So­ny WF-SP700N wi­re­less ANC-oor­dop­jes

So­ny's WF-SP700N blue­tooth-oor­dop­jes zijn be­stemd om mee te spor­ten en voor­zien van noi­se-can­cel­ling. Maar blij­ven ze ook goed zit­ten?

C’t Magazine - - Inhoud 11/2018 -

Vol­le­dig draad­lo­ze oor­dop­jes met noi­se­can­cel­ling zijn nog zeld­zaam. De­ze oor­dop­jes van So­ny bie­den drie stan­den: noi­se­can­cel­ling aan, uit en een 'am­bient mo­de'. De noi­se-can­cel­ling werkt niet zo goed als bij So­ny's hoofd­te­le­foons, maar bij­voor­beeld ge­sprek­ken op kan­toor wor­den er be­ter uit­ge­fil­terd dan met al­leen pas­sie­ve dem­ping. De am­bient-mo­de heeft meer in­vloed. Die laat ge­luid van bui­ten juist door. Je kunt de dop­jes la­ten zit­ten en toch mee­luis­te­ren. Bij het spor­ten ver­hoogt dat de vei­lig­heid.

Het scha­ke­len tus­sen de mo­di gaat via een veel­vul­dig druk­ken op het (door­zich­ti­ge) knop­je op het lin­ker oor­tje, waar­bij je ge­spro­ken feed­back krijgt. Met de app gaat dat mak­ke­lij­ker. Ook rechts zit zo'n knop­je, waar je vrij ste­vig moet op druk­ken. Je kunt er mu­ziek mee pau­ze­ren, ver­der spoe­len of ge­sprek­ken aan­ne­men, maar een vo­lu­me­re­ge­ling ont­breekt. De dop­jes blij­ven goed zit­ten. Of ze bij lang dra­gen fijn zit­ten is per­soon­lijk, ver­schil­len­de oor­kus­sen­tjes en vleu­gels wor­den in elk ge­val bij­ge­le­verd.

Het ge­luid legt veel na­druk op de bas, wat ten kos­te gaat van het mid­den en hoog. De dop­jes ma­ken dan ook deel uit van de 'Ex­tra Bass' lijn van So­ny. Met een equa­li­zer in de app is dat nog enigs­zins aan te pas­sen en de stan­daard 'bass boost' kun je uit­scha­ke­len. De be­loof­de ac­cu­duur van drie uur haal je met moei­te, maar met het op­laad­doos­je kun je ze nog twee keer op­la­den. Het fu­tu­ris­ti­sche de­sign is er in ver­schil­len­de kleu­ren. (mdt)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.