Usb-sticks van meer dan 32 GB

C’t Magazine - - Praktijk | Windows-installatiestick -

Ook al klinkt dat in eerste in­stan­tie wat vreemd, als je pro­beert een usb-stick van meer dan 32 GB als boot­me­di­um te ge­brui­ken, kan dat pro­ble­men op­le­ve­ren. Daar­bij is die usb-stick niet zo­zeer het pro­bleem, maar wel de par­ti­tie met de in­stal­la­tie­be­stan­den. Dat komt on­der meer door­dat een pc die bij het star­ten UEFI-me­cha­nis­men ge­bruikt, er van­uit gaat dat hij een FAT-par­ti­tie met een boot­lo­a­der zal vin­den die con­form de UEFI-spe­ci­fi­ca­tie ge­con­fi­gu­reerd is. Bij Win­dows wordt daar in het al­ge­meen FAT32 voor ge­bruikt. Win­dows kan ech­ter al­leen FAT32-par­ti­ties van maxi­maal 32 GB ma­ken. De op­vol­ger van FAT, ExFAT, kun je niet als be­stands­sys­teem voor de boot­par­ti­tie toe­pas­sen.

Er be­staan wel truc­jes om ook met Win­dows FAT32-par­ti­ties te ma­ken van meer dan 32 GB, maar dan loop je wel met­een te­gen een nieuw pro­bleem aan. Want de tools die be­schik­baar zijn om een gro­te­re par­ti­tie met FAT32 te for­mat­te­ren zijn zo oud, dat ze al­ler­lei boot­co­de in de boot­sec­tor van de par­ti­tie schrij­ven die in­com­pa­ti­bel is met de hui­di­ge Win­dows-ver­sie. Het boo­ten loopt dan he­le­maal mis wan­neer de firm­wa­re van je moe­der­bord ver­vol­gens een Com­pa­ti­bi­li­ty Sup­port Mo­du­le start voor de BIOS-com­pa­ti­bi­li­teit. Het boo­ten zal al­leen wer­ken in de UEFI-mo­dus om­dat daar de boot­co­de van de par­ti­tie geen rol speelt.

Als je per se een gro­te­re stick wilt ge­brui­ken, moet je er­voor zor­gen dat de eerste par­ti­tie maxi­maal 32 GB groot is. Dat gaat het mak­ke­lijkst met de Me­dia Cre­a­ti­on Tool. Die maakt een par­ti­tie aan van maxi­maal 32 GB en laat de rest on­ge­par­ti­ti­o­neerd. Maar het is nog mak­ke­lij­ker om een usb-stick te ge­brui­ken van maxi­maal 32 GB en daar gaan we in dit ar­ti­kel dan ook van­uit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.