Bra­ve-brow­ser

C’t Magazine - - Nieuws | Software -

Bren­dan Eich was de grond­leg­ger van Ja­vaScript, maar erg trots is hij daar niet meer op door­dat veel web­si­tes vol zit­ten met kar­re­vrach­ten aan Ja­vaScript voor trac­kers, re­cla­me en soms zelfs scha­de­lij­ke soft­wa­re. Dat was de re­den voor zijn nieu­we pro­ject: een ei­gen brow­ser met de na­me Bra­ve. Dat is een Chro­mi­um-kloon die de pri­va­cy van zijn ge­brui­kers be­schermt door re­cla­me en trac­kers te blok­ke­ren.

Eich is niet prin­ci­pi­eel te­gen re­cla­me, maar Bra­ve moet het bu­si­ness­mo­del dat daar­aan ten grond­slag ligt ver­an­de­ren: ge­brui­kers moe­ten zelf kun­nen be­slis­sen wel­ke in­for­ma­tie ze be­schik­baar stel­len – en ook van de re­cla­me pro­fi­te­ren: als je be­reid bent iets je aan­dacht te ge­ven, moet Bra­ve je daar ook voor be­ta­len. Je kunt bij­voor­beeld toe­stem­ming ge­ven som­mi­ge ban­ners te la­ten zien. De brow­ser neemt daar­bij dan de tar­ge­ting voor zijn re­ke­ning. Hij re­gi­streert wel­ke web­si­tes je be­zoekt en wel­ke ad­ver­ten­ties je daar­bij lang of kort in beeld hebt, en of je daar­mee in­ter­ac­teert. Je ge­ge­vens gaan daar­bij de brow­ser niet uit.

De re­cla­me-in­kom­sten wor­den door Bra­ve dan ver­deeld over de ge­brui­kers en de uit­ge­vers. De ge­brui­kers kun­nen hun in­ge­za­mel­de geld dan weer toe­ken­nen aan hun fa­vo­rie­te web­si­tes – Bra­ve zal daar­voor au­to­ma­tisch een maan­de­lijks bud­get on­der de deel­ne­men­de web­si­tes ver­de­len dat re­ke­ning houdt met het aan­tal en de duur van de be­zoe­ken. Al­le be­ta­lin­gen wor­den af­ge­han­deld met cryp­to-to­kens, de zo­ge­he­ten Ba­sic At­ten­ti­on To­kens, of­te­wel BAT. De eerste fa­se van het pro­ject was een enorm suc­ces, in de zo­mer van 2017 bracht Bra­ve een mil­jard BAT op de markt, met een te­gen­waar­de van 35 mil­joen dol­lar. Dat was bin­nen een paar se­con­den op­ge­kocht, ook al had Bra­ve nog geen gro­te ge­brui­kers­aan­tal­len en re­cla­me­part­ners. Een jaar la­ter is Bra­ve ech­ter nog niet ver­der ge­ko­men dan een test met een klein aan­tal ge­brui­kers. Bra­ve lijkt er moei­te mee te heb­ben de re­cla­me­be­drij­ven te over­tui­gen dat de brow­ser-tar­ge­ting werkt. Ad­ver­teer­ders wil­len na­me­lijk ook con­tro­le heb­ben over de con­text waar­bin­nen hun ad­ver­ten­ties ver­schij­nen.

Er zijn op dit mo­ment nog maar drie mil­joen Bra­ve-ge­brui­kers. Dat is te wei­nig om gro­te uit­ge­vers en ad­ver­teer­ders te lok­ken. Het ziet er dan ook niet naar uit het re­le­van­te in­kom­sten kan ge­ne­re­ren. En als dat niet lukt, valt een we­zen­lijk on­der­schei­den­de ei­gen­schap wel weg – een kip-ei­pro­bleem.

Mis­schien is Bra­ve wel te laat be­gon­nen. AdBlock Plus werkt ook met een be­taal­mo­del voor het door­la­ten van re­cla­me, de zo­ge­he­ten 'Ac­cep­ta­ble Ads'. Be­drij­ven be­ta­len de ma­ker van AdBlock Plus dan om hun ad­ver­ten­ties niet te on­der­druk­ken. Meer­de­re ad­bloc­kers heb­ben dat mo­del over­ge­no­men. AdBlock Plus heeft meer dan 100 mil­joen ge­brui­kers, dus daar kun­nen ook gro­te be­drij­ven als Goog­le, Mi­cro­soft en Ama­zon niet om­heen.

Dit is hoe Bra­ve moet wer­ken: de ge­brui­ker krijgt geld, dat hij kan ver­de­len over zijn fa­vo­rie­te web­si­tes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.