Ubuntu 18.10

Ubuntu Desktop 18.10 met nieuw ui­ter­lijk

C’t Magazine - - Inhoud 11/2018 - Thor­sten Leem­huis

18

De Li­nux-dis­tri­bu­tie ziet er door de plat­te­re pic­to­gram­men en ster­ker kleur­ge­bruik wat fris­ser uit. De ont­wik­ke­laars heb­ben bo­ven­dien de hard­wa­re-on­der­steu­ning ver­be­terd en Lu­buntu een an­de­re in­ter­fa­ce ge­ge­ven.

Het nieu­we ui­ter­lijk is de meest op­val­len­de ver­nieu­wing van de mid­den ok­to­ber ver­sche­nen hoofd­re­lea­se van de Ubuntu 18.10-dis­tri­bu­tie­fa­mi­lie. Maar geen zor­gen, je hoeft niet met­een al­ler­lei din­gen an­ders te doen: de Ubuntu-desktop werkt net als voor­heen, maar ziet er al­leen mo­der­ner uit. Dat komt voor­al door de pic­to­gram­men­set Su­ru, die plat­te­re pro­gram­ma­pic­to­gram­men heeft. Ca­no­ni­cal had die oor­spron­ke­lijk voor de be­die­nings­in­ter­fa­ce Uni­ty 8 en voor Ubuntu Pho­ne ont­wik­keld.

Het nieu­we the­ma Ya­ru werkt met meer kleu­ren om ge­brui­kers sub­tiel aan de hand mee te ne­men. Sig­naal­groen moet een po­si­tie­ve feed­back op­le­ve­ren, bij­voor­beeld bij ge­se­lec­teer­de check­boxen. In­ter­fa­ceele­men­ten die even wat aan­dacht no­dig heb­ben, zo­als waar­schu­win­gen, ge­brui­ken daar­en­te­gen geel, rood en li­la. De be­die­nings­in­ter­fa­ce ziet er al met al ech­ter wat don­ker­der uit. He­le­maal af is het nog niet, want een Qt-va­ri­ant het van the­ma ont­breekt nog. In Qt ge­pro­gram­meer­de pro­gram­ma's als VLC, Kri­ta, di­giKam en Wi­reshark zien er daar­om een beet­je uit als een vreem­de eend in het de­sign.

Snel­ler

De Ubuntu-desktop moet snel­ler wer­ken en daar­bij min­der re­sour­ces ver­brui­ken. Dat is aan de sprong naar ver­sie 3.30 van Gno­me te dan­ken, waar de be­die­nings­in­ter­fa­ce op is ge­ba­seerd. Door die over­gang on­der­steunt het schijf­be­heer nu ook het ver­sleu­te­len met VeraCrypt. De voor high-res mo­ni­to­ren be­lang­rij­ke scha­ling met niet ge­he­le fac­to­ren als 1,5 en 1,66 ont­breekt ech­ter nog steeds. Net als bij 18.04 draait de desktop stan­daard met een X-ser­ver, maar nu wel met ver­sie 1.20. De Way­land-mo­dus, die bij 17.10 stan­daard ge­bruikt werd, is bij het in­log­scherm mak­ke­lijk te se­lec­te­ren.

Ver­war­rend: bij het soft­wa­re­be­heer­pro­gram­ma dui­ken pro­gram­ma's net als voor­heen twee keer op als ze zijn te krij­gen via de Ubuntu-res­po­si­to­ry's en in de Snap Sto­re van Ca­no­ni­cal. De ont­wik­ke­laars van Ubuntu clai­men dat ze de start­tijd van propram­ma's die via Snap ge­ïn­stal­leerd zijn ge­re­du­ceerd heb­ben. De een­vou­di­ge re­ken­ma­chi­ne van Gno­me, die bij het in­stal­le­ren al via Snap toe­ge­voegd wordt, had ech­ter niet min­der dan een se­con­de no­dig om op te star­ten, maar on­ge­veer 15 se­con­den.

Met de gra­fi­sche soft­wa­rema­na­ger is nu GS Con­nect mak­ke­lijk ach­ter­af te in­stal­le­ren. Dat is een op KDE Con­nect ge­ba­seer­de Gno­me-shell-uit­brei­ding voor in­ter­ac­tie met An­droid-ap­pa­ra­ten. Die kan bij­voor­beeld be­rich­ten of sms'jes op de Li­nux-desktop la­ten zien.

Bij Ubuntu Desktop kun je na het in­stal­le­ren je on­li­ne ac­counts toe­voe­gen, zo­dat je bij­voor­beeld Goog­le Dri­ve bin­nen de

fi­lema­na­ger kunt ge­brui­ken. De van 18.04 be­ken­de vraag naar het in­stel­len van de Li­ve­patch-ser­vi­ce voor ker­nel­pat­ches ont­breekt bij 18.10, want die ser­vi­ce wordt door Ubuntu-hoofd­spon­sor Ca­no­ni­cal al­leen bij LTS-ver­sies aan­ge­bo­den.

