leen vo­lu­mes door­zoe­ken, maar ook op­slag­me­dia zon­der for­mat­te­ring en zelfs ima­ges die je van te­vo­ren met de in­ge­bouw­de ima­ger ge­maakt hebt.

Klik je op 'Scan', dan pro­beert het pro­gram­ma eerst om ver­lo­ren ge­ga­ne map­pe­n­in­for­ma­tie te vin­den. Als de ge­zoch­te be­stan­den ont­bre­ken op de lijst van ge­von­den be­stan­den, kun je een 'Deep Scan' star­ten. Die duurt stan­daard ech­ter wel erg lang. Dat komt door­dat EasyRe­co­ve­ry pro­beert om van elk ge­von­den be­stand een pre­view te ma­ken. Dat kun je uit­scha­ke­len bij de in­stel­lin­gen, waar­mee ook het uit­ein­de­lij­ke ko­pi­ë­ren van de be­stan­den ver­sneld wordt.

Bij elk on­der­steund be­stands­ty­pe gaat EasyRe­co­ve­ry uit van een be­paal­de maxi­ma­le be­stands­groot­te. Als het pro­gram­ma het be­gin van een be­stand vindt, maar bin­nen die groot­te geen eind, dan gaat het uit van een fout en wordt het be­stand ver­wor­pen. Je kunt de li­miet daar­voor bij de in­stel­lin­gen ver­ho­gen. Daar­door duurt een scan mis­schien nog lan­ger, maar kun je wel­licht ook erg gro­te be­stan­den te­rug­vin­den.

 ima­ger  goe­de un­for­mat  stan­daard­in­stel­lin­gen lang­zaam

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.