Zelf in­kor­ten

C’t Magazine - - Games | Actie-adventure, Puzzel-adventure - http://yourls.org

Een ver­kor­te url ziet er wat net­ter uit en is daar­door bij­voor­beeld mak­ke­lij­ker over te ty­pen. Je hoeft daar­bij niet per se ex­ter­ne dien­sten van bij­voor­beeld Bit­ly te ge­brui­ken. Met een paar PHP-scripts draai je zelf je ei­gen url-shor­te­ner. Naast nut­tig is dat stie­kem ook ge­woon leuk en geeky. Je kunt er je ei­gen bran­ding aan han­gen en bent lek­ker ori­gi­neel. De url-shor­te­ner yourls.

org is gra­tis en opens­our­ce en in­stel­baar tus­sen pri­vé en open­baar. De key­words voor de url kun­nen op­vol­gend of naar ei­gen keu­ze zijn. Via een han­di­ge book­mar­klet is het ma­ken van ver­kor­te urls en het sha­ren daar­van zo ge­piept. De sta­tis­tie­ken to­nen de his­to­rie, het trac­ken van re­fer­rers en de ge­o­lo­ca­tie van be­zoe­kers. De plug-in­ar­chi­tec­tuur maakt het toe­voe­gen van nieu­we func­ties een­vou­dig. Sample­be­stan­den wor­den mee­ge­le­verd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.