Fris­ser

Door het up­da­ten van de com­po­nen­ten is er nu bij­voor­beeld Li­breOf­fi­ce 6.1, ter­wijl Gimp een sprong naar ver­sie 2.10 maakt – maar die moet je net als voor­heen wel ach­ter­af in­stal­le­ren via het soft­wa­re­be­heer. De ker­nel van de Cos­mic Cuttle­fish ge­noem­de fa­mi­lie van Li­nux-dis­tri­bu­ties is ge­ba­seerd op de in au­gus­tus vrij­ge­ge­ven Li­nux 4.18. Door een paar van de ver­an­de­rin­gen daar­in moet de ac­cu­duur van no­te­books met een mo­der­ne In­tel-pro­ces­sor toe­ne­men. De nieu­we­re ker­nel heeft ook de on­der­steu­ning voor AMD's gra­fi­sche chips dui­de­lijk ver­be­terd. Daar zorgt ook Me­sa 18.2 met zijn op­ge­fris­te gra­fi­sche dri­vers voor, waar­door de 3D-per­for­man­ce en de ga­me-com­pa­ti­bi­li­teit gro­ter wor­den – soms zelfs aan­zien­lijk. Dank­zij OpenSSL 1.1.1 on­der­steunt Ubuntu

nu ook TLS 1.3. De stan­daard C-com­pi­ler is GCC 8, en Qe­mu 2.12 heeft tal­rij­ke ver­be­te­rin­gen voor het vir­tu­a­li­se­ren met KVM.

Veel va­ri­an­ten

De in 2017 bij Ubuntu Ser­ver ge­ïn­tro­du­ceer­de in­stal­ler Su­bi­qui­ty on­der­steunt in­mid­dels ook func­ties als LVM en RAID (le­vel 0, 1, 5, 6,10). Ca­no­ni­cals pak­ket­for­maat staat ook bij de­ze Ubuntu-va­ri­ant in de schijn­wer­pers: de in­stal­ler stelt bij het op­star­ten al voor om snaps te in­stal­le­ren met ser­ver-apps als Next­cloud en Doc­ker.

Ku­buntu 18.10 com­bi­neert de in­ter­fa­ce Plas­ma 5.13 met de pro­gram­ma's van KDE Ap­pli­ca­ti­ons 18.04.3. Die laat­ste wordt door het KDE-pro­ject niet meer bij­ge­werkt, want sinds au­gus­tus is er al ver­sie 18.08. Ook Plas­ma loopt iets ach­ter, want een paar da­gen voor de nieu­we Ubuntu heeft het KDE-pro­ject ver­sie 5.14 van de desktop vrij­ge­ge­ven. Bij Ku­buntu wordt Dis­co­ver als soft­wa­rema­na­ger ge­bruikt, en die on­der­steunt snaps nu ook.

KDE-pro­gram­ma's als Dis­co­ver en de brow­ser Fal­kon zijn er nu ook bij Lu­buntu, want die heeft een nieu­we in­ter­fa­ce. In plaats van de op GTK ge­ba­seer­de LXDE ge­bruikt Lu­buntu nu zijn op­vol­ger LXQt. Met die over­stap ver­schuift ook het ui­t­ein­de­lijk doel: men wil nu een func­ti­o­ne­le en te­ge­lij­ker­tijd mo­du­lai­re Li­nux ont­wik­ke­len, waar­van de desktop zich op de ach­ter­grond houdt zo­dat ge­brui­kers zich op de ei­gen­lij­ke ta­ken kun­nen con­cen­tre­ren. Daar­bij wil­len ze de fo­cus nog wel op ou­de­re of min­der krach­ti­ge hard­wa­re blij­ven hou­den, maar dat stond tot nu toe bo­ven­aan op het pri­o­ri­tei­ten­lijst­je.

Ubuntu Bud­gie is zijn tijd ei­gen­lijk al een beet­je voor­uit, want het ge­bruikt al com­po­nen­ten van de nog niet uit­ge­brach­te ver­sie 10.5 van de Bud­gie-desktop. Bij de Xf­ce-desktop van Xu­buntu is er een reeks aan de­tail­ver­be­te­rin­gen bij de win­dow­ma­na­ger, die het ui­ter­lijk en het be­heer moe­ten ver­be­te­ren.

Ein­de ver­haal

Van Ku­buntu, Ubuntu Bud­gie en Ubuntu Ma­te zijn er geen va­ri­an­ten meer voor 32bit x86-sys­te­men, Die drie vol­gen daar­mee het voor­beeld van Ubuntu Desktop 17.10, die de­ze stap vo­rig jaar al ge­no­men heeft. Lu­buntu en Xu­buntu 18.10 zijn daar­en­te­gen nog wel be­schik­baar voor de x8632-ar­chi­tec­tuur.

Het Ubuntu-pro­ject over­weegt op dit mo­ment om he­le­maal te stop­pen met on­der­steu­ning voor 32-bit x86. Ge­brui­kers met een 32-bit x86-ver­sie van de nog tot 2023 on­der­hou­den Ubuntu 18.04-fa­mi­lie wordt daar­om de over­stap naar Ubuntu 18.10 ge­wei­gerd. Zij zou­den dan im­mers op een dood spoor ko­men te zit­ten met een re­lea­se-af­tak­king waar­van de sup­port veel eer­der ein­digt. Ubuntu 18.10 is na­me­lijk geen re­lea­se met LTS (long Term Sup­port) en daar­om ein­digt het le­ve­ren van se­cu­ri­ty­pat­ches na ne­gen maan­den – of­te­wel drie maan­den ná het ver­schij­nen van Ubuntu 19.04.

Het blijft af­wach­ten of de in april vol­gend jaar ver­wach­te ver­sie meer ver­nieu­win­gen biedt – af­ge­zien van wat ey­e­can­dy en de ge­brui­ke­lij­ke pro­duct­ver­be­te­rin­gen heeft Ubuntu 18.10 na­me­lijk niet bij­zon­der veel nieuws te bie­den.

Som­mi­ge pro­gram­ma's, waar­on­der VLC, pas­sen niet he­le­maal in het nieu­we de­sign om­dat een the­ma voor Qt nog ont­breekt.

Links de dash van Ubuntu Desktop 18.04, rechts die van 18.10. De plat­te­re pic­to­gram­men zien er wat mo­der­ner uit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.