Pro­ces­sors

Pc-re­vo­lu­ties, koers­schom­me­lin­gen en spi­o­na­ge­chips

C’t Magazine - - Inhoud 11/2018 - Christof Win­deck

HP blaast weer hoog van de to­ren, de aan­de­len­koers van AMD schiet al­le kan­ten op, In­tel ver­stopt een x86-cpu in de iPhone en Chi­na zou af­luis­ter­chips in ser­vers stop­pen.

Het wordt lang­za­mer­hand een tra­di­tie: om de twee jaar kon­digt HP weer een pc-re­vo­lu­tie aan, die dan ui­t­ein­de­lijk niet zo heel span­nend blijkt te zijn. Na de Sp­rout in 2014 (een all-in-one pc met 3D-ca­me­ra) en de Pa­vi­li­on Wa­ve 2016 (een desktop-pc in een luid­spre­ker­be­hui­zing) is er nu het 2-in-1-no­te­book met de naam Spectre Fo­lio (zie ook pa­gi­na 8). Die kan als een ta­blet ge­bruikt wor­den en is met een pen te be­die­nen. Dat is nog niet echt re­vo­lu­ti­o­nair te noe­men, maar vol­gens HP zit de re­vo­lu­tie in het nieu­we klap­me­cha­nis­me (ja­wel) en het leer als ma­te­ri­aal voor de be­hui­zing (!). We kun­nen dan ook nau­we­lijks sla­pen van de ge­dach­te aan wat er in 2020 ont­huld zal gaan wor­den.

Bij AMD zijn het ook span­nen­de tij­den, met een beurs­koers die ho­ge top­pen en die­pe da­len be­reikt. De re­den daar­voor was de spe­cu­la­tie dat het markt­aan­deel van AMD bij pro­ces­sors tot 2020 flink zou kun­nen groei­en van­we­ge le­ve­rings­pro­ble­men bij In­tel. Maar blijk­baar had nie­mand na­ge­re­kend hoe­veel pro­ces­sor­wa­fers AMD ei­gen­lijk van Glo­bal­foun­dries en voor de ge­plan­de 7nm-chips van TSMC zou kun­nen ko­pen. Daar­na be­ves­tig­de In­tel dat het in 2019 toch echt met 10nmchips komt, waar­na de koers van AMD weer in­zak­te.

X86 in iPho­nes

Het is maar een de­tail, maar wel een vol iro­nie: een hac­ker heeft bij het ana­ly­se­ren van de mo­dem­firm­wa­re van de iPhone XS co­de ge­von­den voor een x86-pro­ces­sor. Mo­ge­lijk (maar dat is niet be­ves­tigd door In­tel) zit in het door In­tel ge­le­ver­de LTE­mo­dem van de iPhone XS een af­ge­slank­te x86-co­re als mi­cro­con­trol­ler. Dat kan een co­re zijn uit de Qu­ark-fa­mi­lie, zo­als In­tel als ba­sis ge­bruikt voor de Ma­na­ge­ment En­gi­ne (ME) in chips­ets. Ap­ple laat in de iPhone XS in elk ge­val ver­sies in­bou­wen van de XMM 7560, In­tels eer­ste 4G-mo­dem uit het ei­gen 14nm-pro­ces. De voor­gan­ger van de XMM 7560 liet In­tel nog pro­du­ce­ren door TSMC. Mo­ge­lijk heeft men bij de over­stap naar de ei­gen pro­duc­tie­fa­ci­li­tei­ten ook de ARM-con­trol­ler­co­re ver­van­gen door een ei­gen x86-pro­duct.

Dat is dan voor de wer­king van de iPho­nes ver­der al­le­maal to­taal niet re­le­vant na­tuur­lijk, maar het is wel een grap­pig ver­haal: 10 jaar ge­le­den pro­beer­de In­tel met de eer­ste Atom Sil­ver­thorn al zon­der suc­ces de smartpho­ne­markt te be­tre­den. Nu is x86 dan ein­de­lijk te­recht­ge­ko­men in een iPhone, maar het is to­taal niet meer re­le­vant.

Spi­o­na­ge met en zon­der chips

De groot­ste ang­sten als het gaat om de vei­lig­heid van firm­wa­re en hard­wa­re schij­nen wer­ke­lijk­heid te zijn ge­wor­den met twee nieu­we cy­ber­aan­val­len. Ex­perts van Eset mel­den voor het eerst UEFI-BIOS­mal­wa­re in het wild te heb­ben aan­ge­trof­fen: Lo­jax. Die is on­der an­de­re ge­bruikt voor ge­rich­te aan­val­len op no­te­books van re­ge­rings­amb­te­na­ren van Bal­kansta­ten. Daar­bij mis­bruik­ten de aan­val­lers de al ja­ren be­kri­ti­seer­de firm­wa­re­func­tie Com­put­ra­ce (te­gen­woor­dig van Ab­so­lu­te Soft­wa­re), die vaak als an­ti­dief­stal­be­vei­li­ging in­ge­bouwd is.

Vol­gens een om­stre­den be­richt van Bloom­berg zou de Ame­ri­kaan­se ge­hei­me dienst al sinds 2015 af­we­ten van spi­o­na­ge­chips op ser­ver­moe­der­bor­den van Su­per­mi­cro. Be­wijs daar­voor is ech­ter niet ge­le­verd. Chi­ne­se on­der­de­len­le­ve­ran­ciers zou­den zijn ge­dwon­gen om een mi­nus­cu­le com­po­nent te kop­pe­len aan de chip voor re­mo­te ma­na­ge­ment. Tech­ni­sche de­tails heeft Bloom­berg ech­ter niet kun­nen ge­ven. Ge­trof­fen be­drij­ven als Ap­ple, Ama­zon en Su­per­mi­cro ont­ken­nen dan ook de be­we­rin­gen van Bloom­berg, maar het ver­haal heeft wel tot veel op­hef ge­leid.

Spi­o­na­ge via chips is in elk ge­val wel een aan­dachts­punt voor veel par­tij­en: bij het RISC-V-con­gres in Bar­cel­o­na wa­ren ver­te­gen­woor­di­gers aan­we­zig van zo­wel het Rus­si­sche de­fen­sie­ap­pa­raat als de Ame­ri­kaan­se wa­pen­in­du­strie. Bij de open mi­cro­ar­chi­tec­tuur RISC-V hoef je na­me­lijk geen fa­bri­kant­ei­gen hard­wa­re met on­be­ken­de la­ding te slik­ken. RISC-V is voor ont­wik­ke­laars bo­ven­dien aan­trek­ke­lijk om­dat het li­cen­tie­mo­del veel een­vou­di­ger is dan bij ARM.

Om dat ob­sta­kel enigs­zins uit de weg te rui­men, staat ARM nu kos­te­loos ge­bruik toe van de Cor­tex-M1 als soft-co­re voor be­paal­de Xi­linx-FPGA's. Dat zal dan ui­t­ein­de­lijk ook (gaan) gel­den voor de Cor­tex M3.

De re­mo­te-ma­na­ge­ment-chip Aspeed AST2400 zou zijn ge­hackt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.