Pre­da­tor (20th Cen­tu­ry Fox Ho­me En­ter­tain­ment)

C’t Magazine - - Achtergrond | UHD Versus Full HD -

Een van de span­nend­ste sci­en­ce­fic­ti­on­ac­tie­films uit de ja­ren tach­tig. De­ze film met Ar­nold Sch­war­ze­n­eg­ger van re­gis­seur Jo­hn McTier­nan is nu dus be­schik­baar in een Ul­tra­HD­ver­sie. Het beeld heeft zich ten op­zich­te van de blu­ray dras­tisch ge­wij­zigd en lijkt nu meer op de ori­gi­ne­le bios­coop­kwa­li­teit. De blu­ray had last van een ster­ke ruis­fil­te­ring en ge­zich­ten wa­ren was­ach­tig en toon­den ve­gen bij be­we­gin­gen. De oor­spron­ ke­lij­ke film­kor­rel is weer te­voor­schijn ge­ko­men en daar­mee ook de­tails in ge­zich­ten. De be­we­gin­gen zijn scherp. Bo­ven­dien zijn er door de 4K­scan van het ori­gi­ne­le 35mm­film­ma­te­ri­aal nu de­tails te zien, bij­voor­beeld bij ach­ter­grond­per­so­nen of op plat­te­gron­den, die je eer­der nog nooit ge­zien hebt.

Ech­te 4K: Ja (4K-DI) HDR-pro­ce­dé: HDR10

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.