Mi­cro­soft Re­mo­te Desktop-client voor macOS

C’t Magazine - - Inhoud 11/2018 -

Mi­cro­soft heeft zijn Re­mo­te Desktop-client voor macOS een beet­je op­ge­poetst. De ou­de ver­sie num­mer 8 wordt ver­van­gen door ver­sie­num­mer 10.

Als je de eer­de­re ver­sie (ver­sie 8) van de RDP­client van Mi­cro­soft ge­bruik­te, kan het je haast niet ont­gaan zijn dat er een nieu­we ver­sie uit is. De ou­de geeft bij het star­ten aan dat die client bin­nen­kort uit­ge­fa­seerd wordt met een link naar een blog­post met uit­leg. Of­fi­ci­eel zou ver­sie 8 van­af 1 sep­tem­ber niet meer be­schik­baar moe­ten zijn, maar we kon­den hem nog zon­der pro­ble­men down­lo­a­den en ge­brui­ken. Je ziet een ver­schil tus­sen bei­de ver­sies bij de pic­to­gram­men: het nieu­we is rond in plaats van hoe­kig. Bij het voor het eerst star­ten van ver­sie 10 word je ge­vraagd om te­le­me­trie­da­ta rich­ting Mi­cro­soft te stu­ren ('Help to im­pro­ve'). De nieu­we ver­sie kan de be­staan­de ver­bin­din­gen im­por­te­ren en de toe­gangs­da­ta uit Sleu­tel­han­ger­toe­gang ha­len.

In de in­stel­lin­gen zit­ten nu op­ties om ge­brui­kers­ac­counts los van de ver­bin­din­gen te be­he­ren. Het over­zicht toont thumb­nails van de re­mo­te desktops. Cut, co­py en pas­te zijn van­af nu via de voor Mac ge­brui­ke­lij­ke toet­sen te vin­den (Com­mand in plaats van Ctrl). Voor Fol­der Re­di­rec­ti­on kun je een map op je mac als stan­daard doel­lo­ca­tie op­ge­ven.

In het in­stel­lings­me­nu van het hoofd­ven­ster zit een func­tie om de app aan de macOS­me­nu­balk vast te ma­ken, zo­dat je via die weg mak­ke­lijk je RDP­ver­bin­din­gen kunt be­die­nen. De nieu­we ver­sie is geen stap te­rug, maar ook geen gro­te stap voor­waarts.

Mi­cro­soft Re­mo­te Desktop

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.