Chro­me 69 met ma­gie

C’t Magazine - - Nieuws | Software -

Op 2 sep­tem­ber heeft Goog­le de tien­de ver­jaar­dag van Chro­me ge­vierd met de in­tro­duc­tie van de op­ge­fris­te ver­sie 69. De be­die­nings­in­ter­fa­ce is lich­ter en de tab­bla­den heb­ben hun hoe­ken en ran­den ver­lo­ren. Het pro­fiel­pic­to­gram zit rechts naast de adres­balk, waar­van de hoe­ken nu ook af­ge­rond zijn. Om een nieuw tab­blad te ope­nen, klik je op het nieu­we plus­sym­bool­tje, dat de knop naast de ge­o­pen­de tab­bla­den ver­vangt. Het nieu­we Chro­me-de­sign volgt het 'Ma­te­ri­al De­sign Re­fresh' dat Goog­le in al zijn dien­sten plat­for­mon­af­han­ke­lijk wil door­voe­ren.

De hui­di­ge Chro­me-up­da­te be­vat een beet­je 'au­to-ma­gic', al­thans vol­gens pro­duct­ma­na­ger Pa­ri­sa Ta­briz. Die ma­gie zorgt er­voor dat Chro­me on­li­ne for­mu­lie­ren 'be­ter in­vult', de juis­te in­for­ma­tie snel­ler toe­voegt. Chro­me slaat adres- en ac­count­ge­ge­vens en de an­de­re per­soon­lij­ke da­ta op in het Goog­le-ac­count – je kunt die nu ook in­zien via het pro­fiel­pic­to­gram.

De brow­ser kan nu ook vei­li­ge wacht­woor­den voor je be­den­ken en de adres­balk le­vert met­een ant­woor­den op zoek­vra­gen. Vrij de­fi­ni­eer­ba­re short­cuts op de 'Nieuw tab­blad'-pa­gi­na lei­den je naar je fa­vo­rie­te web­si­tes.

Goog­le ad­vi­seert al­le ge­brui­kers om de up­da­te met­een te in­stal­le­ren. Er wor­den 40 se­cu­ri­ty­lek­ken mee ge­slo­ten, waar­bij het aan­vals­ri­si­co op de ou­de ver­sies als 'hoog' geldt. De­tails over die ri­si­co's wil Goog­le pas vrij­ge­ven als het me­ren­deel van de Chro­me-ge­brui­kers de brow­sers ge­üp­da­tet heeft.

Meer wit en een af­ge­rond ui­ter­lijk – zo ziet de nieu­we be­die­nings­in­ter­fa­ce van Chro­me er­uit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.