Win­dows Ser­ver 2016 van usb-stick in­stal­le­ren

C’t Magazine - - Praktijk | Tips voor Windows-installatiesticks -

Het in­stal­la­tie­be­stand 'in­stall.wim' van Win­dows Ser­ver 2016 is bij­na 6 GB groot, maar be­stan­den van meer dan 4 GB wor­den door FAT32 he­laas niet on­der­steund. Je ser­ver zal ech­ter niet gaan boo­ten van een stick met NTFS. Dat komt om­dat een UEFI-BIOS al­leen maar van usb-op­slag zal gaan boo­ten die met FAT of met FAT32 ge­for­mat­teerd is. Daar­bij kun­nen som­mi­ge moe­der­bor­den ook van een NTFS­me­di­um boo­ten, maar daar zijn er nog niet veel van.

De op­los­sing is om het be­stand in­stall.wim in twee­ën te split­sen met het Win­dows-com­man­do dism. Het in­stal­la­tie­pro­gram­ma van Win­dows Ser­ver 2016 kan daar mee over­weg.

Ko­pi­eer de in­stal­la­tie­be­stan­den van het ISO-ima­ge van Win­dows Ser­ver 2016 naar een tij­de­lij­ke map. Sleep en plak in­stall.wim met de Ver­ken­ner van C:\Temp\ sour­ces\in­stall.wim naar die tij­de­lij­ke map. Typ in het zoek­veld van Win­dows 'cmd' in en start die als ad­mi­ni­stra­tor. Voer het vol­gen­de com­man­do uit: dism /Split-Ima­ge /Ima­geFi­le:C:\Temp\in­stall.wim/SWMFi­le:C:\Temp\sour­ces\in­stall.swm /Fi­leSi­ze:3700 Dat ge­ne­reert dan de twee be­stan­den in­stall.swm en in­stall2.swm in de juis­te map. Wan­neer dism de op­dracht heeft vol­tooid, kun je het be­stand in­stall.wim ver­vol­gens ver­wij­de­ren. De in­stal­la­tie­map­pen in de tij­de­lij­ke map kun je dan ko­pi­ë­ren naar de boot­a­ble stick die je eer­der met de Me­dia Cre­a­ti­on Tool ge­ge­ne­reerd hebt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.